Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2018

Dotační program v oblasti služeb péče o děti do 6 let věku

Dotační program města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2018

Na základě Směrnice 2/2017 - Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 27.11.2017 usn. č. 1605/2017

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2018 

 

V ý z v a : 

Výzva

P ř í l o h y :

Žádost o příspěvek - pouze elektronicky

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Prohlášení o partnerství (je-li předmětné)

V případě poskytnutí dotace:

Veřejnoprávní smlouva - VZOR

Příloha veřejnoprávní smlouvy: čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Konečné vyúčtování uznatelných nákladů projektu

Popis postupu pro žadatele pro podávání žádosti o dotaci na portálu na e-dotace