Nejstarší listina o Českých Budějovicích

10. březen 1265

Notum sit omnibus Christi fidelibus, tam praesentibus quam futuris praesentem literam inspecturis, quod ego Hyrzo miles regis Bohemorum burgravius de Klingenberg vice et nomine domini regis Bohemiae aream contuli fratribus ordinis praedicatorum, aptam ad aedificium claustri et officinarum eiusdem in loco, ubi nova civitas est aedificanda circa Budweyss in possessione praefati domini mei regis iuxta de cursum brachii fluviorum Multaviae et Malsae, locum etiam prati ex altera parte contra claustrum, quod est situm iuxta praefatum brachium fluviorum, ad hortum eiusdem claustri excolendum et ad evitandas insolentias quorundam hominum discolorum et ad pacem eiusdem claustri aptius conservandum. Acta sunt haec anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto sexta Idus martii sub domino meo Ottacharo rege Bohemorum quinto.

Známo budiž všem věrným Kristu, jak přítomným tak budoucím, kteří do tohoto listu nahlédnou, že já Hirzo, rytíř krále českého, purkrabí na Zvíkově, na místě a jménem mého pána, krále českého, předal jsem bratřím řádu kazatelů pozemek, uchystaný ke stavbě kláštera a jeho dílen v místě, kde má být stavěno nové město u Budějovic v majetku řečeného mého pana krále, u soutoku řek Vltavy a Malše, také kus louky na druhé straně proti klášteru, který leží poblíž řečeného soutoku řek, aby tu byla vzdělána zahrada téhož kláštera, a k uchránění před nestydatostí některých ničemných lidí a k zachování míru téhož kláštera. Stalo se Léta Páně 1265 o šestých Idách březnových za pána mého Otakara, krále českého pátého.