Omezení podání prostřednictvím CRM vůči finančnímu úřadu

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě.

Podnikatel (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba) který:

·         má zpřístupněnou datovou schránku nebo

·         má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,

je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou. Tato povinnost se vztahuje rovněž na zástupce podnikatele, má-li zpřístupněnou datovou schránku nebo má-li povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Od 1. 1. 2016 se povinnost činit všechna shora uvedená podání, tj. i podání přihlášky k registraci a oznámení změny registračních údajů, elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně vztahuje na všechny plátce DPH (tj. i na podnikatele podnikající v režimu živnostenského zákona, pokud jsou v postavení plátců DPH).

Podnikatelé, kteří podnikají v režimu živnostenského zákona a jsou v postavení tzv. identifikované osoby podle zákona o dani z přidané hodnoty (osoby, u níž je registrace k DPH povinná z důvodu přijetí nebo poskytnutí přeshraničního plnění) mohou i nadále činit svá podání podle zákona o dani z přidané hodnoty prostřednictvím CRM.

Bude-li podání vůči správci daně, které mělo být učiněno elektronicky, učiněno prostřednictvím CRM, uloží správce daně za nedodržení předepsané elektronické formy podnikateli pokutu ve výši 2 000 Kč. Mimo to může správce daně uložit podateli pokutu až do 50 000 Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní.