O odboru - Investiční odbor

Kde nás najdete

Investiční odbor, budova historické radnice 
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Vedoucí odboru -  1. patro, kancelář č.  161

ekonomické oddělení - 2. patro, kancelář č. 250b

oddělení přípravy a realizace staveb - 2. patro, kancelář č. 260

oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb, kancelář č. 260

Struktura odboru

Vedoucí investičního odboru:

  Ing. Zdeněk Šeda

Sekretariát

  Bc. Šárka Maršálková

Zástupce vedoucího investičního odboru:

Pavel Voves

Oddělení ekonomické

  vedoucí  úseku

  Ing. Milena Krtičková

Oddělení přípravy a realizace staveb

  vedoucí oddělení

  Ing. Jiří Procházka

Oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb

  vedoucí oddělení

  Ing. Lenka Růžičková

Schema organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

Ing. Zdeněk Šeda

tel. 386 802 201, mobilní tel. 602 429 374

e-mail: sedaz@c-budejovice.cz

Sekretariát vedoucího odboru

Bc. Šárka Maršálková

tel. 386 802 206

e-mail: marsalkovas@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení

Oddělení ekonomické

Ing. Milena Krtičková

tel. 386 802 210

e-mail: krtickovam@c-budejovice.cz

Oddělení přípravy a realizace staveb

Ing. Jiří Procházka

tel. 386 802 207

e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz

Oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb

Ing. Lenka Růžičková

tel. 386 802 208

e-mail: ruzickoval@c-budejovice.cz

Činnost odboru

Investiční odbor zajišťuje veškeré investiční akce na území města Českých Budějovic, které jsou financovány z rozpočtu města.

Investiční akce jsou realizovány na základě požadavků a potřeb jednotlivých odborů Magistrátu města a občanů. Jedná se především o rekonstrukce komunikací včetně nových inženýrských sítí, výstavbu občanských a sportovních zařízení, nových mostů a lávek, obytných budov a objektů pro zajištění sociálních služeb, mostů a lávek.

Dále zajištuje drobné investiční akce např. cyklostezky, rekonstrukce chodníků, parkovišť a pod. Veškeré akce jsou uskutečňovány v souladu s rozhodnutím rady města a zastupitelstva města.

Činnost oddělení

Oddělení ekonomické

o  kontroluje finanční zajištění jednotlivých staveb

o  kontroluje čerpání rozpočtu statutárního města

o  inventarizuje investic, majetkoprávní převody

o  vede evidenci a správu rozpracovaných staveb

o  přípravuje plán investic včetně finančního ohodnocení staveb

Kontaktní osoba: Ing. Milena Krtičková, tel. 386 802 210
 

Oddělení přípravy a realizace staveb a oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb úzce spolupracují s oddělením veřejných zakázek, tj. připravují technické podklady pro provedení zadávacího řízení na zhotovitele, po provedení výběru zajišťují realizaci díla včetně všech souvisejících činností.
 

Oddělení přípravy a realizace staveb

o  připravuje investiční záměr v rámci koncepce rozvoje investic statutárního města České Budějovice

o  zpracovává investiční požadavky pro dané období s rozdělením na jednotlivé roky

o  zajišťuje vypracování projektové dokumentacea její projednání

o  zpracovává podklady pro zadávací řízení

o  provádí vlastní dozor a technickou  kontrolu prováděných prací

o  zajišťuje přejímku díla od dodavatele a předání uživateli

o  zajišťuje provedení kolaudačního řízení

o  spolu s ekonomickým oddělením potvrzuje konečnou fakturu a prostavěnost na uvedené akci

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Procházka, tel. 386 802 207
 

Oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb

o  zajišťuje činnost v rámci uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem České Budějovice a ČEVAK a. s. o nájmu VH majetku

o  zajišťuje a realizuje protipovodňová opatření v rámci Statutárního města České Budějovice

o  eviduje VH majetek včetně aktualizace

o  připravuje investiční záměr v rámci koncepce rozvoje investic statutárního města

o  zajišťuje vypracování PD a její projednání

o  zpracovává podklady pro zadávací řízení

o  spolupracuje s dalšími odbory Magistrátu města při investičních záměrech a koncepci rozvoje města

o  zajišťuje zpracování kontrolních posouzení

o  provádí vlastní dozor a technickou kontrolu prováděných prací

o  spolu s ekonomickým oddělením potvrzuje konečnou fakturu a prostavěnost na uvedené akci

o  zajišťuje provedení kolaudačního řízení vodohospodářského díla

o  kontroluje čerpání finančních nákladů ČEVAK a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Růžičková, tel. 386 802 208

Zákony dle kterých funguje odbor

Stavební zákon č. 183/2006 sb.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Zákon č. 309/2006 sb. Ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 360/1992 sb.zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník

Vyhláška č. 499/2006 sb. O dokumentaci staveb

Platné směrnice magistrátu města