O odboru - Odbor správy veřejných statků

Kde nás najdete

Odbor správy veřejných statků

budova historické radnice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

2. patro, kanceláře č. 224 - 242

Struktura odboru

Vedoucí odboru

Mgr. Tomáš Kubeš

Oddělení správy komunikací

vedoucí oddělení Nataša Bláhová 

Oddělení správy veřejné zeleně

vedoucí oddělení Ing. Aleš Mikšátko 

Oddělení organizací města

vedoucí oddělení Ing. Eva Smrčková

Schema organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

Mgr. Tomáš Kubeš

e-mail.: kubest@c-budejovice.cz

tel: 386 802 501

Hana Zemanová

Sekretariát vedoucího odboru

e-mail: zemanovah@c-budejovice.cz

tel: 386 802 502

spisová agenda

zajištění nádob na komunální odpad

sociální pohřby

Ing. Martina Zapletalová

energetik města

e-mail: zapletalovam@c-budejovice.cz

tel: 386 802 526

Činnosti oddělení

Oddělení organizací města a správy majetku

vedoucí oddělení Ing. Eva Smrčková 

e-mail: smrckovae@c-budejovice.cz

tel: 386 802 523

ekonomika odboru

- zřizování a zrušování organizací

- aktualizace zřizovacích listin organizací

- vedení agendy ředitelů

- evidence majetku města

- určování správců majetku

- fyzická předání majetku

- kontrola majetku města

- pojištění majetku města

- kontrola čerpání rozpočtu odboru

Ing. Zdeňka Formánková

e-mail: formankovaz@c-budejovice.cz

tel: 386 802 506

agenda organizací města, pojištění majetku,

Barbora Janoušová

e-mail: janousovab@c-budejovice.cz

tel: 386 802 503

evidence majetku, škodní události

Žádost o náhradu škody způsobené úrazem

Oddělení správy komunikací

vedoucí oddělení Nataša Bláhová

e-mail: blahovan@c-budejovice.cz

tel: 386 802 511

Zvláštní užívání komunikací – pronájmy místních komunikací:

Žádost o uzavření dohody o zvláštním užívání (27,5 kB)

umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení

umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)

provádění stavebních prací

zřizování vyhrazeného parkování

zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení

audiovizuální tvorba

umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech

pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a shromáždění, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

kolostavy

Rozdělení sektorů správy komunikací

Ing. Michaela Muková

e-mail: mukovam@c-budejovice.cz

tel: 386 802 508

k.ú. 4 Nové Vráto, Husova kolonie

k.ú. Kaliště, Třebotovice

k.ú. 5 Suché Vrbné

Vlastimil Kabát

e-mail: kabatv@c-budejovice.cz

tel: 386 802 514

k.ú. 6 Mladé, Nové Hodějovice

k.ú. 7 Rožnov

souhlas k vjezdu do zóny nad 6t

Žádost6t.doc (34,8 kB)

DiS. Jana Klímová

e-mail: klimovaj@c-budejovice.cz

tel: 386 802 504

k.ú. 2 Čtyři Dvory, sídl. Šumava, sídl. Máj

k.ú. Haklovy Dvory

k.ú. České Vrbné

Lenka Mikšátková

e-mail: miksatkoval@c-budejovice.cz

tel: 386 802 509

k.ú. 1 historické jádro

k.ú. 3 Pražské předměstí, Nemanice

Martina Rozboudová

e-mail: rozboudovam@c-budejovice.cz

tel: 386 802 512

vyhrazené parkování

správa dopravního značení

Martina Dětáková

e-mail: detakovam@c-budejovice.cz

tel: 386 802 510

Nařízení 1/2006 - Tržní řád

povolení k vjezdu do vnitrobloku Pražské předměstí

formular_povoleni_k_vjezdu_-_vnitroblok.pdf

Ing. Petr Jaroš

technický dozor veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení 

e-mail: jarosp@c-budejovice.cz

tel: 386 802 505

Ing. Alena Mladá

Vodohospodář

e-mail: mladaa@c-budejovice.cz

tel: 386 802 521

Oddělení správy veřejné zeleně

vedoucí oddělení Ing. Aleš Mikšátko

e-mail: miksatkoa@c-budejovice.cz

tel: 386 802 516

separace

odpadový hospodář

zajištění nádob na bioodpad, kontejnerů

Zajišťuje:

přímou správu veřejné zeleně ve městě, dětských herních prvků a laviček, výměna písku v pískovištích na plochách veřejné zeleně

péči o stromy a keře, kácení, prořezávky, náhradní výsadby na pozemcích ve vlastnictví města

pronájem ploch veřejné zeleně za účelem provádění výkopových prací, ukládání materiálu a umisťování stavebních zařízení, výše úhrad za pronájem ploch veřejné zeleně se odvíjí od platného sazebníku

správu smlouvy s firmou provádějící svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu, vyvážení odpadkových košů, provozování sběrných dvorů (mobilních i stabilních)

likvidace černých skládek

Petra Dominová

e-mail: dominovap@c-budejovice.cz

tel: 386 802 517

sídliště Vltava, sídl. Máj, park Stromovka

Ing. Lucie Nováková

e-mail: novakovalu@c-budejovice.cz

tel: 386 802 518

Pražské předměstí, Kněžské Dvory, sídl. Pekárenská, Nemanice, okolí hřbitova Otýlie, Husova kolonie, vnitřní město

Ing. Jan Borovka

e-mail: borovkaj@c-budejovice.cz

tel:386 802 525

sídl.Šumava, Čtyři Dvory, Rožnov, Havlíčkova kolonie, Mladé, Suché Vrbné, Nové Vráto

Ing. Štěpánka Fořtová

e-mail: fortovas@c-budejovice.cz

tel: 386 802 519

čistota města, černé skládky

DiS. Kristýna Radová

e-mail: radovak@c-budejovice.cz

tel: 386 802 520

autovraky, ekonomika

Zákony dle kterých funguje odbor

zákon č. 128/2002 Sb., o obcích

zákon č.13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích