Plán prací na ÚP ČB v roce 2020

 

Předpokládaný harmonogram postupu prací nového ÚP ČB v roce 2020 *

Úkon

do termínu

2. jednání Pracovní skupiny (prezentace odevzdané I. etapy prací zpracovatelem doplňující PaR)

15.01.2020

Zpracování návrhu zadání ve spolupráci s určeným zastupitelem

31.01.2020

Prezentace návrhu zadání s dotčenými odbory MM ČB, komisemi RM, výbory ZM

14.02.2020

Projednání a úprava návrhu zadání s určeným zastupitelem

27.02.2020

Rozeslání návrhu zadání DO, krajskému úřadu, sousedním obcím

28.02.2020

Vyvěšení návrhu zadání Veřejnou vyhláškou

02.03.2020

Připomínky veřejnosti k návrhu zadání

01.04.2020

Podněty sousedních obcí k návrhu zadání

08.04.2020

Vyjádření DO, krajského úřadu, stanovisko krajského úřadu k návrhu zadání

08.04.2020

Vyhodnocení připomínek, podnětů, vyjádření a stanoviska k návrhu zadání + úprava návrhu zadání

15.07.2020

Projednání upraveného návrhu zadání s určeným zastupitelem

15.08.2020

Projednání návrhu zadání RM a doporučení do ZM

30.08.2020

Schválení návrhu zadání ZM

15.09.2020

Předání zadání zpracovateli

30.09.2020

*Pozn. Uvedené lhůty předpokládají "ideální stav" s nutností minimálních dohodovacích jednání s DO. Není zde vymezen čas na prezentaci návrhu zadání v rozpracovanosti např. s DO, v komisích RM a výborech ZM. Termíny stanovené pro jednotlivé úkony k předložení návrhu zadání do RM a schválení v ZM se budou upřesňovat dle skutečných termínů konání RM a ZM v II. pololetí roku 2020.

Zkratky a odkazy použité v textu:

OÚP

odbor územního plánování

nový ÚP ČB

nový územní plán České Budějovice pořizovaný dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

PaR

doplňující průzkumy a rozbory dle § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění

DO

dotčené orgány podle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

SZ

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění