Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha. Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. €, což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.

 

Městu České Budějovice byla schválena žádost o dotaci z prioritní osy 3:

Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti

Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice

Projekt je zaměřen na zpracování plánu rozvoje sociálních služeb na celém správním obvodu ORP České Budějovice. Projekt bude realizován pomocí těchto aktivit: zpracování analytické části včetně dotazníkového šetření, zpracování strategické části (priority-opatření-aktivity), setkávání a činnost skupin, podpora zapojení veřejnosti, kulaté stoly pro účastníky, monitoring a vyhodnocování plánu. Výstupy projektu budou Rozvojový plán sociálních služeb ČB a aktualizovaný katalog organizací působících v sociální oblasti "Průvodce sociální oblastí ČB".

Celkové náklady: 2.685.720,- Kč
Přidělená dotace: 2.685.720,- Kč