O odboru - Odbor kontroly

Kde nás najdete

ODBOR KONTROLY  (OKO)
budova Domu umění, náměstí Přemysla Otakara II. 38, 4. patro

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

Ing. Eva Klůcová
tel: 702 168 622
e-mail: klucovae@c-budejovice.cz

Činnost odboru

Odbor kontroly provádí interní audit a kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem České Budějovice. 
Odbor postupuje především podle základních právních předpisů, kterými jsou zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a příslušná prováděcí vyhláška.

 1. Zajišťuje interní audit dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
     pozdějších předpisů. Interní audit přezkoumává a vyhodnocuje operace
     v rámci vnitřního kontrolního systému.
     Následně předkládá doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému
     k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.  

 2. Provádí kontroly hospodaření odborů magistrátu, Městské policie a Fondu zaměstnanců  
     města.

 3. Provádí kontroly investičních akcí.

 4. Provádí kontrolu dodržování vnitřních předpisů a všeobecně platných předpisů.

 5. Vyhodnocuje řídící kontroly jednotlivých odborů a jejich oddělení.

 6. Provádí kontroly hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Městem 
     České Budějovice (základní školy, školní jídelny, mateřské školy, Jeslová a azylová
     zařízení, Domov pro seniory Hvízdal, Domov pro seniory Staroměstská,
     Domov pro seniory Máj, Jihočeské divadlo, Pohřební ústav, Sportovní zařízení města Č. Budějovice).

 7. Kontroluje u příjemců veřejné finanční podpory (např. neinvestiční dotace sportovním 
     a mládežnickým organizacím, neinvestiční dotace na kulturu a ekologickou výchovu, na  
     regeneraci městských památkových rezervací, půjčky z fondu podpory kvality bydlení...).

 8. Provádí mimořádné kontroly.

 9. Sestavuje střednědobé a roční plány a sjednává projednávání s primátorem.

10. Vyhotovuje zprávy z kontrol (interní audit), protokoly z kontroly (veřejnosprávní   
      kontrola), které pak projednává s příslušnými vedoucími organizací, odborů 
      a náměstky primátora, tajemníkem nebo primátorem.

11. Provádí kontroly nápravných opatření.

12. Vyhotovuje roční zprávy, které předkládá primátorovi a krajskému úřadu.

13. Provádí konzultační činnost.

Zákony dle kterých funguje odbor

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

 

Stránka byla upravena 4. 1. 2021.