O odboru - Odbor školství a tělovýchovy

Kde nás najdete

Odbor se nachází ve 3. poschodí

v budově na náměstí Přemysla Otakara II. 1/1

370 92  České Budějovice

Struktura odboru

Vedoucí odboru

Ing. David Štojdl

Sekretariát odboru

Lenka Baldíková

Oddělení ekonomické

vedoucí oddělení

Ing. Jana Stluková

Oddělení organizační

vedoucí oddělení

Mgr. Marcela Pouzarová

Sport a tělovýchova

Jana Kortusová

Schema organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

Ing. David Štojdl

tel: 386 801 501

e-mail: stojdld@c-budejovice.cz

Sekretariát vedoucího odboru

Lenka Baldíková

tel: 386 801 502

e-mail: baldikoval@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení

Oddělení ekonomické

Ing. Jana Stluková

tel.: 386 801 506

e-mail: stlukovaj@c-budejovice.cz

Oddělení organizační

Mgr. Marcela Pouzarová

tel.: 386 801 504

e-mail: pouzarovam@c-budejovice.cz

Činnost odboru

Odbor zajišťuje zřizovatelské funkce u škol v Českých Budějovicích a výkon státní správy u škol spadajících do působnosti obce III.

Řeší stížnosti na ředitele škol, které zřizuje.

Dále odbor zajišťuje poskytování neinvestičních dotací do oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit dětí a mládeže

V rámci města spravuje veřejně přístupná sportoviště.

Činnost oddělení

 

I.    Ekonomické oddělení

a) ekonomika škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem

-     sestavuje a kontroluje rozpočet běžných výdajů  pro školy a školská zařízení, provádí rozbory hospodaření a kontrolu dodržování rozpočtové kázně

-     zajišťuje kontrolu a likvidaci faktur - daňových dokladů

-     provádí kontroly hospodaření škol a školských zařízení a účelnost vynakládaných poskytnutých prostředků z rozpočtu města

-   zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů (výkaz náklady/výnosy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, závazné ukazatele, rozpočtová opatření, platební poukazy)

-     zpracovává a vede agendu o úhradě neinvestičních nákladů základních škol za žáky jiných obcí plnící povinnou školní docházku v základních školách v Českých Budějovicích

-     zpracovává a vede agendu o úhradách neinvestičních nákladů za žáky plnící povinnou školní docházku v základních školách v jiné obci

b) ekonomika státní správy ( pro všechny školy a školská zařízení spadající pod obec III.typu )

-     zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti
a dále jej předává krajskému úřadu, provádí návrh úprav přímých nákladů do školství a předává krajskému úřadu

-     podle závazné osnovy a závazného  postupu stanoveného ministerstvem zpracovává
a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu působnosti

-     připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem (dle závazných postupů MŠMT ČR a MF ČR) - finanční vypořádání státních prostředků a prostředků zřizovatele

II.    Organizační oddělení

-     zabezpečuje provoz základních škol, mateřských škol a školních jídelen – vytváří podmínky pro plnění povinné  školní docházky a  zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

-     uplatňuje zájmy města, zájmy rodičů nebo jiných zákonných zástupců dětí, žáků
a pedagogických zaměstnanců na rozvoji výchovy a vzdělávání vůči předškolním zařízením, školám a školským zařízením ve městě

-     řeší koncepční záležitosti základních a mateřských škol, školních jídelen

-     zpracovává obecně závazné vyhlášky v oblasti školství příslušející městu

-     navrhuje orgánům města zřízení nebo zrušení školských zařízení, připravuje návrhy zřizovacích listin PO a jejich dodatků

-     zajišťuje agendu spojenou se jmenováním ředitelů škol a školských zařízení ( konkurzní řízení), předkládá radě města návrhy na jmenování a odvolání ředitelů školských PO

-     koordinuje zápisy do mateřských a základních škol

-     aktualizuje údaje v rejstříku škol a školských zařízení

-     shromažďuje výroční zprávy škol a provádí hodnocení

-     rozhoduje o přijímaných opatřeních na základě výsledků České školní inspekce ve školách, které zřizuje

-     u školských zařízení projednává a realizuje nápravy opatření požadované Okresní hygienickou stanicí a ostatními kontrolními orgány

-     spolupracuje se Školskou komisí Rady města České Budějovice

-     spolupracuje s Krajským úřadem

-     shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených MŠMT ČR, MF ČR
a předává je krajskému úřadu či dalším nadřízeným organizacím a institucím 
(Škol-MŠMT-P1-04; Škol-MŠMT-V3-01; Škol-MŠMT-V36-01; Škol-MŠMT-V22-01; Škol-MŠMT-V17-01; Práce2-04; IV1-04; NemÚr1-02; IV3-01; EP5-01; IV 2003;
V1-01; odbor43; počet stravovaných osob)

-     dohlíží na dodržování výživových norem, řeší stížnost v oblasti školního stravování

-     řeší stížnosti na ředitele školských zařízení

-     připravuje  podklady pro poskytnutí investičních prostředků a připravuje ve spolupráci s řediteli PO zadání veřejných zakázek  pro investiční odbor při realizaci investic

-     zajišťuje  prezentace  škol v radniční výstavní síni

-     zpracovává a vede agentu PaM ředitelů školských zařízení, která zřizuje

-     spolupracuje s odborem sociálních  věcí v otázce prevence patologických jevů, především záškoláctví

Sport a tělovýchova

-     spolupracuje s tělovýchovnými zařízeními a organizacemi se sídlem v Českých Budějovicích

-     zajišťuje agendu Sportovní komise

-     napomáhá propagaci tělovýchovy a sportu ve městě

-     spolupracuje na přípravě a realizaci významných sportovních a tělovýchovných akcí

-     sleduje potřeby finančního zabezpečení sportu a tělovýchovy a jejich rozvoje včetně finančního zabezpečení zázemí této činnosti v rámci rozpočtových pravidel

-     spolupracuje na vytváření sportovně rekreačních koncepcí a jejich realizaci

-     ve spolupráci se sportovní komisí  navrhuje finanční dotace
na podporu sportu v Českých Budějovicích

-     zajišťuje spolupráci se sportovními organizacemi se sídlem v Českých Budějovicích
zajišťuje správu veřejně přístupných ploch v majetku statutárního města

Podpora mládežnických organizací

-     spolupracuje s mládežnickými organizacemi se sídlem v Českých Budějovicích

-     zajišťuje agendu Školské komise

-     spolupracuje na přípravě a realizaci významných akcí volného času dětí a mládeže

-     sleduje potřeby finančního zabezpečení volného času a dětí a mládeže a jejich rozvoje včetně finančního zabezpečení zázemí této činnosti v rámci rozpočtových pravidel

-     ve spolupráci se Školskou  komisí navrhuje finanční dotace na podporu zajištění volného času dětí a mládeže v Českých Budějovicích

-     zajišťuje spolupráci se mládežnickými organizacemi se sídlem v Českých Budějovicích

 

Zákony dle kterých funguje odbor

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKY Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání  a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

Vyhl. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhl. č.  492/2005 Sb. o krajských normativech

Zásady pro stanovení platových náležitostí pro ředitele mateřských škol, základních škol a školních jídelen

Zásady_2011.pdf (630,1 kB)

Dodatek č. 1 k Zásadám