Návrhy města na úpravu dálnice D3

Níže uvedené návrhy byly posléze zahrnuty do Společného memoranda obcí dotčených výstavbou dálnice D3 v úseku 0310/I Úsilné-Hodějovice, v němž se k připomínkám města připojilo dalších osm obcí.

----

NÁVRHY MĚSTA NA ZMĚNU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ D3

ÚSEK A

Rozšíření pasu na Rudofovské ulici, tj. z původního mostu šířky cca 12 m na přesypaný zářez široký cca 60 m.

Zásadní změnou v úseku A je rozšíření mostu na Rudolfovské třídě, který má překlenout dálnici, z 12 na 60 metrů. Silnice by zůstala zachována v současné šířce, zbytek přesypaného pasu by sloužil k bezpečnému převedení pěší a cyklistické dopravy a výsadbě clonící zeleně. Důvodem tohoto opatření je ochrana blízkého osídlení – nejbližší domy obce Vráto leží pouze 50 metrů od trasy dálnice. Město dále navrhuje, aby se dálnice zahloubila pod zem a Rudolfovská třída vedla v nynější výškové úrovni – návrh ŘSD počítá s vyklenutím Rudolfovské do výšky dvou metrů.

ÚSEK B

Snížení tělesa dálnice kolem Hlinska z náspu na úroveň terénu, vybudování obchvatu Hlinska – Hlinského přivaděče včetně nového napojení Hlinska, zklidnění a úpravy Hlinské ulice, úpravy MÚK Hlinsko.

Dálnice v tomto úseku kříží současnou silnici Hlinsko-Dubičné (III/0341, prodloužení Hlinské ulice), dále na jih je plánována mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Hlinsko osmičkového tvaru. ŘSD chce v tomto úseku vést dálnici po zhruba šestimetrovém náspu a Hlinskou ulici vést průjezdem v náspu po současné trase. Město navrhuje snížit dálnici z náspu na úroveň terénu, případně ji zahloubit mírně pod úroveň terénu. V souvislosti s tím navrhuje  silnici III/0341 přeložit více na jih, aby neprocházela Hlinskem, a převést ji přes dálnici na MÚK Hlinsko. Cílem návrhu je zklidnění dopravy v Hlinsku.

ÚSEK C

Vedení dálnice pod Dobrovodským potokem a Dobrovodskou silnicí namísto estakády napříč údolím a vybudování retenční nádržky.

Křížení Dobrovodské ulice a souběžného Dobrovodského potoka řeší návrh ŘSD cca 190 m dlouhým mostem (estakádou) v přibližné výšce 8 metrů nad terénem, který směrem na jih plynule přechází ve 260 metrů dlouhý tunel Pohůrka. Vysoká estakáda může výrazně narušit krajinu, jak panorama Dobré Vody, tak i pohled z Dobré Vody na České Budějovice. České Budějovice proto navrhují dálnici snížit a vést ji pod Dobrovodskou ulicí, což znamená prodloužení tunelu Pohůrka na 780 metrů (varianta 3 – červená). Pohled Dobrá Voda-České Budějovice by se tak vůbec nezměnil. Těleso tunelu zároveň vytvoří hráz nové retenční nádržky na toku Dobrovodského potoka, která bude mít spodní výpusť a bezpečnostní horní přepad. Spodní výpusti bude využito i pro přirozené (gravitační) odvodnění dálnice. Pokud bude retenční nádržka zaplněna vodou, přeteče těleso tunelu bezpečnostním přelivem.

ÚSEK D

Snížení dálnice kolem úložiště popílku, křížení struskovodu teplárny v nižší poloze, snížení MÚK Pohůrka na úroveň terénu.

Dálnice v úseku D dle návrhu ŘSD nejprve podchází Ledenickou ulici pod přesypaným pasem o šířce 60,5 metru a poté cca 170 metrů v osmimetrovém zářezu, pak se mírně zvedá až k MÚK Pohůrka, kde se počítá s napojením přeložky silnice II/157 (ta se blíže městu spojuje s přeloženou silnicí II/156 a tvoří tzv. zanádražní komunikaci). Samotná MÚK je umístěna nad dálnicí a má podobu rondelu (kruhového objezdu) na přesypaném mostě o délce 40 m (po trase dálnice) a šířce 100 m. Od MÚK Pohůrka se hloubka zářezu  postupně snižuje až na úroveň terénu u hráze odkaliště a posléze i v násep, do něhož je zapuštěný tubus pro struskovod vedoucí z teplárny do odkaliště. Tubus by umožňoval i průchod pro údržbu potrubí.

Město souhlasí se širokým přesypaným pasem na Ledenické ulici a navrhuje celkové snížení tohoto úseku v souvislosti se snížením sousedících úseků C a E, tj. snížení rondelu MÚK Pohůrka na úroveň terénu. Struskovod by byl vzhledem ke snížení nivelety dálnice opatřen po dohodě s Teplárnou České Budějovice  jen chráničkou – tělesem náspu by bylo protaženo jen potrubí, průchod pro údržbu není podle teplárny nezbytně nutný.

ÚSEK E

Vedení dálnice kolem N. Hodějovic v zářezu, úprava křížení s ulicí Ke Studánce, řešení MÚK Hodějovice bez sjezdů a nájezdů do Novohradské ulice.

Od struskovodu pokračuje dálnice v návrhu ŘSD přes údolí Hodějovického potoka po náspu s mostem místy až 13 metrů vysokém, na konci údolí je pak další most, jímž by měla procházet přeložka ulice Ke Studánce posunutá oproti dnešku o cca 200 metrů na sever. Poté dálnice přechází na úroveň terénu a do mírného zářezu po planině kolem Nových Hodějovic. Zářez se prohlubuje až k MÚK Hodějovice, která bude ležet v místě dnešní odbočky z Novohradské ulice do Starých Hodějovic.

Město navrhuje, aby dálnice byla za Novými Hodějovicemi více zahloubena, což znamená i úpravu křížení s ulicí Ke Studánce. Hlavním požadavkem tohoto úseku však je odstranění sjezdů z dálnice v MÚK Hodějovice do Novohradské ulice (silnice II/156). Při jejich zachování by nebyl naplněn jeden z důležitých cílů výstavby plánované přeložky silnic II/156 a II/157 (tzv. zanádražní komunikace) – odlehčit Novohradské ulici.

Při existenci sjezdů by totiž řidiči nevyužívali přeložky II/156, ale sjížděli by z dálnice do města po Novohradské. Pokud nebudou sjezdy do Novohradské vybudovány, řidiči budou moci dálnici opustit až na MÚK Pohůrka, na niž navazuje přeložka silnice II/157 - do města se tak jednoduše dostanou po nové a dostatečně kapacitní zanádražní komunikaci, nikoli po dnes přetížené Novohradské.

Zobrazení popsaných úseků