O odboru - Odbor územního plánování

Kde nás najdete

Odbor územního plánování

budova historické radnice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

Vedoucí odboru OÚP

4. patro - kancelář číslo 404

Sekretariát

4. patro - kancelář číslo 403

Oddělení územního plánování 

4. patro - kanceláře číslo  401b, 401c, 403b

Oddělení územně analytických podkladů

2. patro - kanceláře číslo 237, 238

Oddělení aplikace územně plánovací dokumentace

4. patro - kancelář číslo 401

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

Ing. Luboš Lacina

tel: 38 680 3001

e-mail: lacinal@c-budejovice.cz

Sekretariát vedoucího odboru

Milena Navrátilová

tel: 38 680 3002

e-mail: navratilm@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení

odd. územního plánování

Ing. arch. Sonja Topková

tel: 38 680 3010

e-mail: topkovas@c-budejovice.cz

odd. územně analytických podkladů

Ing. Jiří Chlebana

tel: 38 680 3006

e-mail: chlebanaj@c-budejovice.cz

odd. aplikace územně plánovací dokumentace

Mgr. Zdeňka Vávrová

tel: 38 680 3015

e-mail: vavrovaz@c-budejovice.cz

Činnost odboru

Odbor územního plánování komplexně zajišťuje v přenesené působnosti agendu na úseku územního plánování, tj. vykonává působnost úřadu územního plánování, která je magistrátu svěřena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a dalšími právními předpisy z této oblasti.

V rámci výkonu státní správy na úseku územního plánování odbor provádí pořizování územního plánu, regulačních plánů, územních studií pro území města a pořizování územně analytických podkladů. Dále pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie na žádost 78 obce ve správním obvodu magistrátu a provádí i další činnosti svěřované právními předpisy magistrátu jakožto úřadu územního plánování. Ve smyslu § 6 stavebního zákona vydává v územním řízení závazná stanoviska pro 6 stavebních úřadů. Vede příslušná řízení a příslušné úkony směřující k vydání územně plánovací dokumentace, a dále zabezpečuje soulad dokumentů územního plánování s nadřazenou územně plánovací dokumentací (politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje Jihočeského kraje).

Odbor zabezpečuje i další činnosti a úkoly v oblasti územního plánování spadající do rámce samostatné působnosti města, a to na základě rozhodnutí orgánů města nebo úkolů uložených příslušnými funkcionáři města či tajemníkem magistrátu.

Odbor územního plánování zajišťuje rovněž metodickou pomoc jiným odborům v otázkách územního plánování. Odbor úzce spolupracuje s orgány města a ostatními odbory pokud jde o zajištění úkolů na úseku územního plánování. Odbor též plní nezbytnou součinnost s ostatními orgány veřejné moci v oblastech, které přísluší do náplně jeho činnosti.

Činnost oddělení

I.  Oddělení územního plánování

 • zajišťuje agendu pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace pro statutární město České Budějovice a obce ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu,
 • vydává územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití,
 • zajišťuje soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou je politika územního rozvoje a zásady územního rozvoje Jihočeského kraje a rovněž i se sousedními obcemi,
 • připravuje i další podklady pro rozhodování o způsobu nakládání s územím pro orgány města v jejich samostatné působnosti.
   

II.  Oddělení územně analytických podkladů

 • zajišťuje agendu pořizování územně analytických podkladů pro statutární město České Budějovice a obce ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu,
 • vydává územně analytické informace na základě žádostí obcí, architektů-urbanistů a dalších fyzických či právnických osob,
 • spolupracuje v oblasti geografických informačních systémů, zejména v části územně analytických informacích o území,
 • zajišťuje dálkový přístup k zákonem určeným materiálům odboru,
 • zajišťuje soulad s nadřazenými územně analytickými podklady, které jsou zpracovávány v pravidelných cyklech na úrovni celostátní a na úrovní krajské,
 • připravuje územně analytické podklady pro rozhodování orgánů města v jejich samostatné působnosti.
   

III.  Oddělení aplikace územně plánovací dokumentace

 • vydává ve smyslu §6 odst. 1 písm. e) závazné stanovisko v územních řízeních, která jsou vedená na stavebních úřadech v rozsahu obce s rozšířenou působností (České Budějovice, Rudolfov, Lišov, Ledenice, Zliv a Hluboká nad Vltavou)
 • Kontroluje plnění podmínek vydaných závazných stanovisek i v navazujících řízeních
 • Vede evidenci všech vydaných závazných stanovisek, včetně sledování doby jejich platnosti.

 

 

Důležité informace odboru

 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Ing. Lacina Luboš, vedoucí odboru 

 38 680 3001  lacinal@c-budejovice.cz
Navrátilová Milena, sekretariát  38 680 3002 

navratilovam@c-budejovice.cz

 

pořizovatel územně plánovací dokumentace - koordinace města České Budějovice
Ing. Jirkovská Veronika    38 680 3008            jirkovskav@c-budejovice.cz

odd. územního plánování
Ing. arch. Topková Sonja, ved.odd. 38 680 3010 topkovas@c-budejovice.cz
Ing. Milaberská Silvie 38 680 3009 milaberskas@c-budejovice.cz
Ing. Studená Sandra 38 680 3013 studenas@c-budejovice.cz
Ing. arch. Kordík Pavel 38 680 3012 kordikp@c-budejovice.cz
Mgr. Borovková Sylvie 38 680 3017 borovkovas@c-budejovice.cz
Ing. Korcová Žaneta 38 680 3014 korcovaz@c-budejovice.cz
 • rozdělení města České Budějovice na území spravované jednotlivými pracovníky zde
 • rozdělení obce s rozšířenou působností České Budějovice dle obcí jednotlivými pracovníky zde

 

odd. územně analytických podkladů
Ing. Chlebana Jiří                                       38 680 3006  chlebanaj@c-budejovice.cz
Ing. arch. Rozkopalová Jana                     38 680 3005 rozkopalovaj@c-budejovice.cz
Ing. Čiperová Veronika 38 680 3007 ciperovav@c-budejovice.cz
 • rozdělení obce s rozšířenou působností České Budějovice dle pracovníků dle obcí pro územně analytické podklady zde 

 

odd. aplikace územně plánovací dokumentace    
Mgr. Vávrová Zdeňka 38 680 3015 vavrovaz@c-budejovice.cz
Ing. Pavlišová Daniela 38 680 3016 pavlisovad@c-budejovice.cz
Ing. Stejskalová Patricie 38 680 3018 stejskalovap@c-budejovice.cz
Ing. Holenda Lukáš 38 680 3019 holendal@c-budejovice.cz

 

Stránka byla upravena uživatelem Jiří Chlebana, 3. 5. 2019.