Návrh soutěžního výtvarného projektu "Stáří očima dětí"

Při přípravě námětů pro činnost Seniorského senátu v květnu 2012 byl v oblasti „mezigenerační solidarity“ doporučen návrh na zapojení dětí ve věku do 15 let ve výtvarném projektu „Stáří očima dětí“. V souvislosti s „Akčním plánem“ města jako nástrojem k podpoře realizace „Strategie rozvoje kultury ve městě České Budějovice“, se stává realizace tohoto projektu jedním z možných aktuálních úkolů.

Cílem projektu je prohlubovat zamyšlení dětí nad problematikou stáří a prostřednictvím výtvarných děl poznat jejich vnímání starší generace. Ve víceleté řadě by také bylo možno získat srovnání ve vývoji tohoto vnímání jako výsledku intelektuálního vyspívání dětí i jako odrazu výchovného vlivu rodiny, školy, kultury a médií. Projekt by měl přispět při výchově dětí k úctě ke stáří a porozumění jeho potřebám.

Je doporučeno založit tradici tohoto projektu a uplatnit jej z počátku alespoň na úseku mateřských a základních škol. Realizaci projektu může usnadnit, že doporučený typ škol pro účast v soutěži, má v této obsahové činnosti nemalé zkušenosti. Nízká nákladovost projektu a jeho časová nenáročnost je pak dána tím, že výtvarné práce dětí mohou vznikat i jako součást výchovně vzdělávacího procesu.

Vzhledem k charakteru výtvarné soutěže by garantem jejího uskutečnění mohl být odbor školství. Součinnostně by mohl být zajištěn podíl též odboru kultury, zejména doporučením odborníků pro celoměstské vyhodnocování nejlepších příspěvků z jednotlivých výtvarných oblastí a závěrečné vyhodnocení a popularizaci výsledků. Hodnocení na úrovni školských zařízení by bylo věcí příslušného pedagogického personálu, eventuálně i za spolupráce s rodiči a přáteli škol, kteří se danou problematikou zabývají. Projekt může být nejprve otestován vzorkem vybraných škol a rozšiřován postupně v dalších letech.

Vyhlašování výtvarných, literárních, fotografických aj. soutěží na témata spojená se stářím a mezigenerační solidaritou je jedním z úkolů pro podporu realizace „Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí …“, přijatého vládou České republiky. Při vhodném načasování tohoto projektu na území města lze dosáhnout také toho, aby se mohla školská zařízení nejlepšími pracemi přihlásit také do celorepublikové výtvarné soutěže, jejíž 5. ročník se v letošním roce uskuteční. Společným vyhlašovatelem předchozího ročníku byly Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Svaz měst a obcí. Je proto doporučeno soutěž organizovat tak, aby byly výsledky v jednotlivých soutěžních kategoriích a na jednotlivých školách vyhodnoceny nejpozději do 1. června.

Pravidla soutěže zpracuje její vyhlašovatel, kterého určí Rada města. Seniorský senát doporučuje orientačně následující pravidla:

1. Projekt výtvarné celoměstské soutěže „Stáří očima dětí“ bude probíhat od 1. 3. do 30. 6.

2. Projekt bude nejprve otestován ve vybraném vzorku škol a ve vybraných soutěžních kategoriích. Po získaných zkušenostech bude projekt dále rozšiřován.

3. Soutěž je určena pro děti do 15 let z mateřských škol, základních škol, lidových škol umění, škol s dětmi vyžadujícími zvláštní péči a víceletých gymnázií. Soutěžními kategoriemi jsou:

 • výtvarná díla:   
  - děti z mateřských škol
  - děti z ostatních škol od 6 do 10 let a od 11 do 15 let
 • literární díla     
  - děti od 11 do 15 let
 • fotografie         
  - děti do 15 let

4. Do soutěže lze přijmout:

- plošná výtvarná díla vytvořená libovolnou technikou /s výjimkou křídy/, jako malby, kresby, grafiky, koláže apod., ve formátu maximálně A3
- literární díla v rozsahu maximálně 2 stran formátu A4
- fotografie ve formátu minimálně 800x600 bodů jpg, jpeg 

5. Každá škola může zaslat do soutěže maximálně:

- 3 výtvarné práce v každé věkové kategorii
- 3 literární díla
- 3 fotografie 

6. Každý soutěžní příspěvek je nutno označit těmito údaji:

- název díla
- jméno, příjmení a věk autora
- název školy 

7. Součástí školou zaslaných prací musí být průvodní dopis, který bude obsahovat:

- název a adresu školy
- seznam zaslaných prací s názvy prací, jménem, příjmením a věkem autorů
- jméno a spojení /telefonem, e-mailem/ na školou pověřenou kontaktní osobu 

8. Časový rozvrh soutěže je stanoven tak, aby školy měly možnost se eventuálně přihlásit i do příslušné celonárodní soutěže. Je proto doporučeno:

- na školách vyhodnocení provést buď k 15. květnu – Mezinárodní den rodiny, nebo k 1. červnu – Mezinárodní den dětí
- v rámci města vyhodnocení provést nejpozději v posledním týdnu školního roku tak, aby školy měly možnost vybrané práce dětí zaslat do celonárodní soutěže, pokud se rozhodnou se jí rovněž zúčastnit

9. Soutěžní práce za školu je nutno doručit poštou nebo osobně na odbor školství do 10. 6.

10. Celoměstská hodnotící komise vyhodnotí v každé soutěžní kategorii 3 nejlepší práce do 20. června.

11. Vyhlášení výsledků se uskuteční v posledním týdnu školního roku za účasti zástupců škol a vyhodnocených dětí, eventuálně s doprovodem rodičů těch nejmenších. Vyhodnoceným autorům mohou být předány diplomy a věku odpovídající dárky.

12. Výsledkům soutěže se dostane odpovídající propagace.

13. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit pravidla soutěže.