Odevzdání první etapy prací – Doplňující průzkumy a rozbory

V souladu se Smlouvou o dílo uzavřenou se zpracovatelem ÚP ČB byla odevzdána ke dni 15. 12. 2019 první etapa prací. První etapou prací jsou doplňující průzkumy a rozbory (PaR) podle § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. PaR jsou jedním z pokladů pro zpracování návrhu zadání územního plánu.

dokumentace PaR k nahlédnutí zde