Poradenství

Poradenství se zaměřuje na osoby, jejichž sociální, zdravotní a kulturní situace limituje jejich možnosti uplatnění ve společnosti (ať již z důvodu obtížné životní situace, věku, nepříznivého zdravotního stavu, tělesného, smyslového či kombinovaného znevýhodnění, sociálně znevýhodňujícího prostředí, životních návyků či způsobu života). Poradenství je poskytováno bez ohledu na věk (poskytování služby nezletilým podléhá vnitřním pravidlům konkrétního poskytovatele).

Nabízené činnosti v rámci poskytovaných služeb:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc pro uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • poskytnutí poradenství při řešení nepříznivé životní situace
 • podpora vztahů a kontaktů s rodinou a dalšími institucemi
 • poradenství v oblasti sociálně právní a právní
 • poskytování pomoci a podpory lidem v obtížné životní situaci
 • doprovod či pomoc při vyjednávání po úřadech
 • zprostředkování dalších navazujících služeb
 • půjčování kompenzačních pomůcek

Typy problémů a potřeby, které dané osoby řeší v osobní nebo sociální oblasti: 

 • zdravotní znevýhodnění
 • psychické
 • rodinné
 • finanční
 • nezaměstnanost
 • násilí
 • diskriminace, porušování práv
 • pracovně právní
 • trestně právní
 • majetkoprávní
 • občanskoprávní
 • spotřebitelské

Přehled poskytovatelů služeb v oblasti poradenství: