O odboru - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kde nás najdete

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

Vedoucí odboru ODSH
3. patro - kancelář číslo 409a

Sekretariát
3. patro - kancelář číslo 409

Oddělení DISS (dopravního inženýrství státní správy)
3. patro - kancelář č. 413a

Oddělení SSÚ (silničního správního úřadu)
3. patro kancelář číslo 408

Oddělení EMV (evidence motorových vozidel)
přízemí - kancelář číslo 100b

Struktura odboru

Vedoucí odboru

Ing. Jaroslav Mráz

Sekretariát odboru

Růžena Divišová

Oddělení dopravního inženýrství státní správy (DISS)

Ing. Jan Kupsa, vedoucí oddělení DISS

Oddělení silničního správního úřadu (SSÚ)

Ing. Hana Truhlářová, vedoucí oddělení SSÚ

Oddělení evidence motorových vozidel (EMV)

Ing. Ladislav Hostěnský, vedoucí oddělení EMV

Vedoucí odboru

Ing. Jaroslav Mráz
tel. 386 804 401
e-mail: mrazj@c-budejovice.cz

Sekretariát vedoucího odboru

Růžena Divišová
tel. 386 804 402
e-mail: divisovar@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení

Vedoucí oddělení dopravního inženýrství státní správy

Ing. Jan Kupsa
tel. 386 804 410
e-mail: kupsaj@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení silničního správního úřadu

Ing. Hana Truhlářová
tel. 386 804 408
e-mail: truhlarovah@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení evidence motorových vozidel

Ing. Ladislav Hostěnský
tel. 386 804 412
e-mail: hostenskyl@c-budejovice

Činnost odboru

Oddělení silničního správního úřadu

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD příslušný dle § 40 zákona 13/ 1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů na úseku silničního hospodářství v rozsahu správního územního obvodu Statutárního města České Budějovice pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, ve správním územním obvodu obce s rozšířenou působnosti pro silnice II. a III. třrozhoduje v souladu s ustanoveními zák.č.13/1997 Sb. zák. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení o:

 • zařazení pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změnách
 • připojování pozemních komunikací a nemovitostí na místní komunikace (vydané rozhodnutí je dokladem k žádosti na rozhodnutí o umístění stavby podávané u obecného stavebního úřadu)
 • uložení věcného břemene pro stavbu komunikace
 • zrušení místní komunikace (změna užívání stavby, nebo její odstranění)
 • rozhodnutí o dočasném zákazu stání v případě veřejného zájmu (následná možnost odstranění vozidla vlastníkem komunikace, např. při strojním čištění)
 • omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (podmínkou souhlas vlastníka komunikace a dopravně inženýrské opatření (dočasné dopravní značení) odsouhlasené příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR
 • zvláštním užívání komunikace
  • povolení k užívání komunikace vozidly, jejichž rozměry, nebo okamžitá hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy (nadrozměrná přeprava)
  • užití komunikace vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší než stanoví zvláštní předpis
  • užití části silničního pozemku pro:
   • umísťování předmětů nebo zařízení reklamních, zábavních, nebo jiných (zejména prodejních)
   • povolení k umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací
   • povolení k umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů pro provádění stavebních prací
   • zřizování vyhrazeného parkování
   • zřizování a provoz stánků prodejních a jiných podobných zařízení a reklamních zařízení do 0,6 m2
   • pro audiovizuální tvorbu
   • povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních, nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm, nebo na mostních objektech
   • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a shromáždění, jestliže by jimi mohla býti ohrožena bezpečnost, nebo plynulost silničního provozu 
   • výjimečné užití komunikace pásovými vozidly ČA, nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena gumovými obručemi
 • v rámci výkonu státního dozoru sleduje zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti komunikace
 • vymezení úseků místních komunikací na kterých se nezajišťuje schůdnost zimní údržbou
 • je příslušným úřadem pro řízení ve věci znečištění, nebo poškození komunikace
 • umístění pevné překážky na komunikaci
 • udělení výjimky z ochranného pásma komunikace pro umístění jiné stavby
 • odstranění zdrojů ohrožení, nebo rušení silničního provozu
 • zaujímá stanovisko k náhradě za užívání komunikace při velkých stavbách
 • je pověřen výkonem státního dozoru
 • je oprávněno ukládat pokuty právnickým i fyzickým osobám při nedodržení ustanovení zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

výkon činností, na které se nevztahují obecné předpisy o správním řízení:

Odd. sil. správního úřadu je pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v rozsahu správního územního obvodu Statutárního města České Budějovice a pro sil. II. a III. tř. ve správním územním obvodu obce s rozšířenou působností příslušným úřadem pro stanovení trvalé i přechodné místní úpravy dopravního značení - § 77 zák. č. 361/2000 Sb. - o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD – příslušný dle § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ ve znění pozdějších předpisů a § 40 zák.č. 13/ 1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 16 zák. č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle zák. č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů zastává funkci speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Stavebního úřadu České Budějovice a ve správním územním obvodu obce s rozšířenou působností pro sil. II. a III. třídy.

Oddělení dopravního inženýrství státní správy

ZKUŠEBNÍ KOMISAŘI – dle zákona č. 247/2000 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • zařazuje žadatele o osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke zkouškám a provádí tyto zkoušky
 • provádí státní odborný dozor provozovatelů autoškol v rozsahu své působnosti
 • projednává v prvním stupni přestupky provozovatelů autoškol v rozsahu své působnosti

DOPRAVNÍ ÚŘAD – příslušný dle § 34 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy vyhlášky MD č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, vyhlášky MDS č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy v souladu s ustanoveními výše uvedených zákonů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhoduje ve správním řízení o :

 • vydání osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě
 • vydání licencí pro městskou autobusovou dopravu
 • rozšíření a změně podmínek v udělených licencích
 • odejmutí licence
 • schvalování jízdních řádů linek městské autobusové dopravy
 • zajištění vstupů pro celostátní informační systém v elektronické podobě
 • výkon státního dozoru pro MHD a taxislužbu
 • je oprávněn v pověřeném rozsahu ukládat pokuty při nedodržení ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
 • vydání stanoviska k licenci k provozování linkové osobní dopravy jako dotčený dopravní úřad
 • zařazuje vozidla do evidence vozidel taxislužby
 • vydává průkazy způsobilosti řidiče taxislužby

DRÁŽNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD – příslušný dle § 54, § 57 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 173/1995 Sb., dopravní řád drah ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah ve znění pozdějších předpisů rozhoduje v souladu s ustanoveními výše uvedených zákonů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení o: 

 • vydání úředního povolení k provozování dráhy
 • rozhoduje o omezení provozování dráhy
 • vydává licence k provozování drážní dopravy (trolejbusové)
 • rozhoduje o změně licence
 • rozhoduje o odejmutí licence
 • rozhoduje o omezení drážní dopravy
 • zajištění zkoušek odborné způsobilosti uchazečů o řízení hnacího vozidla na trolejbusové dráze
 • zajištění doplňkových zkoušek odborné způsobilosti uchazečů o řízení hnacího vozidla na trolejbusové dráze
 • vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla
 • je oprávněn v pověřeném rozsahu při nedodržení ustanovení zák. č. 266/1994 Sb. a prováděcích vyhlášek ukládat pokuty
 • výkon státního dozoru
 • výkon činností, na které se nevztahují obecné předpisy o správním řízení
 • schvalování jízdních řádů pro provoz trolejbusové dráhy

Činnost oddělení

Evidence motorových vozidel

 • Schvalování individuálních dovozů, staveb a přestaveb vozidel
 • Evidence vozidel, přidělování registračních značek, provádění změn v dokladech
 • Provádění dozoru nad činností stanic měření emisí
 • Spolupráce a poskytování údajů jiným složkám státní správy a oprávněným osobám v souladu s příslušnými zákony
 • Výkon státní správy a projednávání přestupků na úseku evidence vozidel.

Důležité informace odboru

____________________________________________________________________________________________

Oddělení evidence vozidel (EMV)

INFORMACE tel. 386 804 420

-

 

pracovník

 spojení (telefon, e-mail, č. dv.)

 pracovní náplň

 Ing. Ladislav 
 HOSTĚNSKÝ

 386 804 412, kancelář č. 100b
 hostenskyl@c-budejovice.cz
 

 Vedoucí oddělení evidence vozidel

 Šárka
 BOHÁČKOVÁ

 386 804 415, kancelář č. 100a
 bohackovas@c-budejovice.cz

 fax. 386 804 414

 Administrativa

 Vendula 
 MATĚJÍČKOVÁ
386 804 430, přepážka č. 12  Pokladna

 Hana HÁJKOVÁ

 Petra BERKOVÁ

 Lenka HUMPÁLOVÁ

 Dana CHYŇAVOVÁ 

 Ivana REIZIGOVÁ

 Bc. Adéla ŠIMEČKOVÁ

 Olga WOLFOVÁ

 Marcela GAJDOŠOVÁ

 Dana DVOŘÁKOVÁ

 Zdeňka ŘEZÁČOVÁ

 Šárka MAJEROVÁ

 Renata HAVLOVÁ

 Monika BAMBULOVÁ

 386 804 420

 

 386 804 420

 386 804 417, přepážka

 386 804 432, přepážka

 .

 386 804 422, přepážka

 386 804 427, přepážka 

 386 804 424, přepážka

 386 804 425, přepážka 

 386 804 426, přepážka

 386 804 420, přepážka

 386 804 422, přepážka

 Informace

 

 Informace

 .

 .

 .

 Evidence vozidel, přihlašování vozidel,
 změny údajů v dokladech, apod.

 .

 .

 .

 .

 .

 
 Ludvík STARÝ
 

 386 804 419, přepážka č. 10
 staryl@c-budejovice.cz

 Dovozy, stavby a přestavby vozidel


 Martin BLAŽEK
 

 386 804 418, přepážka č. 10
 blazekm@c-budejovice.cz
 Dovozy, stavby a přestavby vozidel
 
 Miroslav NOVOTNÝ
 
 386 804 433, přepážka č. 10
 novotnym@c-budejovice.cz
 Dovozy, stavby a přestavby vozidel, 
 historická a sportovní vozidla
 
 Pavel VESELÝ
 386 804 428, přepážka č. 10
 veselyp@c-budejovice.cz
 Dovozy, stavby a přestavby vozidel, 
 historická a sportovní vozidla

 

Kněžská 19, České Budějovice

Úřední hodiny

Aktuální úřední hodiny: 
pondělí  8:00 - 17:00 hodin
středa  8:00 - 17:00 hodin
pátek  8:00 - 11:30 hodin


Občané předem objednaní prostřednictvím elektronického rezervačního systému budou obslouženi i mimo nově stanovené úřední hodiny v souladu s potvrzenou objednávkou. Mimo uvedené úřední hodiny je úřad pro neobjednané klienty uzavřen.

 

Na oddělení evidence motorových vozidel je možno se objednat prostřednictvím služby Elektronická obsluha občana.

Informace pro žadatele na oddělení evidence motorových vozidel naleznete ZDE (575,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Formuláře pro žadatele na oddělení evidence motorových vozidel naleznete ZDE

____________________________________________________________________________________________

Oddělení silničního správního úřadu (SSÚ)

 
Vyřizující pracovníci (mapový přehled):

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

OBCE

 

 pracovník

spojení (telefon, e-mail, č.dv.)

 pracovní náplň

 Ing. Hana
 TRUHLÁŘOVÁ     

 Vedoucí oddělení


 386 804 408
 truhlarovah@c-budejovice.cz
 kancelář č. 408                        

Vedoucí oddělení silničního správního úřadu

 
Hana KOVAŘÍKOVÁ

 386 804 413
 kovarikovah@c-budejovice.cz
 kancelář č. 409


 administrativa

 Ing. Andrea HETZEROVÁ
 

 
 386 804 437
 hetzerovaa@c-budejovice.cz
 kancelář č. 410

silniční správní úřad a speciální stavební úřad  v obvodu: 
Č. Budějovice 1
 (historické jádro),
část ČB 6 (oblast ohraničená ul. Rudolfovská, Nádražní, Mánesova a řekou  Vltavou)


 
 Jiří STACH 

 
 386 804 404
 stachj@c-budejovice.cz
 kancelář č. 416

silniční správní úřad a speciální stavební úřad  v obvodu: 
ČB 5 (Suché Vrbné, Nová Pohůrka), ČB 6 (Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice) 

 
 Ing. Pavel 
 HORÁK
 386 804 403
 horakp@c-budejovice.cz
 kancelář č. 410

silniční správní úřad a speciální stavební úřad  v obvodu: ČB 7 (Rožnov, Krumlovské předměstí)

 
 Ing. Jiří
 VOJTA
 386 804 416
 vojtaj@c-budejovice.cz
 kancelář č. 412

silniční správní úřad a speciální stavební úřad  v obvodu: ČB 2 (Stromovka, Na Dlouhé louce), ČB 3 (část Pražského předměstí
 ohraničená ulicemi Pražská, Na Sadech, Rudolfovská, Nádražní, Pekárenská)

 
 Ing. Petra 
 ČEPEROVÁ
 386 804 406
 ceperovap@c-budejovice.cz
 kancelář č. 412

silniční správní úřad a speciální stavební úřad
 v obvodu: ČB 3 (Pražské předměstí, Kněžské
 Dvory, Nemanice)

 
 Ing. Jindřich
 ŠIMÁNEK
 386 804 407
 simanekj@c-budejovice.cz
 kancelář č. 412

silniční správní úřad a speciální stavební úřad
 v obvodu: ČB 2 (Čtyři Dvory, Vltava, Šumava, 
 Máj), České Vrbné, Haklovy Dvory

 
 Vendula 
SCHMIDTSCHLÄGEROVÁ

 


 386 804 405
 schmidtschlagerovav@c-budejovice.cz
 kancelář č. 410

silniční správní úřad a speciální stavební úřad
 v obvodu: ČB 3 (část Pražského  předměstí
 ohraničená ulicemi Strakonická, Pražská,
 Pekárenská, Nádražní), ČB 4

 
Ing. Tomáš HOLENDA


 386 804 434
 holendat@c-budejovice.cz
 kancelář č. 411

silniční správní úřad a speciální stavební
 úřad: silnice II. a III. třídy ve správním
 obvodu s rozšířenou působností města 
 Č. Budějovice; obce (pouze jako speciální stavební úřad)

 

 Pavel JAKEŠ
 

 386 804 436
 jakesp@c-budejovice.cz
 kancelář č. 411

silniční správní úřad a speciální stavební úřad: 
 silnice II. a III. třídy ve správním obvodu
 s rozšířenou působností města Č. Budějovice

 
 Bc. Daniel
 BOUCHAL
 386 804 435
 bouchald@c-budejovice.cz
 kancelář č. 411

silniční správní úřad a speciální stavební úřad: 
 silnice II. a III. třídy ve správním obvodu
 s rozšířenou působností města Č. Budějovice;
 obce (pouze jako speciální stavební úřad)

 
 Ing. Alena 
 SOUČKOVÁ

 386 804 431
 souckovaa@c-budejovice.cz
 kancelář č. 411

silniční správní úřad a speciální stavební úřad: 
 silnice II. a III. třídy ve správním obvodu
 s rozšířenou působností města Č. Budějovice;
 obce (pouze jako speciální stavební úřad)


 Ing. Michal ŠMUCR
 386 804 409
 smucrm@c-budejovice.cz
 kancelář č. 416

 

 

____________________________________________________________________________________________
Oddělení dopravního inženýrství státní správy (DISS)

 

 pracovník

 spojení (telefon, e-mail, č.dv.)

 pracovní náplň

 Ing. Jan KUPSA
 Vedoucí oddělení

 386 804 410
 kupsaj@c-budejovice.cz
 kancelář č. 413 
 

Dopravní úřad a drážní správní úřad, 
 státní odborný dozor v silniční a drážní
 dopravě (městská hromadná doprava
 a taxislužba), povolenky praktickým
 lékařům, zkušební komisař

 Ing.  Marcela JOZOVÁ        386 804 411
 jozovam@c-budejovice.cz
 kancelář č. 413

 Administrativa, ekonomika

 
 Ing. Bohumír
 ČERVENÝ
 

 386 804 411
 cervenyb@c-budejovice.cz
 kancelář č. 413

 Zkušební komisař

Jan KLOC
 

 386 804 411
 klocj@c-budejovice.cz
 kancelář č. 413

Zkušební komisař

 Zbyněk STOLARIK
 DiS.
 386 804 411
 stolarikz@c-budejovice.cz
 kancelář č. 413

Zkušební komisař

 

 Milan DLUGOŠ

 


 386 804 411
 dlugosm@c-budejovice.cz
 kancelář č. 413

 Zkušební komisař

 

Stránka byla upravena uživatelem Jindřich Šimánek, 19. 10. 2021.