Období 2007 - 2013

V období 2007–2013 čerpalo statutární město České Budějovice prostředky z evropských fondů prostřednictvím 5 operačních programů.  

Operační program Evropská územní spolupráce

/ Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko je určen pro české kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, z rakouské strany jde o regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň. / Více

Integrovaný operační program

/ IOP obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. / Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

/ Seznam projektů města České Budějovice, realizovaných z OP LZZ. / Více

Operační program Životní prostředí

/ Projekty města realizované, nebo ve stádiu realizace, které byly podpořeny dotací z OPŽP. / Více

Regionální operační program

/ ROP NUTS II Jihozápad je prostřednictvím vybraných prioritních os a oblastí podpory zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel. / Více