O odboru - Odbor kultury a cestovního ruchu

Kde nás najdete

budova Domu umění, náměstí Přemysla Otakara II. 38, 2. patro

 

Struktura odboru

Mgr. Iva Sedláková - vedoucí odboru
tel: 725 941 340
e-mail: sedlakovai@c-budejovice.cz

Ing. Marie Černá - sekretariát odboru
tel: 601 150 925
e-mail: cernam@c-budejovice.cz

I. Oddělení kultury

Bc. Kristýna Koutská
tel: 720 971 835
e-mail: koutskak@c-budejovice.cz

II. Oddělení cestovního ruchu

Mgr. Martin Mlčák - vedoucí oddělení
tel: 601 150 927
e-mail: mlcakm@c-budejovice.cz

Schema organizační struktury (PDF)

Činnost odboru

Obecný popis činnosti odboru a výčet agend, které odbor zajišťuje

Odbor kultury a cestovního ruchu zabezpečuje komplexně v rámci samostatné působnosti města agendu kultury a cestovního ruchu.
Odbor plní i další úkoly na výše uvedeném úseku samostatné působnosti vyplývající pro město z příslušných právních předpisů, popř. úkoly svěřené odboru vnitřními předpisy města, usneseními orgánů města či uložené tajemníkem magistrátu.
Odbor kultury a cestovního ruchu zajišťuje též metodickou pomoc jiným odborům a organizacím města v  záležitostech spadajících do náplně jeho činnosti, stejně tak s ostatními dotčenými odbory úzce spolupracuje především při zajišťování přípravy a realizace jednotlivých kulturních a společenských akcí. Odbor úzce spolupracuje též s orgány města při plnění samosprávných úkolů města a zajišťuje nezbytnou součinnost s orgány veřejné moci v oblastech, které přísluší do náplně jeho činnosti.

Dále zajišťuje:

- příslušné smluvní agendy v rámci činnosti odboru (uzavírání smluv a jiných soukromoprávních úkonů),
- agendu dotací a příspěvků (zejména Dotační program na podporu cestovního ruchu, Dotační program na podporu kultury) v souladu s příslušnými právními předpisy, vnitřními předpisy města a usneseními příslušných orgánů města,
- spolupráci s Kulturní komisí rady města a Komisí rady města pro cestovní ruch,
- ekonomickou agendu související s činností odboru včetně přípravy návrhu rozpočtu odboru, kontrolní, účetní a rozborové činnosti apod.

 

Výčet agend zajišťovaných jednotlivými odděleními, útvary či pracovníky

ODDĚLENÍ KULTURY

  • zabezpečuje vlastní kulturní agendu zahrnující zejména:

- veškeré agendy související s přípravou a zajištěním jednotlivých kulturních a společenských akcí pořádaných městem nebo s účastí města, zpracovávání dokumentace k těmto akcím, dle potřeby spolupráce i na dalších akcích pořádaných ve městě nebo regionu,
- zajišťování agendy kroniky města a vydávání jejího bulletinu,
- zajištění evidence, oprav a údržby památníků, pamětních desek, soch a jiných uměleckých děl v majetku města, ledaže tato činnost přísluší jinému odboru města nebo jinému útvaru či subjektu,
- vytváření a aktualizace databáze kulturních subjektů ve městě,
- zajišťování chodu výstavní síně v budově radnice po stránce dramaturgické,

  • zajišťuje agendu související s činností příspěvkových organizací zřizovaných městem v oblasti kultury,
  • zajišťuje organizování, produkční a dramaturgická činnost kulturních, vzdělávacích a společenských akcí v KD Vltava a KD Slavie:

- zajištění dramaturgických plánů pro jednotlivé prostory,
- vedení rezervačního kalendáře na pronájmy,
- zajišťování smluvních podkladů k pronájmům,
- organizace a technické zabezpečení akcí.

 

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

  • zajišťuje agendu koncepcí, strategií a koordinace aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu, tj. zejména:

- vyvíjí koncepční činnost - zajištění, vyhodnocení a zveřejnění statistických dat, rozvoj marketingu města včetně zpracování marketingového plánu pro daný rok, spolupráci při tvorbě nové strategie města v cestovním ruchu a kultuře, naplňování a aktualizace strategického plánu rozvoje kultury a cestovního ruchu, propojení obou oblastí s cílem vytvoření synergického efektu, spolupráce na strategickém plánu rozvoje města,
- poskytuje informace z oblasti kultury a cestovního ruchu,
- zajišťuje spolupráci s podnikatelskou sférou a získává další finanční prostředky na podporu cestovního ruchu ve městě,
- zajišťuje spolupráci s jednotlivými subjekty ve městě provozujícími kulturní či turistická zařízení a poskytujícími služby v oblasti kultury a cestovního ruchu, aktivně se podílí na koordinaci společných akcí,
- zajišťuje spolupráci s jinými veřejnými institucemi, agenturami a organizacemi působícími v oblasti kultury a cestovního ruchu (destinační společnost Českobudějovicko - Hlubocko, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Czech Tourism apod.)

  • zabezpečuje vlastní agendu cestovního ruchu zahrnující zejména:

- propagaci města formou ediční, publikační a inzertní činnosti,
- prezentaci města na veletrzích a výstavách v České republice i v zahraničí, na konferencích a seminářích, na kulturních a společenských akcích,
- aktivní podílení se na projektech podporujících rozvoj cestovního ruchu v Českých Budějovicích,
- spolupráci s ubytovateli, průvodci a dalšími poskytovateli služeb v cestovním ruchu v Českých Budějovicích,
- zajišťování a pořizování propagačních tiskovin, předmětů a jiných materiálů pro potřeby prezentace a propagace města, kontrola hospodárného nakládání s nimi.

Oddělení dále prostřednictvím turistického informačního centra zajišťuje:

  • informační činnost, tj. zejména:

- zajišťuje bezplatný informační servis - turistické informace a hospodářské informace o městě (informace o nejdůležitějších institucích ve městě, o společnostech v Českých Budějovicích a v okolí) pro návštěvníky města i jiné subjekty,
- podílí se na rozvoji služeb směrem k turistům a obyvatelům města,
- zabezpečuje sběr informací o městě, kultuře v Českých Budějovicích a v okolí, ubytovacích a stravovacích možnostech ve městě a okolí,
- zabezpečuje dohled nad fungováním turistického webového portálu města,

  • zprostředkovatelskou činnost, tj. zejména:

- zajišťuje zprostředkování služeb veřejnosti (ubytování, stravování, prodeje vstupenek),
- průvodcovský servis (prohlídky města na objednávku),

  • obchodní činnost, tj. zejména:

- zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní akce nejrůznějšího druhu v Českých Budějovicích (CBsystem včetně správy a propagace webových stránek tohoto systému) a v rámci regionu jižních Čech, zajišťuje prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v České republice v rámci prodejní sítě TicketmasterČeská republika a.s., popř. v jiných sítích na další akce dle smluvních vztahů města,
- zajišťuje prodej pohlednic, map, brožur, DVD, upomínkových předmětů s tématikou Českých Budějovic a jižních Čech, prodej jízdenek MHD České Budějovice a další doplňkový prodej,
- zajišťuje prohlídky radnice s výkladem v německém a anglickém jazyce,

  • další činnost související s agendou turistického informačního centra, zejména evidenci a kontrolu skladové a pokladní agendy provozu centra (evidence propagačních tiskovin, předmětů a jiných materiálů pro potřeby prezentace a propagace města) a další.
Stránka byla upravena 30. 4. 2019.