Obnova rybníka je dokončena

 

Necelé tři měsíce trvala obnova téměř hektarového rybníka Stařeček, který se nachází v katastrálním území Homole. Jeho silně zanesené dno bylo odbahněno a kompletně byla obnovena hráz a bezpečnostní přeliv. Tím došlo nejen k obnovení funkčnosti , ale zároveň k zvýšení jeho retenční schopnosti, čímž se podstatně snížilo  riziko povodní ve vazbě na Koncepci protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje. "Podařil se tak jeden z důležitých kroků v oblasti protipovodňových opatření, jejichž cílem je snížení míry ohrožení obyvatelstva v případě velké vody  a zvýšení ochrany osob a majetku. Celkové náklady jsou 1,7 milionů korun. Převážnou část hradilo město, téměř půl milionu činila dotace z Jihočeského kraje,"poznamenala náměstkyně primátora Ivana Popelová s tím, že tak došlo k vytvoření stabilního prvku v krajině, zlepšení bezpečnosti jeho provozu i vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí a také k zlepšení kvality rybničního ekosystému. Práce byly zahájeny v polovině listopadu 2008 a dokončeny v lednu 2009.