Ocenění talentů - výzva k podávání návrhů

 

Statutární město České Budějovice

Výzva k podávání návrhů na

OCENĚNÍ TALENTŮ

V OBLASTI KULTURY

Finanční dar je určen mladým umělcům do 18 let věku včetně, kteří mají trvalé bydliště v Českých Budějovicích a v letošním roce získali významné ocenění na národních nebo mezinárodních festivalech, přehlídkách nebo výstavách.

Návrh musí obsahovat

  • jméno a příjmení navrhovatele, adresu, telefonní kontakt a e-mail
  • jméno a příjmení nominovaného (včetně jeho zákonného zástupce), datum narození, adresu bydliště, telefonní kontakt a e-mail, umělecký životopis, odborná doporučení a fotokopie ocenění (diplomů) získaných koncem roku 2015 a v roce 2016.

Návrhy se podávají poštou na adresu Magistrát města České Budějovice, Odbor kultury a cestovního ruchu, náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, nebo osobně do podatelny magistrátu města nejpozději 6. října 2016 do 15:00 hodin.

Do 30 dnů od data uzávěrky budou došlé návrhy předloženy kulturní komisi rady města, která posoudí podané nominace a připraví pro radu města doporučení ocenění mladých umělců. Na základě usnesení rady města předá zástupce města vybraným talentům šeky.