Oddělení dopravního inženýrství státní správy

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kněžská 19, 3. patro

370 92 České Budějovice

Činnost oddělení

Zkušební komisaři – dle zákona č. 247/2000 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • zařazuje žadatele o osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke zkouškám a provádí tyto zkoušky
 • provádí státní odborný dozor provozovatelů autoškol v rozsahu své působnosti
 • projednává v prvním stupni přestupky provozovatelů autoškol v rozsahu své působnosti

 
Dopravní úřad
– příslušný dle § 34 zák. č. 111/ 1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy vyhl. MD č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, vyhl. MDS č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy v souladu s ustanoveními výše uvedených zákonů a zák.č. 500/204 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhoduje ve správním řízení o:

 • vydání osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě
 • vydání licencí pro městskou autobusovou dopravu
 • rozšíření a změně podmínek v udělených licencích
 • odejmutí licence
 • schvalování jízdních řádů linek městské autobusové dopravy
 • zajištění vstupů pro celostátní informační systém v elektronické podobě
 • výkon státního dozoru pro MHD a taxislužbu
 • je oprávněn v pověřeném rozsahu ukládat pokuty při nedodržení ustanovení zák. č. 111/ 1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
 • vydání stanoviska k licenci k provozování linkové osobní dopravy jako dotčený dopravní úřad
 • zařazuje vozidla do evidence vozidel taxislužby
 • vydává průkazy způsobilosti řidiče taxislužby


 

Drážní správní úřad – příslušný dle § 54, § 57 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 173/1995 Sb., dopravní řád drah ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah ve znění pozdějších předpisů rozhoduje v souladu s ustanoveními výše uvedených zákonů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení o:

 • vydání úředního povolení k provozování dráhy
 • rozhoduje o omezení provozování dráhy
 • vydává licence k provozování drážní dopravy (trolejbusové)
 • rozhoduje o změně licence
 • rozhoduje o odejmutí licence
 • rozhoduje o omezení drážní dopravy
 • zajištění zkoušek odborné způsobilosti uchazečů o řízení hnacího vozidla na trolejbusové dráze
 • zajištění doplňkových zkoušek odborné způsobilosti uchazečů o řízení hnacího vozidla na trolejbusové dráze
 • vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla
 • je oprávněn v pověřeném rozsahu při nedodržení ustanovení zák. č. 266/1994 Sb. a prováděcích vyhlášek ukládat pokuty
 • výkon státního dozoru
 • výkon činností, na které se nevztahují obecné předpisy o správním řízení
 • schvalování jízdních řádů pro provoz trolejbusové dráhy

 

Formuláře pro žadatele na oddělení dopravního inženýrství státní správy naleznete ZDE

Podklady ke zkoušce k prokázání znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele ZDE

Informace o správních poplatcích naleznete ZDE

Kontakty:

 pracovník

 spojení (telefon, e-mail, č.dv.)

 pracovní náplň

 Ing. Jan KUPSA 
 Vedoucí oddělení

 
 386 804 410
 kupsaj@c-budejovice.cz
 kancelář č. 413 
 

 ---------------------------------------------------

 Dopravní úřad a drážní správní úřad, státní
 odborný dozor v silniční a drážní dopravě 
 (městská hromadná doprava a taxislužba),
 povolenky praktickým lékařům, zkušební komisař

  
 Ing. Marcela JOZOVÁ

 
 386 804 411
 jozovam@c-budejovice.cz
 kancelář č. 413

 ---------------------------------------------------

 Administrativa, ekonomika

 
 Ing. Bohumír
 ČERVENÝ

 
 386 804 411
 cervenyb@c-budejovice.cz
 kancelář č. 413

 ---------------------------------------------------

 Zkušební komisař


Jan KLOC

 
 386 804 411
klocj@c-budejovice.cz
kancelář č. 413
 

 ---------------------------------------------------

 Zkušební komisař

 
 Zbyněk STOLARIK Dis.
 

 
 386 804 411
 stolarikz@c-budejovice.cz
 kancelář č. 413

 ---------------------------------------------------

 Zkušební komisař

 

 Milan DLUGOŠ

 


 386 804 411
 dlugosm@c-budejovice.cz
 kancelář č. 413

---------------------------------------------------

 Zkušební komisař

Úřední hodiny

 

Stránka byla upravena uživatelem Jindřich Šimánek, 19. 10. 2021.