Návrh změny ÚP U Rybníčku bude vystaven

Návrh změny územního plánu v lokalitě U Rybníčku v katastrálním území České Budějovice 5 bude od 9. května do 7. června 2006 vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřední desce magistrátu a v úředních dnech také na odboru územního plánování a architektury. Návrh předpokládá změnu využití území podél železniční tratě. Ta spočívá v přeměně stávajícího nezastavitelného území zeleně na území zastavitelné, určené pro smíšenou zástavbu městského charakteru. „Veřejné projednání s odborným výkladem se uskuteční v úterý 6. června 2006 od 9.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města. Dotčené orgány státní správy mohou svá stanoviska uplatnit do 22. června. Stejná lhůta platí i pro vlastníky dotčených pozemků a staveb,“říká statutární náměstek primátora Juraj Thoma.