Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Modelový příklad:Zaměstnavatel mi nevyplácí mzdu už třetí měsíc. Nyní jsem dostal nabídku práce u jedné firmy a rád bych ji využil. Nový zaměstnavatel ale nechce čekat 2 měsíce, až budu moci nastoupit. Mám nějakou jinou možnost, jak odejít co nejrychleji a nečekat celou výpovědní dobu?

Problematiku skončení pracovního poměru upravuje zákoník práce v ustanovení § 48 – 73a zákoníku práce. Pracovní poměr nejčastěji končí čtyřmi způsoby – 1) dohodou, 2) výpovědí, 3) okamžitým zrušením, 4) zrušením ve zkušební době.

V případě, kdy Vám zaměstnavatel již třetí měsíc nevyplatil v řádném výplatním termínu mzdu, nabízejí se Vám celkem tři možnosti. Můžete:

  • navrhnout uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru se zaměstnavatelem s vyplacením odstupného v dohodnuté výši,
  • můžete zaměstnavateli předat nebo jinak doručit výpověď z pracovního poměru a
  • můžete se zaměstnavatelem okamžitě zrušit pracovní poměr, neboť je v prodlení s výplatou mzdy.

Vzhledem ke všem okolnostem se zdá být jako ideální řešení okamžité zrušení pracovního poměru, a to konkrétně dle § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, který uvádí, že zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Zaměstnanci současně vzniká nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Okamžité zrušení pracovního poměru musíte provést písemně, musíte v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, dodatečně jej nelze měnit a musíte je ve stanovené době doručit zaměstnavateli, jinak je neplatné. Stanovenou dobou se rozumí lhůta do 2 měsíců ode dne, kdy jste se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Písemnosti zaměstnanec doručuje zaměstnavateli na pracovišti, a to osobním předáním. Není však vyloučen ani jiný způsob (např. doporučeným dopisem atp.). Je-li písemnost doručována osobně, je vhodné nechat si potvrdit její převzetí (např. podpisem na kopii), popř. si k doručování přizvat jako svědka některého z kolegů. Pracovní poměr skončí dnem doručení okamžitého zrušení zaměstnavateli.

S okamžitým zrušením pracovního poměru lze zaměstnavateli doručit i výzvu k zaplacení dlužné mzdy a náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Doporučuji určit lhůtu i způsob zaplacení s upozorněním, že nebude-li plněno, budete nucen podat žalobu na zaplacení dlužné částky k příslušnému soudu.

Na našich webových stránkáchhttp://pracovnipravo.iure.org/lze využít vzory žalob a dalších podání.

Shrnutí:

Doporučujeme se zaměstnavatelem okamžitě zrušit pracovní poměr s tím, že okamžikem doručení okamžitého zrušení pracovní poměr končí. Spolu s tím doručte zaměstnavateli i výzvu k zaplacení dlužné mzdy i náhrady mzdy, které Vám přísluší. Uveďte, že nezaplatí-li zaměstnavatel celkovou dlužnou částku na uvedené číslo bankovního účtu/v hotovosti nejpozději do stanoveného data, budete nucen podat žalobu k příslušnému soudu. Tato varianta je ideální i proto, že netrváte na dalším zaměstnávání a máte aktuálně možnost nastoupit do nového zaměstnání.

 
 
 

Tento článek vznikl v rámci realizace projektu "Profesionální právní pomoc při vstupu a setrvání na trhu práce" Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.