Novela živnostenského zákona

Dne 30. 6. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 169/2012 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Hlavním cílem novely je další snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Novela zejména:

  • ruší povinnost podnikatele označovat provozovnu identifikačním číslem,
  • nově umožňuje podnikateli prostřednictvím centrálního registračního místa (tj. živnostenského úřadu) oznamovat změny údajů, které podnikatel ohlašuje správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce a zdravotní pojišťovně, a to i v případě, že neplní oznamovací povinnost vůči živnostenskému úřadu,
  • umožňuje, aby podnikatel kdykoliv oznámil živnostenskému úřadu, že adresa jeho místa podnikání bude do budoucna totožná s adresou bydliště, a v případě změny bydliště pak podnikateli odpadá povinnost oznamovat změnu místa podnikání,
  • odstraňuje neodůvodněné odchylky od úpravy dané správním řádem,
  • odstraňuje některé nepřesnosti právní úpravy zjištěné z aplikační praxe
  • podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu podle § 31 odst. 2 živnostenského zákona prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má místo podnikání (v případě, že se liší od bydliště) nebo sídlo. V případě, že podnikatel neprokáže právní titul užívání uvedených prostor, živnostenský úřad podle § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona živnostenské oprávnění zruší

Dále dne 1. 7. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mimo jiné mění i živnostenský zákon. Původní vázaná živnost s předmětem podnikání "Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky" se stává oborem činnosti živnosti volné. U živnosti volné se slučují obory činností "Činnost odborného lesního hospodáře" a "Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov" do jednoho oboru činnosti.

Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele (§ 13 živnostenského zákona)

do skončení řízení o dědictví

  • pokud podnikatel zemře a osoba (dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti, dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, když není dědicem je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti) se rozhodne pokračovat v provozování živnosti po zemřelém, je povinna tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí. Nesplňuje-li osoba, která hodlá pokračovat v provozování živnosti, která vyžaduje odbornou způsobilost podle živnost. zákona, musí ustanovit odpovědného zástupce. Pokud tato lhůta marně uplyne, dojde k zániku živnostenského oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí. Pokud osoba, která oznámila pokračování v živnosti, nehodlá nadále provozovat živnostní základě živnost. oprávnění zemřelého podnikatel, oznámí to živnostenskému úřadu a k zániku živnost. oprávnění dojde dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu

po skončení řízení o dědictví

  • po skončení řízení o dědictví může pokračovat v živnosti osoba (dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti, dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, když není dědicem je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti), jestli-že ve lhůtě 3 měsíců prokáže, že nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti a současně ohlásí živnost nebo podá žádost o koncesi, jinak jí právo pokračovat v provozování živnosti zanikne marným uplynutím 3 měsíční lhůty. Právo pokračovat v provozování živnosti zanikne osobě, která oznámila pokračování v živnosti nejpozději dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění.

Platné znění živnostenského zákona včetně přechodných ustanovení naleznete na internetových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.Obsah se otevírá do nového okna