Návrh zadání ÚP ČB

Návrh zadání územního plánu (ÚP) zpracovává pořizovatel s určeným zastupitelem. Podkladem pro zpracování návrhu zadání ÚP jsou aktuální územně analytické podklady, doplňující průzkumy a rozbory (PaR), popřípadě další strategické dokumenty města. Návrh zadání ÚP se projednává s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností podle postupů zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Návrh zadání ÚP následně schvaluje zastupitelstvo města. Schválené zadání ÚP je poté předáno zpracovateli (projektant s autorizací pro územní plánování), který podle něj zpracuje samotný návrh územního plánu.

V současné době je zpracován návrh zadání nového územního plánu České Budějovice (ÚP ČB). Návrh zadání ÚP ČB zpracoval Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s určeným zastupitelem, kterým je první náměstek primátora Mgr. Juraj Thoma.

Návrh zadání ÚP ČB je opakovaně zveřejněn od 27. 4. 2020 veřejnou vyhláškou na úřední desce a na webových stránkách města. K návrhu zadání ÚP ČB může každý uplatnit písemně své připomínky do 27. 5. 2020 u pořizovatele, kterým je Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice.

dokument Návrhu zadání ÚP ČB a veřejná vyhláška k nahlédnutí zde

Výše zveřejněný návrh zadání ÚP ČB je obsahově shodný s návrhem zadání zveřejněným na úřední desce od 2. 3. 2020 do 2. 4. 2020 veřejnou vyhláškou pod č.j. OÚP/2020/O-509/Ji-V. V průběhu vystavení návrhu zadání ÚP ČB došlo ovšem k vyhlášení nouzového stavu souvisejícího s výskytem koronavirového onemocnění SARS-CoV-2. V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu byla přijata omezující opatření v činnosti úřadů (např. omezení fyzické přítomnosti veřejnosti na úřadě, včetně omezení osobních návštěv a osobního podání na podatelnu úřadu), která mohla vést k omezení možnosti veřejnosti se s návrhem seznámit a uplatnit své připomínky. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o opětovném zveřejnění návrhu zadání ÚP ČB k nahlédnutí a podání připomínek.

Odbor územního plánování dále informuje všechny, kdo již podali řádným způsobem připomínku k návrhu zadání ÚP ČB při jeho předchozím zveřejnění veřejnou vyhláškou na úřední desce pod č.j. OÚP/2020/O-509/Ji-V, že není nutno stejnou připomínku k návrhu zadání ÚP ČB zasílat znovu.