O odboru - Kancelář primátora

Kde nás najdete

Odbor kancelář primátora
budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92  České Budějovice

Struktura odboru

Vedoucí odboru kancelář primátora: 

Dana Matějková
tel.: 386 802 905 
e-mail: matejkovad@c-budejovice.cz

Ekonomka odboru kancelář primátora:

Naděžda Vránová
tel.: 386 802 914
e-mail: vranovan@c-budejovice.cz

Sekretariát primátora Ing. Jiřího Svobody :
(kompetence vyhrazené primátorovi zákonnými předpisy, činnost městské policie, činnost kanceláře primátora, krizové řízení, kontrola a audit, marketing, zahraniční a regionální spolupráce, Teplárna České Budějovice, a.s.):

Monika Bayerová
asistentka
tel.: 386 802 913
e-mail: bayerovam@c-budejovice.cz

Sekretariáty náměstků:

1. náměstek primátora Mgr. Juraj Thoma:
(územní plán, strategický plán a rozvoj, kultura, Jihočeské divadlo, p.o.)

Bc. Petra Návratová
asistentka
tel.: 386 802 923
e-mail: navratovap@c-budejovice.cz

náměstek primátora Ing. Petr Holický:
(investiční výstavba, finance a ekonomika, evropské fondy, informační technologie)

Pavla Jedličková
asistentka
tel.: 386 802 933
e-mail: jedlickovap@c-budejovice.cz                                             

náměstek primátora Ing. Ivo Moravec:
(správa veřejných statků, veřejné zakázky, životní prostředí, Pohřební ústav města České Budějovice, p.o., FCC České Budějovice, s.r.o., Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o.)

Božena Hořejší
asistentka
tel.: 386 802 907
e-mail: horejsib@c-budejovice.cz

náměstek primátora Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.:
(cestovní ruch, školství, sociální věci, základní a mateřské školy, domy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p. o.)

Lidmila Kubešová
asistentka
tel.: 386 802 912
e-mail: kubesoval@c-budejovice.cz

náměstek primátora JUDr. Ing. Tomáš Bouzek:
(majetek, památková péče, SPRÁVA DOMŮ, s.r.o., Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o.)

Iveta Stolariková, DiS.
petice a stížnosti
tel.: 386 801 808
e-mail: stolarikovai@c-budejovice.cz

Právní oddělení:

Vedoucí právního oddělení:

Mgr. Jitka Bednářová 
tel.: 386 802 927 
e-mail: bednarovaj@c-budejovice.cz

Mgr. Žaneta Himpanová 
tel.: 386 802 920
e-mail: himpanovaz@c-budejovice.cz

Mgr. Kateřina Nováková, LL.M. 
tel.: 386 803 223 
e-mail: novakovak@c-budejovice.cz

Mgr. Jakub Suk
tel.: 386 802 938
e-mail: sukj@c-budejovice.cz

JUDr. Roman Kudrlička
tel.: 386 802 944
e-mail: kudrlickar@c-budejovice.cz

Asistentka právního oddělení:

Jindřiška Vávrová
tel.: 386 802 921
e-mail:  vavrovaj@c-budejovice.cz

Petice a stížnosti:

Iveta Stolariková, DiS.
tel.: 386 801 808
e-mail: stolarikovai@c-budejovice.cz

Sekretariát rady města:

Hana Drobilová
tel.: 386 802 909
e-mail: drobilovah@c-budejovice.cz

Sekretariát zastupitelstva města:

Terézia Ollé
tel.: 386 802 911
e-mail: ollet@c-budejovice.cz

Oddělení komunikace a marketingu:

Vedoucí oddělení komunikace a marketingu:

MgA. Bc. Petr Ferebauer
tel.: 386 802 939
e-mail: ferebauerp@c-budejovice.cz

Tisková mluvčí:

Ing. Jitka Brůha Welzlová
tel.: 386 802 910
e-mail: welzlovaj@c-budejovice.cz

Referent oddělení komunikace a marketingu:

Ing. Kateřina Novotná Sklářová
tel.: 386 802 925
e-mail: novotnak@c-budejovice.cz

Referent zahraničních vztahů:

Mgr. Alice Burianová
tel.: 386 802 932
e-mail: burianovaa@c-budejovice.cz

Referent místního rozvoje:

Bc. Renáta Kollarczyková
tel.: 386 802 924
e-mail: kollarczykovar@c-budejovice.cz

Řidič, asistent, fotograf:

Václav Hovorka
tel.: 386 801 826
e-mail: hovorkav@c-budejovice.cz

Úsek krizového řízení:

Krizové řízení, PO, BOZ, bezpečnostní ředitel:

Mgr. Miloslav Soukup
tel.: 386 802 930
e-mail: soukupm@c-budejovice.cz

Referenti krizového řízení:

Ing. Václav Vašek
tel.: 386 802 931
e-mail: vasekv@c-budejovice.cz

Mgr. Martina Písková
tel.: 386 802 929
e-mail: piskovam@c-budejovice.cz

Mgr. Aneta Kučerová
tel.: 386 802 928
e-mail: kucerovaa@c-budejovice.cz

Schema organizační struktury (PDF)

Činnost odboru

Odbor kancelář primátora se koncepčně podílí na přípravě programu primátora a náměstků primátora, zajišťuje protokol primátora města a zajišťuje přípravu jednání rady města a zastupitelstva města po stránce obsahové i organizační.

Odbor dále zajišťuje propagaci města a s tím související marketingové činnosti, informovanost občanů a hromadných sdělovacích prostředků a činnosti města a magistrátu, podporuje rozvoj zahraničních aktivit města České Budějovice a zajišťuje spolupráci s jinými obcemi a dalšími subjekty v České republice i v zahraničí.

Odbor též ve stanoveném rozsahu zabezpečuje právní agendu města a magistrátu, včetně agendy právních předpisů vydávaných městem (vyhlášky a nařízení), agendy vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a agendy vyřizování petic a stížností.

Odbor též zabezpečuje plnění povinností města a primátora města na úseku krizového řízení.

Činnost oddělení

Odbor prostřednictvím pracoviště sekretariát primátora města a dále prostřednictvím pracovních pozic asistentek náměstků zajišťuje nezbytný servis, organizační a administrativní zázemí pro činnost primátora města, náměstky primátora, radu města, zastupitelstvo města a další orgány města a jejich členy.

I.  Sekretariáty

Sekretariát primátora: 
Zajištění protokolu primátora města.
Koncepčně se podílí na přípravě programu primátora. 
Plní úkoly týkající se rozpočtu odboru kanceláře primátora.

Asistentka primátora:
Hlavním cílem je zajištění maximálního servisu pro primátora města.

Ekonom odboru: 
Plní úkoly týkající se rozpočtu odboru kancelář primátora.

Sekretariát zastupitelstva města a rady města:
Zajištění přípravy jednání rady města a zastupitelstva měst po stránce organizační a obsahové včetně provádění zápisů, evidence usnesení a jejich archivace.
Zpracování plánu činnosti rady města a zastupitelstva města.
Zajištění informačního a organizačního servisu pro členy rady města a zastupitelstva města.
Vedení evidence členů zastupitelstva města. 
Vedení agendy vyhlášek a ostatních předpisů magistrátu města.

Sekretariáty náměstků:
Koncepčně se podílí na přípravě programu náměstků.

II. Pracoviště krizového řízení:

Komplexně zajišťuje agendu krizového řízení; tj. zabezpečuje administrativní, technické a organizační záležitosti týkající se povinností města, primátora města a magistrátu na tomto úseku vyplývající zejména ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění, včetně přípravy příslušných směrnic a zásad pro činnosti krizových orgánů.

Zabezpečuje a organizuje přípravy města na krizové situace a zpracovává krizový plán a plán krizové připravenosti města, příp. určeného regionu.

Spolupracuje s bezpečnostní radou a krizovým štábem města a plní jimi stanovené úkoly, spolupracuje s krizovými a bezpečnostními orgány vyšších stupňů, spolupracuje s HZS Jihočeského kraje.

Zpracovává podklady a zabezpečuje povinnosti města a magistrátu vyplývající ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění, a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, v platném znění.

Zpracovává a zabezpečuje povinnosti města a magistrátu vyplývající ze zákona č. 241/2004 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizoví stavy.

III.  Právní oddělení:

Komplexně zabezpečuje právní agendu města a magistrátu, a to za součinnosti ostatních útvarů magistrátu.

Komplexně zabezpečuje agendu poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Komplexně zabezpečuje agendu vyřizování petic, stížností a jiných obdobných podnětů, nevyřizují-li je příslušné gesční odbory.

Za součinnosti gesčních odborů a dle pokynů primátora města a tajemníka magistrátu zajišťuje agendu přípravy právních předpisů města (obecně závazné vyhlášky a nařízení města) a dále zajišťuje evidenci všech právních předpisů města.

Za součinnosti gesčních odborů a dle pokynů primátora města a tajemníka magistrátu zajišťuje přípravu vnitřních předpisů vydávaných radou města či tajemníkem magistrátu pro zaměstnance zařazené v magistrátu města, nepřísluší-li tato příprava jinému útvaru magistrátu.

Dle pokynů primátora města a tajemníka magistrátu dohlíží na nad dodržováním právních předpisů v činnosti města a magistrátu.

Komplexně zabezpečuje právní agendu související s činností primátora města, náměstků primátora, zastupitelstva a rady města a dalších samosprávných orgánů města, stejně jako tajemníka magistrátu.

Ve spolupráci s odborem rozvoje a veřejných zakázek zajišťuje právní stránku agendy ochrany hospodářské soutěže a zákazu veřejné podpory.

Zajišťuje právní zastoupení města v soudních a jiných soukromoprávních sporech, resp.ve správních řízeních, nebyl-li k tomu pověřen jiný odbor či osoba.

Komplexně zajišťuje metodickou a právní pomoc odborům magistrátu města, ať již při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti, včetně právní pomoci při zpracování smluv těmito odbory, a dále smlouvy v souladu s příslušným vnitřním předpisem kontroluje , eviduje je a zajišťuje jejich zveřejňování.

Poskytuje odborům magistrátu města i další poradenství a pomoc v právních záležitostech a otázkách, a to dle svých dispozic a na vyžádání těchto odborů.

Zajišťuje agendu opatrovnictví v situacích, kdy bylo město určeno opatrovníkem určité osoby, nebyl-li výkonem této činnosti pověřen jiný pracovník magistrátu města.

IV. Oddělení komunikace a marketingu:
Komplexně a ve spolupráci s ostatními útvary magistrátu zabezpečuje propagaci města a s tím související marketingové činnosti, zejména pak ediční, publikační a inzertní činnosti, pořizování propagačních tiskovin, předmětů a jiných materiálů pro potřeby prezentace a propagace města, kontrolu hospodárného nakládání s nimi aj.

Zajišťuje informační, publicistické a tiskové zprávy statutárního města k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.

Zajišťuje informovanost občanů a hromadných sdělovacích prostředků o činnosti města a magistrátu, vyvíjí samostatnou novinářskou a publicistickou činnost v rámci PR města a magistrátu.

Koordinuje a vyvíjí kontaktní činnost s dalšími podnikatelskými, společenskými a politickými subjekty ve městě a na úrovni regionu.

Organizuje a zajišťuje významné návštěvy v oblasti vnějších vztahů.

Podporuje spolupráci se zahraničními institucemi, spolky a dalšími subjekty, na jejímž základě dochází k rozvoji kontaktů a k uzavírání partnerství mezi městy.

Podílí se na rozvoji vzájemné spolupráce s partnerskými městy statutárního města České Budějovice.

Zákony dle kterých funguje odbor

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Stránka byla upravena 31. 5. 2021.