Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2019

Dotační program v oblasti služeb péče o děti do 6 let věku

Dotační program města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2019 

Na základě Směrnice 3/2018 - Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecních pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 22.10.2018 usn. č. 1285/2018

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2019

V ý z v a :

Výzva

P ř í l o h y :

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Prohlášení  o partnerstvi (je-li předmětné)

Vzor veřejnoprávní smlouvy

Formulář konečného vyúčtování projektu

V případě, že je dotace poskytnuta na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je nutné při podpisu smlouvy doložit:

- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

- čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Stránka byla upravena uživatelem Johana Fuxová, 18. 12. 2018.