O odboru - Odbor školství a tělovýchovy

Kde nás najdete

Odbor se nachází ve 3. poschodí

v budově na náměstí Přemysla Otakara II. 1/1

370 92  České Budějovice

Struktura odboru

Vedoucí odboru

Mgr. Michaela Čermáková Šímová

Sekretariát odboru

Lenka Baldíková

Oddělení ekonomické

vedoucí oddělení

Ing. Jana Stluková

Oddělení organizační

vedoucí oddělení

Mgr. Marcela Pouzarová

Sport a tělovýchova

Jana Kortusová

Kateřina Koptová

Schema organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

Mgr. Michaela Čermáková Šímová

tel: 386 801 501

e-mail: cermakovam@c-budejovice.cz

Sekretariát vedoucího odboru

Lenka Baldíková

tel: 386 801 502

e-mail: baldikoval@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení

Oddělení ekonomické

Ing. Jana Stluková

tel.: 386 801 506

e-mail: stlukovaj@c-budejovice.cz

Oddělení organizační

Mgr. Marcela Pouzarová

tel.: 386 801 504

e-mail: pouzarovam@c-budejovice.cz

Činnost odboru

Odbor zajišťuje zřizovatelské funkce u škol v Českých Budějovicích a výkon státní správy u škol spadajících do působnosti obce III.

Řeší stížnosti na ředitele škol, které zřizuje.

Dále odbor zajišťuje poskytování neinvestičních dotací do oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit dětí a mládeže

V rámci města spravuje veřejně přístupná sportoviště.

Činnost oddělení

 

I.    Ekonomické oddělení

a) ekonomika škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem

-     sestavuje a kontroluje rozpočet běžných výdajů  pro školy a školská zařízení, provádí rozbory hospodaření a kontrolu dodržování rozpočtové kázně

-     zajišťuje kontrolu a likvidaci faktur - daňových dokladů

-     provádí kontroly hospodaření škol a školských zařízení a účelnost vynakládaných poskytnutých prostředků z rozpočtu města

-   zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů (výkaz náklady/výnosy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, závazné ukazatele, rozpočtová opatření, platební poukazy)

-     zpracovává a vede agendu o úhradě neinvestičních nákladů základních škol za žáky jiných obcí plnící povinnou školní docházku v základních školách v Českých Budějovicích

-     zpracovává a vede agendu o úhradách neinvestičních nákladů za žáky plnící povinnou školní docházku v základních školách v jiné obci

b) ekonomika státní správy ( pro všechny školy a školská zařízení spadající pod obec III.typu )

-     zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti
a dále jej předává krajskému úřadu, provádí návrh úprav přímých nákladů do školství a předává krajskému úřadu

-     podle závazné osnovy a závazného  postupu stanoveného ministerstvem zpracovává
a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu působnosti

-     připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem (dle závazných postupů MŠMT ČR a MF ČR) - finanční vypořádání státních prostředků a prostředků zřizovatele

II.    Organizační oddělení

-     zabezpečuje provoz základních škol, mateřských škol a školních jídelen – vytváří podmínky pro plnění povinné  školní docházky a  zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

-     uplatňuje zájmy města, zájmy rodičů nebo jiných zákonných zástupců dětí, žáků
a pedagogických zaměstnanců na rozvoji výchovy a vzdělávání vůči předškolním zařízením, školám a školským zařízením ve městě

-     řeší koncepční záležitosti základních a mateřských škol, školních jídelen

-     zpracovává obecně závazné vyhlášky v oblasti školství příslušející městu

-     navrhuje orgánům města zřízení nebo zrušení školských zařízení, připravuje návrhy zřizovacích listin PO a jejich dodatků

-     zajišťuje agendu spojenou se jmenováním ředitelů škol a školských zařízení ( konkurzní řízení), předkládá radě města návrhy na jmenování a odvolání ředitelů školských PO

-     koordinuje zápisy do mateřských a základních škol

-     aktualizuje údaje v rejstříku škol a školských zařízení

-     shromažďuje výroční zprávy škol a provádí hodnocení

-     rozhoduje o přijímaných opatřeních na základě výsledků České školní inspekce ve školách, které zřizuje

-     u školských zařízení projednává a realizuje nápravy opatření požadované Okresní hygienickou stanicí a ostatními kontrolními orgány

-     spolupracuje se Školskou komisí Rady města České Budějovice

-     spolupracuje s Krajským úřadem

-     shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených MŠMT ČR, MF ČR
a předává je krajskému úřadu či dalším nadřízeným organizacím a institucím 
(Škol-MŠMT-P1-04; Škol-MŠMT-V3-01; Škol-MŠMT-V36-01; Škol-MŠMT-V22-01; Škol-MŠMT-V17-01; Práce2-04; IV1-04; NemÚr1-02; IV3-01; EP5-01; IV 2003;
V1-01; odbor43; počet stravovaných osob)

-     dohlíží na dodržování výživových norem, řeší stížnost v oblasti školního stravování

-     řeší stížnosti na ředitele školských zařízení

-     připravuje  podklady pro poskytnutí investičních prostředků a připravuje ve spolupráci s řediteli PO zadání veřejných zakázek  pro investiční odbor při realizaci investic

-     zajišťuje  prezentace  škol v radniční výstavní síni

-     zpracovává a vede agentu PaM ředitelů školských zařízení, která zřizuje

-     spolupracuje s odborem sociálních  věcí v otázce prevence patologických jevů, především záškoláctví

Sport a tělovýchova

-     spolupracuje s tělovýchovnými zařízeními a organizacemi se sídlem v Českých Budějovicích

-     zajišťuje agendu Sportovní komise

-     napomáhá propagaci tělovýchovy a sportu ve městě

-     spolupracuje na přípravě a realizaci významných sportovních a tělovýchovných akcí

-     sleduje potřeby finančního zabezpečení sportu a tělovýchovy a jejich rozvoje včetně finančního zabezpečení zázemí této činnosti v rámci rozpočtových pravidel

-     spolupracuje na vytváření sportovně rekreačních koncepcí a jejich realizaci

-     ve spolupráci se sportovní komisí  navrhuje finanční dotace
na podporu sportu v Českých Budějovicích

-     zajišťuje spolupráci se sportovními organizacemi se sídlem v Českých Budějovicích
zajišťuje správu veřejně přístupných ploch v majetku statutárního města

Podpora mládežnických organizací

-     spolupracuje s mládežnickými organizacemi se sídlem v Českých Budějovicích

-     zajišťuje agendu Školské komise

-     spolupracuje na přípravě a realizaci významných akcí volného času dětí a mládeže

-     sleduje potřeby finančního zabezpečení volného času a dětí a mládeže a jejich rozvoje včetně finančního zabezpečení zázemí této činnosti v rámci rozpočtových pravidel

-     ve spolupráci se Školskou  komisí navrhuje finanční dotace na podporu zajištění volného času dětí a mládeže v Českých Budějovicích

-     zajišťuje spolupráci se mládežnickými organizacemi se sídlem v Českých Budějovicích

 

Zákony dle kterých funguje odbor

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKY Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání  a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

Vyhl. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhl. č.  492/2005 Sb. o krajských normativech

Zásady pro stanovení platových náležitostí pro ředitele mateřských škol, základních škol a školních jídelen

Zásady_2011.pdf (630,1 kB)

Dodatek č. 1 k Zásadám
Dodatek č. 2 k Zásadám