Oddělení silničního správního úřadu

Vyřizující pracovníci (mapový přehled):

- MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

- OBCE

 

Pracovník spojení (telefon, e-mail, č.dv.) pracovní náplň
Ing. Hana
TRUHLÁŘOVÁ
Vedoucí oddělení
386 804 408
truhlarovah@c-budejovice.cz
kancelář č. 408
Vedoucí oddělení silničního správního úřadu
Hana
KOVAŘÍKOVÁ
386 804 413
kovarikovah@c-budejovice.cz
kancelář č. 409
Administrativa
Ing. Andrea HETZEROVÁ 386 804 437
hetzerovaa@c-budejovice.cz
kancelář č. 410

silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:  
kú Č. Budějovice 1 (historické jádro), část ČB 6 (oblast ohraničená ul. Rudolfovská, Nádražní, Mánesova a řekou Vltavou)

Jiří
STACH
386 804 404
stachj@c-budejovice.cz
kancelář č. 416
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
ČB 5 (Suché Vrbné, Nová Pohůrka), ČB 6 (Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice)
Ing. Pavel
HORÁK
386 804 403
horakp@c-budejovice.cz
kancelář č. 410
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
ČB 7 (Rožnov, Krumlovské předměstí)
Ing. Jiří 
VOJTA
386 804 416
vojtaj@c-budejovice.cz
kancelář č. 412
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
část ČB 2 (Stromovka, Na Dlouhé louce), část ČB 3 (část Pražského předměstí ohraničená ulicemi Pražská, Na Sadech, Rudolfovská, Nádražní, Pekárenská)
Ing. Petra 
ČEPEROVÁ
386 804 406
ceperovap@c-budejovice.cz
kancelář č. 412
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
část ČB 3 (Pražské předměstí, Kněžské Dvory, Nemanice)
Ing. Jindřich
ŠIMÁNEK
386 804 407
simanekj@c-budejovice.cz
kancelář č. 412
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
část ČB 2 (Čtyři Dvory, Vltava, Šumava, Máj), České Vrbné, Haklovy Dvory
Vendula
SCHMIDTSCHLÄGEROVÁ
386 804 405
schmidtschlagerovav@c-budejovice.cz
kancelář č. 410
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
část ČB 3 (část Pražského  předměstí ohraničená ulicemi Strakonická, Pražská, Pekárenská, Nádražní), část ČB 4
Ing. Tomáš HOLENDA 386 804 434
holendat@c-budejovice.cz
kancelář č. 411
silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
silnice II. a III. třídy ve správním obvodu s rozšířenou působností města
Č. Budějovice 
Pavel JAKEŠ 386 804 436
jakesp@c-budejovice.cz
kancelář č. 411
silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
silnice II. a III. třídy ve správním obvodu s rozšířenou působností města
Č. Budějovice
Bc. Daniel
BOUCHAL
386 804 435
bouchald@c-budejovice.cz
kancelář č. 411
silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
silnice II. a III. třídy ve správním obvodu s rozšířenou působností města
Č. Budějovice
Ing. Alena 
SOUČKOVÁ
386 804 431
souckovaa@c-budejovice.cz
kancelář č. 411
silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
silnice II. a III. třídy ve správním obvodu s rozšířenou působností města
Č. Budějovice
Ing. Michal ŠMUCR 386 804 409
smucrm@c-budejovice.cz
kancelář č. 416
 


Oddělení silničního správního úřadu zajišťuje:

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD příslušný dle § 40 zákona 13/ 1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů na úseku silničního hospodářství v rozsahu správního územního obvodu Statutárního města České Budějovice pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, ve správním územním obvodu obce z rozšířenou působnosti pro silnice II. a III. tř. rozhoduje v souladu s ustanoveními zák.č.13/1997 Sb. zák. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení o:

 • zařazení pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změnách
 • připojování pozemních komunikací a nemovitostí na místní komunikace (vydané rozhodnutí je dokladem k žádosti na rozhodnutí o umístění stavby podávané u obecného stavebního úřadu)
 • uložení věcného břemene pro stavbu komunikace
 • zrušení místní komunikace (změna užívání stavby, nebo její odstranění)
 • rozhodnutí o dočasném zákazu stání v případě veřejného zájmu (následná možnost odstranění vozidla vlastníkem komunikace, např. při strojním čištění)
 • omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (podmínkou souhlas vlastníka komunikace a dopravně inženýrské opatření (dočasné dopravní značení) odsouhlasené příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR
  • povolení k užívání komunikace vozidly, jejichž rozměry nebo okamžitá hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy (nadrozměrná přeprava)
  • užití komunikace vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní předpis
  • užití části silničního pozemku pro:

- umísťování předmětů nebo zařízení reklamních, zábavních nebo jiných (zejména prodejních)

- povolení k umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací

- povolení k umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů pro provádění stavebních prací

- zřizování vyhrazeného parkování

- zřizování a provoz stánků prodejních a jiných podobných zařízení a reklamních zařízení do 0,6 m2

- pro audiovizuální tvorbu

- povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních, nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm, nebo
  na mostních objektech

- pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a shromáždění, jestliže by jimi mohla býti
  ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu 

- výjimečné užití komunikace pásovými vozidly ČA nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena gumovými obručemi

 • v rámci výkonu státního dozoru sleduje zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti komunikace
 • vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůdnost zimní údržbou
 • je příslušným úřadem pro řízení ve věci znečištění nebo poškození komunikace
 • umístění pevné překážky na komunikaci
 • udělení výjimky z ochranného pásma komunikace pro umístění jiné stavby
 • odstranění zdrojů ohrožení nebo rušení silničního provozu
 • zaujímá stanovisko k náhradě za užívání komunikace při velkých stavbách
 • je pověřen výkonem státního dozoru
 • je oprávněno ukládat pokuty právnickým i fyzickým osobám při nedodržení ustanovení zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů


výkon činností, na které se nevztahují obecné předpisy o správním řízení:

Odd. silničního správního úřadu je pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v rozsahu správního územního obvodu Statutárního města České Budějovice a pro sillnice II. a III. třídy ve správním územním obvodu obce z rozšířenou působností příslušným úřadem pro stanovení trvalé i přechodné místní úpravy dopravního značení - § 77 zák. č. 361/2000 Sb. - o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD – příslušný dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 40 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 16 zák. č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle zák. č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zastává funkci speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace ve správním obvodu Stavebního úřadu České Budějovice a ve správním územním obvodu obce z rozšířenou působností pro silnice II. a III. třídy.