Obecné informace o pořizování územního plánu

Postup pořizování ÚP je možné popsat pro přehlednost v několika základních fázích:

  • schválení návrhu na pořízení ÚP ZM
  • příprava podkladů pro zadání ÚP + provedení PaR v území
  • zpracování, vyvěšení, projednání návrhu zadání ÚP
  • úprava návrhu zadání ÚP dle výsledků projednání a schválení zadání ÚP ZM
  • zpracování, vyvěšení a projednání návrhu ÚP
  • úprava návrhu ÚP dle výsledků projednání
  • schválení a vydání ÚP ZM

 

Zjednodušené schéma pořizování

 

 

 

Návrh na pořízení ÚP schvaluje ZM v samostatné působnosti. Pořízení ÚP se řídí postupy dle SZ.

Návrh zadání ÚP zpracovává pořizovatel s určeným zastupitelem. Podkladem pro zpracování návrhu zadání ÚP jsou aktuální ÚAP a doplňující PaR, popřípadě další strategické dokumenty města. Návrh zadání se zasílá příslušným orgánům dle SZ (DO, krajský úřad, orgán ochrany přírody, sousední obce) a pro veřejnost je vyvěšen prostřednictvím úřední desky VV. Do 30 dnů od obdržení návrhu mohou uplatnit u pořizovatele DO svá vyjádření s požadavky na obsah ÚP, krajský úřad stanovisko o posouzení vlivů na ŽP, orgán ochrany přírody stanovisko k vlivu na NATURU 2000 a sousední obce podněty. Do 15 dnů od doručení návrhu zadání ÚP VV může každý uplatnit u pořizovatele své připomínky. Na základě výsledků projednání (obdržených vyjádření, stanovisek, podnětů a připomínek) pořizovatel s určeným zastupitelem návrh zadání upraví a předloží ke schválení ZM. Schválené zadání ÚP je předáno zpracovateli (projektant s autorizací pro územní plánování), který podle něj zpracuje návrh ÚP.

Návrh ÚP se zpracovává a projednává ve 2 stupních.

Nejprve se koná společné jednání o návrhu ÚP s příslušnými orgány dle SZ (DO, krajský úřad, orgán ochrany přírody, sousední obce). Veřejnost je opět seznámena s návrhem ÚP formou VV prostřednictvím úřední desky. Do 30 dnů od konání společného jednání mohou DO a krajský úřad uplatnit k návrhu ÚP svá stanoviska a sousední obce připomínky. DO 30 dnů od doručení návrhu ÚP VV prostřednictvím úřední desky může každý uplatnit své připomínky. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu ÚP, zajistí řešení případných rozporů a zajistí dle výsledků projednání úpravu návrhu ÚP. Úpravu návrhu ÚP podle pokynů pořizovatele provádí zpracovatel.

Následně probíhá řízení o ÚP (veřejné projednání). Návrh ÚP pro veřejné projednání je vyvěšen VV na úřední desce. Zároveň se oznámí stejným způsobem termín konání veřejného projednání návrhu ÚP, které probíhá za účasti veřejnosti, pořizovatele a projektanta. Na veřejném projednání pořizovatel zajistí ve spolupráci s projektantem výklad k návrhu ÚP. Do 7 dnů od konání veřejného projednání mohou podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti proti návrhu ÚP odůvodněné námitky. DO a krajský úřad mohou podat k částem návrhu ÚP, které se změnily od společného jednání,  ve stejné lhůtě svá stanoviska. Dále může každý ve stejné lhůtě uplatnit své připomínky. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP, které se doručí DO a krajskému úřadu odboru územního plánování, aby k nim do 30 dnů od doručení uplatnily svá stanoviska, jestli s vyhodnocením souhlasí. Následně podle výsledků projednání zajistí pořizovatel úpravu návrhu ÚP. Úpravu návrhu ÚP podle pokynů pořizovatele provede zpracovatel.

Upravený návrh ÚP spolu s návrhem rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek je předložen ZM k vydání. ZM vydává ÚP formou OOP v samostatné působnosti. ÚP vydaný ZM nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyvěšení VV na úřední desce obce.

Všechny požadavky, podněty, stanoviska, připomínky a námitky se podávají u pořizovatele písemně v lhůtách stanovených SZ. K později uplatněným se nepřihlíží.

Výše popsaný postup je zobrazen na přiloženém schématu „postupu pořizování ÚP.“

Pozn.: Výše uvedený postup je popsán za ideálních podmínek projednání, ve kterém nejsou uplatňovány od DO, vlastníků a dalších účastníků požadavky, které by vedly k zásadní úpravě návrhu ÚP po veřejném pojednání nebo by vedly dokonce k úplnému přepracování koncepce návrhu ÚP. V případě zásadní úpravy návrhu ÚP po veřejném projednání je nutné opakovat celou fázi řízení o ÚP (veřejné projednání). V případě, že by bylo nutné přepracovat kompletně koncepci návrhu ÚP, pak je nutné opakovat i fázi společného jednání. Opakovanými projednáními se prodlužuje termín zhotovení ÚP.

Zkratky použité v textu:

ÚP

územní plán

ZM

Zastupitelstvo města

PaR

Doplňující průzkumy a rozbory v území podle § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění

SZ

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

ÚAP

Územně analytické podklady

DO

Dotčené orgány

VV

Veřejná vyhláška

OOP

Opatření obecné povahy

 

„Obecné informace o oblasti územního plánování a procesu pořízení územního plánu ve vztahu k postavení občana, včetně jeho práv a povinností v tomto procesu naleznete také v níže vybraných částech publikace MMR ČR a ÚÚR.

část_Územní_plán

část_Občan

Zdroj: publikace OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování, Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. a kolektiv,  Praha, Brno, 2020, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování, Ústav územního rozvoje“