Občané se mohou podílet na budoucím směřování kultury ve městě

Občané města mají nyní příležitost seznámit se i vznést připomínky k návrhu nové Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích. Veřejné projednání dokumentu se uskuteční za účasti jeho zpracovatelů v úterý 15.10. 2013 od 16.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města v budově historické radnice.

"Cílem strategického dokumentu je vytvořit systém rozvoje a podpory kultury v rámci vícezdrojového financování tak, aby vedl k upevnění pozice Českých Budějovic jako kulturního centra jižních Čech. Pro město jej zpracovala firma PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. ve spolupráci se zástupci kulturních zařízení i organizátorů kulturních akcí. Z jejich poznatků a zkušeností se podařilo stanovit rozvojové priority a návrhy konkrétních opatření, vedoucích k naplnění vize rozvoje kultury," uvedla náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Veřejné projednávání se bude týkat především návrhové části dokumentu a na ní navazujícího akčního plánu. "Návrhová část definuje silné a slabé stránky i příležitosti a hrozby v oblasti kultury. Jako slabé stránky shledává například nejednotnou komunikaci aktérů na poli kultury i ne příliš vhodnou lokalizaci některých kulturních zařízení. Upozorňuje také na poměrně malý podíl městského rozpočtu na celkových výdajích na kulturu i na menší přehlednost grantového systému a potřebu víceletých grantů. Poukazuje rovněž na absenci atraktivního a přehledného webového portálu s veškerými informacemi o kulturním dění a na chybějící dramaturgické řízení kulturních zařízení," přiblížila Ivana Popelová.

Z problémových okruhů vycházejí priority pro rozvoj kulturního dění a návrhy konkrétních opatření. Na návrhovou část dokumentu navazuje samostatný akční plán, který bude, stejně jako vlastní strategie, živým dokumentem. "Zatímco Strategie rozvoje kultury stanovuje dlouhodobé směřování kultury a měla by být účinná do roku 2024, byť i s možností průběžné aktualizace, akční plán je nástroj ryze operativní povahy. Vytyčuje projekty, které se s vysokou mírou pravděpodobnosti budou realizovat. Měl by být tedy pružný a reagovat na změny. Stávající akční plán je vypracován pro období 2013 - 2014 s možným přesahem pro dokončení projektů v dalších letech," dodala Ivana Popelová.

Podle navrženého akčního plánu by například už v následujících dvou letech měla vzniknout nezisková organizace, zastřešující stávající kulturní organizace zřizované městem a krajem, která by koordinovala vzájemné aktivity, propagaci i jejich financování. V rámci jednotné prezentace a marketingu kulturních akcí se počítá i se zřízením volnočasového portálu. Plán rovněž zahrnuje nezbytnou úpravu grantové systému, včetně víceletých grantů.

Podrobné informace naleznou zájemci na webu http://www.rozvojkultury-cb.cz