O odboru - Matriční úřad

Vedoucí odboru

Andrea Kašparová, pověřená vedením odboru
tel: 386 802 117
e-mail: kasparovaa@c-budejovice.cz
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, budova historické radnice
1. patro - kancelář č. 111

Vedoucí oddělení matrik

Andrea Kašparová
tel: 386 802 117
e-mail: kasparovaa@c-budejovice.cz

Oddělení matrik najdete v budově historické radnice,
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 

1. patro - kancelář č. 111, 134, 135a, 135b, 135c, 136
přízemí - přepážka č. 8, 9 a 10

Vedoucí oddělení EO, OP, CD a ŘP

Ing. Kateřina Soukupová
tel: 386 805 137
e-mail: soukupovak@c-budejovice.cz

Oddělení EO, OP, CD a ŘP najdete:
- nám. Přemysla Otakara II. 1/1, budova historické radnice
přízemí - přepážka č. 11 a 12 - ohlašovna trvalého pobytu
přízemí - přepážka č. 13 a 14 - rušení trvalého pobytu
- Jeronýmova 1
přízemí - kancelář č. 116 a 117 - pracoviště cestovních dokladů
přízemí - kancelář č. 119 - výdej OP a příjem žádostí o OP
přízemí - kancelář č. 113 a 121 - úsek správního řízení ŘP
1. patro - kancelář č. 211 - 216 - pracoviště evidence obyvatel a občanských průkazů
1. patro - kancelář č. 217 - 219 - pracoviště řidičských průkazů

Schema organizační struktury

Oddělení matrik

Oddělení matrik - budova historické radnice. / Více

Oddělení EO, OP, CD a ŘP

Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady a řidičské průkazy - pracoviště Jeronýmova 1. Ohlašovna pobytu - přízemí radnice, vchod č. 3. / Více

Činnost odboru

Matriční úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku matriky narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí; vydávání stejnopisů matričních dokladů; ověřování listin; žádosti o výpis z rejstříku trestů; změny jména a příjmení; agendu evidence obyvatel včetně změn a rušení trvalých pobytů; agendu občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů.

Činnost oddělení

I. Oddělení matrik

1. Zajišťuje komplexní agendu narození
2. Zajišťuje komplexní agendu manželství
3. Zajišťuje komplexní agendu registrovaného partnerství
4. Zajišťuje komplexní agendu úmrtí
5. Zajišťuje ověřování kopií listin a podpisů na listinách
6. Zajišťuje žádosti o výpis z rejstříku trestů
7. Zajišťuje správní řízení ve věci změn jména a příjmení
8. Zajišťuje potvrzení o žití pro použití v cizině
9. Zajišťuje zápisy matričních událostí nastalých v cizině do zvláštní matriky

II. Oddělení  EO, OP, CD a ŘP

1. Zajišťuje evidenci obyvatel pro správní obvod Mm České Budějovice
2. Zajišťuje změny trvalého pobytu
3. Zajišťuje rušení trvalého pobytu
4. Zajišťuje komplexní agendu občanských průkazů
5. Zajišťuje komplexní agendu cestovních dokladů
6. Zajišťuje komplexní agendu řidičských průkazů
7. Zajišťuje správní řízení na úseku odebrání a vrácení řidičských průkazů

Zákony dle kterých funguje odbor

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 411/2005 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Úřední hodiny odboru / Více

Stránka byla upravena 12. 12. 2021.