Odpady a jak na ně

 

Upozornění pro všechny původce odpadů - týká se to i vašeho provozu?

Magistrát města České Budějovice – odbor ochrany životního prostředí touto cestou na základě vlastních provedených kontrol upozorňuje všechny podnikatele, tj. právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského listu nebo zápisu v obchodním rejstříku, na povinnost plnění původce odpadů dle § 16 především povinností uvedených v písmenu c, a e, uvedeného paragrafu zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Zkráceně: povinnost shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předávat je pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.

Pokud Vám vznikají například plastové obaly, papírový odpad nebo sklo, jste povinni toto shromažďovat odděleně a v žádném případě neodevzdávat do komunálního odpadu. K zajištění převzetí vytříděných odpadů je nutno míti uzavřenu smlouvu se společností, která má oprávnění k převzetí odpadu do svého vlastnictví.

V případě, že toto původce odpadů neplní, hrozí mu ze strany Magistrátu města České Budějovice – odboru ochrany životního prostředí pokuta v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Případné dotazy směrujte na Ing. Růžičkovou z odboru ochrany životního prostředí.

Odpadní vody z provozů mají své limity aneb co by měla vědět veškerá stravovací zařízení, hotely, restaurace, školy, rychlá občerstvení, nemocnice, pečovatelské domy, vojsko, výrobny lahůdek, masokombináty a další.

Když si pustíte vodu z kohoutku, očekáváte automaticky kvalitní čistou tekutinu. Kolik energie a procesů se v ní skrývá, než ji použijete, možná ani netušíte. Denně se jí na naší planetě spotřebuje nepředstavitelné množství a někde se jí citelně nedostává, jinde zase přebývá. Po jejím použití ve všech možných procesech z domácností i průmyslu odchází jako odpadní voda, aby se opět vyčištěná dostala zpátky k člověku.

Odpadní voda má však také své emisní limity, které jsou dané legislativou a které se musí dodržovat. Pokud se Vás toto téma týká, přečtěte si více o projektu Biosystémy.