O odboru - Odbor sociálních věcí

Kde nás najdete

Odbor sociálních věcí

budova historické radnice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1,  370 92 České Budějovice

Kněžská ul. č. 19, České Budějovice

Oddělení sociálního odboru umístěná na náměstí Přemysla Otakara II.:

vedoucí odboru sociálních věcí - vchod č. 3, přízemí, č. kanceláře 032

oddělení sociální pomoci - vchod č. 3, přízemí, č. 050, 051a - 051c

Kněžská ul. č. 19, České Budějovice:

oddělení sociálně právní ochrany dětí - kancelář č. 202 - 210

oddělení sociální pomoci - kancelář č. 501, 503, 504

Struktura odboru

Vedoucí odboru sociálních věcí

Bc. Marie Voštová

Sekretariát odboru sociálních věcí

Iveta Hovorková

Ekonomka odboru

Irena Slaninová

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Mgr. Eva Kuzbová - vedoucí oddělení

Schema organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

Bc. Marie Voštová

tel. 386 801 601

e-mail: vostovam@c-budejovice.cz

Sekretariát vedoucího odboru

Asistentka vedoucí odboru

Iveta Hovorková

tel: 386 801 602

e-mail: hovorkovai@c-budejovice.cz

Ekonomka odboru

Irena Slaninová

tel: 386 801 603

e-mail: slaninovai@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení

Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí

Mgr. Eva Kuzbová

tel: 386 804 201

e-mail: kuzbovae@c-budejovice.cz

Seznam pracovníků SPOD včetně kontaktů

 

Činnost odboru

Odbor sociálních věcí zajišťuje:

 • výkon státní správy v přenesené působnosti a rozšířené působnosti prostřednictvím oddělení sociálně právní ochrany dětí  a oddělení sociální pomoci
 • výkon samosprávy v sociální oblasti města České Budějovice a to prostřednictvím oddělení sociální pomoci
 • metodicky podporuje příspěvkové organizace zřízené městem v sociální oblasti

Činnost oddělení

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI

Pracoviště nám. Přemysla Otakara II. 1/1:

 • koordinuje spolupráci neziskových organizací na území města Českých Budějovic
 • koordinuje proces plánování sociálních služeb SO ORP
 • koordinuje činnost v Komunitním centru Máj
 • zajišťuje informovanost občanů o sociální oblasti ve městě České Budějovice
 • zajišťuje administraci Dotačního programu na podporu sociální oblasti pro daný rok
 • poskytuje službu tlumočení do/z českého znakového jazyka
 • spravuje a řídí provoz klubů důchodců na území města
 • poskytuje pomoc společensky nepřizpůsobeným občanům a občanům po propuštění z výkonu odnětí svobody
 • poskytuje pomoc osobám s předpokladem omezení způsobilosti k právním úkonům
 • provádí umisťování občanů do domů s pečovatelskou službou, bezbariérových bytů  - Zásady pro umisťování do bytů zvláštního určení (282,1 kB)

 

Pracoviště Kněžská 19:

 • realizuje sociální práci v přímém kontaktu s klientem
 • zajišťuje protidrogovou prevenci
 • zajišťuje činnost romského poradce
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek podle zákona č. 582/1991 Sb.
 • vydává Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • vede správní řízení při stanovení úhrady za stravu a péči v případech, kdy je dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření (dle § 74 zák. č. 108/2006 Sb.)
 • vyřizuje jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem dle vládního nařízení č. 165/1997 Sb.
 • vydává tiskopisy receptů a žádanek s "modrým pruhem"

 

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Pracoviště Kněžská 19:

 • poskytuje samostatné sociálně právní a výchovné poradenství dětem, rodičům a osobám odpovědným za péči o dítě při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních situací a činí opatření na ochranu dětí
 • zaměřuje se zejména na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • rozhoduje o výchovných opatřeních podle § 13a zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc podle § 12 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • podává k soudu návrhy na vydání předběžných opatření dle § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních 
 • vykonává funkci kolizního opatrovníka v případě, že dochází ke střetu zájmů mezi rodiči a dětmi podle § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a § 469 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních ve znění pozdějších předpisů
 • pořádá případové konference a činí další povinnosti podle § 10 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • vede evidenci žadatelů o osvojení a pěstounskou péči
 • zaměřuje se na děti vhodné do náhradní rodinné péče
 • sleduje výkon pěstounské péče a uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče
 • sleduje děti, které byly umístěné na základě rozhodnutí soudu do ústavní a ochranné výchovy
 • Informace pro rodiče (220,2 kB) - změny v novém občanském zákoníku 
 • Poradenská zařízení.pdf  (223,9 kB)- zde naleznete kontakty, které je možné využít v rámci poradenství v Č.Budějovicích
 • povinně zveřejňované standardy SPOD naleznete na webu Město pro rodinu v sekci Sociálně právní ochrana dětí

Důležité informace odboru

Bližší informace  o sociální oblasti a z činnosti odboru lze získat:

http://rpss.c-budejovice.cz

www.facebook.com/rpss.cb

http://rodina.c-budejovice.cz

www.facebook.com/mestoprorodinu

Stránka byla upravena 18. 6. 2018.