Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2016

Na základě Směrnice č. 6/2015  Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 2.12.2015 usn. č. 1673/2015


Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku

v roce 2016

V ý z v a:


Výzva

P ř í l o h y :

Žádost o příspěvek - pouze elektronicky

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Prohlášení o partnerství (je-li předmětné)

V případě poskytnutí dotace:

Veřejnoprávní smlouva - VZOR

Příloha veřejnoprávní smlouvy: čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Konečné vyúčtování uznatelných nákladů projektu - předkládat pouze prostřednictvím podatelny Magistrátu města České Budějovice 

Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e dotace