O odboru - Kancelář tajemníka

Kde nás najdete

Kancelář tajemníka
budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92  České Budějovice

Struktura odboru

Vedoucí odboru

tajemník Magistrátu města České Budějovice
Ing. Zdeněk Řeřábek 

Oddělení organizační 

Vedoucí oddělení

Jaroslava Kosová

Sekretariát tajemníka

Městské informační centrum - CzechPOINT

Centrální spisovna magistrátu

Personální oddělení

Vedoucí oddělení

Václav Pour

Schema organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

tajemník

Ing. Zdeněk Řeřábek
tel: 386 802 001
e-mail: rerabekz@c-budejovice.cz

Sekretariát vedoucího odboru

Jaroslava Kosová
sekretariát
tel: 386 802 002
e-mail: kosovaj@c-budejovice.cz

Iveta Snopková
sekretariát
tel: 386 802 003
e-mail: snopkovai@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení

Vedoucí organizačního oddělení

Jaroslava Kosová
tel: 386 802 002
e-mail: kosovaj@c-budejovice.cz 

Vedoucí personálního oddělení

Václav Pour
tel: 386 802 011
e-mail: pourv@c-budejovice.cz

Činnost odboru

Odbor kanceláře tajemníka zajišťuje:

1. koncepční práce v oblasti struktury magistrátu města

2. koordinaci činnosti odborů magistrátu města

3. rozpracování některých úkolů vyplývajících z usnesení rady města a zastupitelstva města na dílčí a konkrétní úkoly pro jednotlivé odbory magistrátu města

4. jednotnou evidenci a zpracování vnitřních předpisů magistrátu města (směrnice, pokyny, sdělení)

5. zpracování analytických a koncepčních materiálů přesahujících rámec jednotlivých odborů

6. řízení a kontrolu činnosti zaměstnanců magistrátu města prostřednictvím vedoucích odborů

7. personální agendu magistrátu města

8. mzdovou agendu magistrátu města

9. zajišťuje agendu střetu zájmu, jako podpůrný orgán, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění zákona č. 14/2017 Sb., v platném znění

10. agendu CzechPOINT

11. činnost městského informačního centra

12. agendu centrální spisovnu magistrátu města dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů

Činnost oddělení

Oddělení organizační: 

Jaroslava Kosová
sekretariát
tel: 386 802 002
e-mail: kosovaj@c-budejovice.cz

Iveta Snopková
sekretariát
tel: 386 802 003
e-mail: snopkovai@c-budejovice.cz

Sekretariát tajemníka zajišťuje:

1. agendu související s funkcí tajemníka magistrátu města

2. koncepčně se podílí na pracovním programu tajemníka magistrátu města

3. přípravu a kontrolu plnění usnesení materiálů orgánů obce (rady města a zastupitelstva města) 

4. evidenci a administrativní zabezpečení vydávání vnitřních předpisů magistrátu

5. zpracování, zveřejňování a evidenci dokumentů týkajících se organizační struktury magistrátu

6. organizační zajištění porad vedoucích odborů a vedení evidence úkolů z nich vyplývajících 

7. agendu střetu zájmů, jako podpůrný orgán

Městské informační centrum:

Miluše Jinšíková  
tel: 386 801 804
e-mail: jinsikovam@c-budejovice.cz  

Alice Voborská  
tel: 386 801 807
e-mail: voborskaa@c-budejovice.cz

Alena Blažková    
tel: 386 801 111
e-mail: blazkovaa@c-budejovice.cz 

1. poskytuje informace

2. CzechPOINT:
výpis z katastru nemovitostí
výpis z obchodního rejstříku
výpis z živnostenského rejstříku
výpis z rejstříku trestů
výpis z karty řidiče
registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Centrální spisovna magistrátu

Jana Kneisslová  
tel: 386 801 810
e-mail: kneisslovaj@c-budejovice.cz  

Eva Kocarová   
tel: 386 801 803
e-mail: kocarovae@c-budejovice.cz   

1. zabezpečuje spisovou a skartační agendu Magistrátu města České Budějovice v souladu s právními předpisy na úseku archivnictví a spisové služby

Personální oddělení zajišťuje:

Václav Pour  
tel: 386 802 011
e-mail: pourv@c-budejovice.cz 

Jitka Bartošová  
tel: 386 802 012
e-mail: bartosovaj@c-budejovice.cz 

Dana Tvarůžková 
tel: 386 802 006
e-mail: tvaruzkovad@c-budejovice.cz 

Stanislava Robová  
tel: 386 802 004
e-mail: robovas@c-budejovice.cz 

Petra Buchtelíková    
tel: 386 802 007
e-mail: buchtelikovap@c-budejovice.cz     

1. komplexní personální agendu magistrátu města

2. sleduje a provádí statistiku o stavu zaměstnanců magistrátu města a mzdových prostředků

3. realizaci výběrových řízení ve smyslu zákona č. 312/2002 o úřednících samosprávných celků

4. vedení archivu - vystavuje potvrzení doby zaměstnání bývalých zaměstnanců Magistrátu města České Budějovice a dalších organizací: PK Jih, PK Sever, Technické služby města České Budějovice, Městské kulturní domy města České Budějovice, STARZ, Stavební podnik města České Budějovice, Okresní podnik služeb České Budějovice, Průmyslový kombinát České Budějovice

5. komplexní mzdovou agendu mezd zaměstnanců magistrátu města

6. zpracovává přehledy výplatních míst

7. zpracovává statistické soubory

8. zpracovává rozpočet prostředků na platy zaměstnanců MM a sleduje jeho čerpání, provádí rozborovou činnost

Důležité informace odboru

Jakým způsobem se můžete ucházet o pracovní místo na Magistrátu města České Budějovice?

1. Každé volné tabulkové místo na Magistrátu města České Budějovice je obsazováno dle zákona č. 312/2002 veřejnou výzvou. Veřejná výzva obsahuje předepsané náležitosti včetně požadavků na obsazované místo. Veřejná výzva je na úřední desce magistrátu města vyvěšena po dobu 15 dnů.

2. Zájemce o zaměstnání se může přihlásit do výběrového řízení na základě zveřejněné výzvy. 

3. Přihlášku musí uchazeč podat písemně včetně požadovaných náležitostí a příslušných dokladů, nebo elektronicky datovou schránkou.

4. Přihláška může být předána osobně do kanceláře tajemníka na personální oddělení nebo může být podána prostřednictvím podatelny magistrátu města nebo zaslána poštou na adresu:

Magistrát města České Budějovice

kancelář tajemníka - personální oddělení

Nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92  České Budějovice

5. Po uzavření stanoveného termínu pro přijímání přihlášek do výběrového řízení bude uchazeč o zaměstnání písemně informován o termínu výběrového řízení.

Volná tabulková místa na magistrátu města jsou zveřejněna veřejnou výzvou na úřední desce v budově Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92  České Budějovice a na webových stránkách města: www.c-budejovice.czna odkazu "Magistrát města - Volná místa".