Novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 527/2020 Sb.

Novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 527/2020 Sb.

Dne 1. ledna 2021 nabývá účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Jako část třetí je zařazena změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde jsou tyto zásadní změny:

V příloze č. 4 živnostenského zákona, se doplňují do výčtu oborů činností náležejících do živnosti volné nové obory činnosti:

- Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy

- Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem.

 

Pro tyto dva obory činnosti zároveň podle § 28 živnostenského zákona platí, že je lze vykonávat pouze v případě, že byly výslovně ohlášeny (nelze je tedy provozovat na základě ohlášení živnosti volné živnosti bez specifikace konkrétních oborů činnosti). Neohlášení těchto oborů živnosti volné je nově hodnoceno jako přestupek,

V nové příloze č. 6 k živnostenskému zákonu jsou vymezeny dva obory činnosti živnosti volné a jedna živnost vázaná, u kterých musí být splněna v rámci ohlášení podmínka podle § 8a živnostenského zákona – bezúhonnost skutečného majitele právnické osoby a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu, anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

Jedná se o obory činnosti živnosti volné „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy“ a „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ a živnost vázanou „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.

Nesplnění podmínky bezúhonnosti je překážkou provozování živnosti a důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění.

Zákon č. 527/2020 Sb., ve formátu .pdf, ke stažení - zde - .

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 24. 12. 2020.