Operační program Životní prostředí

 

1.     Výstavba, modernizace a doplnění varovných, hlásných a předpovědních systémů, doplnění dPP města a ORP České Budějovice

V rámci projektu dojde k výměně všech jednosměrných hlásičů systému VISO-VOX na území města (215 ks), jejich doplnění na místech nové výstavby a zahuštění v místech nedostatečného pokrytí. Dále dojde k pořízení limnigrafů na vodních tocích procházejících městem a pořízení srážkoměrů. Nedílnou součástí projektu musí být i aktualizace Digitálních povodňových plánů města a ORP České Budějovice.  

Rozpočet projektu: 16.690.709,- Kč

Výše podpory: 11.161.141,74 Kč

2.     Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická

V rámci projektu bude realizováno zateplení obvodových konstrukcí a střechy objektu MŠ Kališnická na parc. č. 2161/1 a 2161/2, ČB 6 , které prokazatelně povede k energetickým úsporám. Cílem projektu je dosáhnout vyššího energetického standardu budovy. Dle energetického posudku a jeho doporučení budou rekonstruované budovy vykazovat veliké energetické úspory a výrazně se sníží i emise skleníkových plynů, což přispěje zlepšení životního prostředí a výrazně sníží náklady na provoz MŠ.

Rozpočet projektu: 6.385.820,98 Kč

Výše podpory: 1.886.022,64 Kč

Stránka byla upravena uživatelem Zuzana Fišerová, 9. 7. 2019.