Odpověď na petici odpůrců lanového parku na Máji

Vážená paní Suchá,
vážená paní Petrášková,
vážený pane Petrášku,

dovolte, abych Vám a Vašim spoluobčanům jménem Rady města České Budějovice odpověděla na petici týkající se výstavby lanového parku v sousedství sídliště Máj. Rada města se peticí zabývala na svém jednání 18. dubna 2012 a usnesením číslo 620/2012 schválila znění následující odpovědi.

Po přečtení textu Vaší petice je zřejmé, že pokud by Vás zástupci společnosti Progresiv a magistrátu o záměru vybudovat u největšího českobudějovického sídliště nové sportoviště informovali důkladněji, s velkou pravděpodobností by se již na samém počátku podařilo rozptýlit obavy, které v petici uvádíte. Přijměte, prosím, naši omluvu za to, že jsme tak neučinili.

Jak vyplývá z hlukové studie (Akustický posudek k projektu Lanový park na parc. č. 2061/620 v k.ú. České Budějovice 2), kterou zpracovala akreditovaná zkušební laboratoř pro měření hluku Studio D – akustika, projekt lanového parku vyhoví požadavkům stanoveným v nařízení vlády číslo 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V průběhu zkušebního provozu pak bude hluk šířený z lanového parku změřen, aby se mohly provést případné korekce, jež zajistí, že k žádnému překročení hlukových limitů nedojde. Pokud jste sami nějaký lanový park navštívili, pak jistě víte, že spíše než výskot a křik je pro zdolání překážek důležitější nonverbální soustředění. Domníváme se proto, že obavy z vřískotu "provazolezců" opravdu nejsou na místě. Striktní zákaz dělání hluku bude ale v každém případě obsažen v provozním řádu parku, kterým se všichni jeho návštěvníci budou muset řídit.

Vzhledem k tomu, že lanové parky nejsou obecně sportovištěm s velkou kapacitou návtěvníků, nemusíte se určitě obávat ani "zvýšeného počtu cizích osob" v blízkosti Vašich domovů. Provozovatelé předpokládají v případě dobrého počasí návštěvnost kolem 25 osob denně, které se ke sportovišti povětšinou dostanou z prostoru od sídliště Máj, takže kvůli lanovému parku nebudou ani mít důvod se například k domům umístěným na Zavadilce přibližovat.

Poslední negativní vliv spatřujete v "poškozování zbytku lesa mezi Zavadilkou a školou Máj", který využíváte k procházkám a venčení psů. Domníváte se, že provozováním lanového parku dojde k omezení těchto Vašich aktivit. Rádi bychom Vás proto informovali, že jedním ze zásadních požadavků města České Budějovice bylo, aby provozem lanového parku nikdo nebyl krácen na možnosti volně se v lese pohybovat. "Život lesa" tedy zcela jistě lanovým parkem ovlivněn nebude, všichni ho budou moci využívat tak, jak byli zvyklí – k venčení Vašich psů i každodenní procházce. Vzhledem k tomu, že v každém lanovém parku zdolávají návštěvníci překážky v celotělovém postroji a jsou jištěni systémem dvou popruhů s karabinami, i samotný pohyb přímo pod lanovými trasami bude možný a bezpečný.

Na začátku dubna jsme na www.c-budejovice.cz v sekci Rozvoj města, Plánování zřídili stránku Lanový park Máj, která obsahuje všechny dostupné informace k projektu – vedle smluv, vyjádření orgánu ochrany přírody, zmíněné hlukové studie a mapek zde najdete také kapitolu Odpovědi na časté otázky, jež snad spolu s touto odpovědí rozptýlí Vaše obavy z existence lanového parku.

Věřte, prosím, že není záměrem vedení města podporovat aktivity, které povedou ke zhoršení životní kvality obyvatel Českých Budějovic. Pokud se ukáže, že provoz lanového parku jakýmkoliv způsobem Vaše základní práva omezí, ujišťujeme Vás, že situaci budeme řešit. S ohledem na zkušenosti z jiných míst se však v tuto chvíli opravdu nemáme důvod domnívat, že by samotná existence nového venkovního sportoviště takové omezení představovala.

S pozdravem

Ivana Popelová,
náměstkyně primátora