Poskytnuté informace v roce 2018

2018

 

Předmět žádosti Odpověď Ze dne
Termín rekonstrukce Skuherského ulice pdf 04.01.2018
Poskytnutí kopie znaleckého posudku č. 58/07/2017

pdf

příloha

12.01.2018
Poskytnutí informací týkajících se trestního řízení vedeného proti bývalému primátorovi pdf 15.01.2018
Poskytnutí kopie znaleckého posudku ve věci prodeje parcely č. 1859 v k.ú. České Budějovice 2

pdf

příloha

23.01.2018
Poskytnutí informací týkající se městské zeleně na pozemku parc. 1615/1 v k.ú. České Budějovice 4 pdf 25.01.2018
Poskytnutí kopií všech rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, osvědčení, sdělení, souhlasů nebo jiných opatření orgánů veřejné moci ze správního spisu pod sp. zn. SU/7788/2016 Ni,
sp. zn. SU/2426/2016 Kon a z případných dalších správních spisů na dotčeném pozemku par.č. 2825/3 v k.ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic

pdf

příloha

30.01.2018
Poskytnutí kopie objednávky, daňového dokladu a posudku

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

02.02.2018
     
     

Poskytnutí informací týkající se prodeje pozemků v katastrálním území Kaliště u Českých Budějovic za období 2007 - 2017

pdf

06.02.2018

Poskytnutí informací (způsob zajištění zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 tzv. GDPR, veřejná zakázka na dodávku služeb)

pdf 14.02.2018

Poskytnutí informací týkajících se provozu služebních vozidel Magistrátu města České Budějovice

pdf

příloha

14.02.2018

Poskytnutí územně plánovací informace týkající se plánované výstavby nové parní plynové kotelny situované v areálu národního podniku Budějovický Budvar v Českých Budějovicích

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

15.02.2018

Statistiky přestupků evidovaných na Magistrátu města České Budějovice za období 2017, ve formátu výkazu Ministerstva vnitra o přestupcích projednaných orgány obcí a krajů

pdf

příloha

19.02.2018

Smlouvy uzavřené statutárním městem České Budějovice mezi roky 2015-2018 včetně vztahujících se k Mezinárodnímu pivnímu festivalu v Českých Budějovicích

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

20.2.2018
Sčítání bezdomovců v období let 2007 - 2017 pdf 06.03.2018
Údaje a informace týkající se „zvýšených míst“ na ulicích: K. Chocholy, E. Rošického, U Boru pdf 09.03.2018

Informace týkající se oblasti parkovacích zón na Pražském předměstí, dopravní situace u ZŠ Nerudova/ Čéčova a u MŠ Čéčova, jízda a parkování na chodníku, zrušení krátkodobých jízdenek MHD

pdf 14.03.2018
Seznam adres nemovitostí, ve kterých se nacházejí byty ve vlastnictví města České Budějovice a seznam adres nemovitostí, ve kterých se nachází nemovitý nebytový majetek ve vlastnictví města České Budějovice pdf 16.03.2018
Informace o zkouškách řidičů taxislužby pdf 27.03.2018
Změna dokončené stavby – stavební úpravy půdního prostoru v bytovém domě v ulici Nerudova 939/44, na pozemku parc. č. 2786 v k. ú. České Budějovice 3 pdf 05.04.2018
Kopie stanoviska Útvaru hlavního architekta ke stavbě Bydlení – Luční jez etapa „D“ a „E“, o které požádal investor Vltavapark a.s.

pdf

příloha

05.04.2018
Poskytnutí informací týkajících se řízení vedené pod sp. zn. 8701/2017 Kon pdf 10.04.2018
Poskytnutí informací týkajících se řízení vedené pod sp. zn. 1538/18 Lo pdf 13.04.2018
Z jakých položek schváleného rozpočtu bude krytá veřejná zakázka „Multifukční centrum Dlouhá louka“ pdf 16.04.2018
Počet strážníku a motorových vozidel Městské policie České Budějovice pdf 16.04.2018
Poskytnutí informací týkajících se řízení vedené pod sp. zn. 10566/2017 Ole pdf 19.04.2018
Poskytnutí kopie soupisu součástí správního spisu pod identifikátorem SO/12399/2015

pdf

příloha

20.04.2018
Kopie stanoviska Útvaru hlavního architekta ke stavbě Bydlení – Luční jez etapa „K“,“L“,“M“,“N“, o které požádal investor Vltavapark a.s.

pdf

příloha

20.4.2018
Informace týkajících se podepsání petic za účelem ulice M. Horákové, kruhového objezdu, nové propojovací silnice a výstavby mezi sídlišti Máj a Vltava pdf 24.04.2018
Sdělení informací o inženýrské síti – vodovodu v části katastrálního území Planá u Českých Budějovic

pdf

příloha

26.04.2018
Informace týkající se oblasti parkovacích zón na Pražském předměstí, dopravní situace u ZŠ Nerudova/ Čéčova a u MŠ Čéčova, jízda a parkování na chodníku, zrušení krátkodobých jízdenek MHD pdf 27.04.2018

Poskytnutí kopií určitých listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby vybraných bytových projektů „Dlouhá louka 2 – A, B, byty Smetanka a Sluneční terasy Suché Vrbné

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

02.05.2018

Odměny členů představenstev a dozorčích rad městských akciových společností a společností s ručeným omezeným za rok 2017

pdf 03.05.2018
Informace týkající se obdržených telefonátů a úředních záznamů MP České Budějovice pdf 03.05.2018

Kolektivní smlouvy uzavřené za období od 1. 1. 2014 do dnešního dne, které byly sjednány mezi povinným subjektem jako zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci zastoupenými příslušným výborem odborové organizace

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

10.05.2018
Poskytnutí celého spisu včetně úředního záznamu MP České Budějovice k události na ODSH Magistrátu města České Budějovice řešené dne 18. 4. 2018 

pdf

příloha

11.05.2018
Novostavba bytového domu Štítného ulice, České Budějovice, vodovodní a kanalizační přípojka, dešťová kanalizace, retenční nádrž, přeložka NN, veřejné osvětlení, přípojka sítí elektrotechnických komunikací, parkoviště, zpevněné plochy, oplocení na pozemcích označených č. - 46/7, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 50, 51/2, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 53/1, 53/3, 54/4, 54/5, 56/2, 56/3, 60/1, 61, 62, 63/2 v k.ú. České Budějovice 6 

pdf

příloha

15.05.2018

Zařazení vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců s druhem práce – sociální pracovník – do platových tříd v období od 1. 1. 2014 do 1. 3. 2016

pdf

příloha

 

18.05.2018

Výše finančních odvodů, které povinný subjekt uložil vlastníkům pozemků za trvalé odnětí půdy ze ZPF – 932/1, 931/1, 931/3, 925/100. 925/107, 928/3, 928/4, 925/54, 928/159, 928/5, 928/6, 930, 932/2, 925/160, 925/170, 925/130, 925/107, 925/140, 925/210 v k. ú. Srubec

pdf 22.05.2018

Náklady vynaložené na zajištění souladu s nařízením GDPR

pdf 22.05.2018

Kopie veškerých podkladů, kterými disponuje povinný subjekt v souvislosti s výzvou č. j. MP/1972/2018 ze dne 19. 3. 2018

pdf 25.5.2018
Zrušení rozhodnutí, kterým byl povolen vjezd do „zahrádkářské kolonie Hlincová Hora“

pdf

příloha

28.5.2018

Kolaudační rozhodnutí, případně kolaudační souhlas, na základě kterého bylo umožněno užívání stavby č. p. 1788 v k.ú. České Budějovice 2

pdf

příloha

01.06.2018
Informace týkající se oblasti parkovacích zón na Pražském předměstí, dopravní situace u ZŠ Nerudova / Čéčova a u MŠ Čéčova, jízda a parkování na chodníku  pdf 06.06.2018
Skončení řízení o přestupku, které navázalo na nasazení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla dne 9. října 2015 na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích pdf 11.06.2018
Parkovací systém města, konkrétní investiční akce, poškození konkrétních komunikací  pdf 15.06.2018
Pořízení tepelného čerpadla či klimatizace  pdf 20.06.2018
V jaké výši uložil Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, povinnost uhradit finanční odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF každému jednotlivému majiteli pozemku v k.ú. a obci Srubec za období od 1. 4. 2015 do současnosti  
 
pdf 25.06.2018
Skončení řízení o přestupku, které navázalo na nasazení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla dne 9. října 2015 na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích 

pdf

příloha

25.06.2018

Projekt protipovodňových opatření na Malši. Zadání veřejné zakázky, s níž je počítáno v rozpočtu města pro rok 2018. 

pdf 25.06.2018

Kopie smluv, včetně případných dodatků mezi Městem-obcí České Budějovice a BD Bytovým družstvem NOVOSTAV

pdf

příloha

28.06.2018
Informace o pozemku parc. č. 455/14, kat. úz. Ševětín - ochranná pásma pdf 29.06.2018
Veřejná zakázka „Outsourcing serverové farmy“  pdf 02.07.2018
Náklady a rozsah tisku za roky 2015, 2016 a 2017  pdf 16.07.2018
Stavební povolení na zřízení parkovacích míst, souhlas majitelů pozemků  pdf 17.07.2018
Informace týkající se stavby č. p. 41, která je součástí pozemku parc. č. 59 v k. ú. České Budějovice 6  pdf 24.07.2018
Osazení dopravních značek, nařízení o možnosti zákonné zpoplatňování soukromých pozemků, zpomalovací polštář ul. Nová x ul. Lipenská, kolaudace úseku Lannova třída, retardéry, kontrola silnic  pdf 24.07.2018
Na základě jakého správního aktu (č.j/sp.zn.) je prováděna výstavba na pozemku parc. č. 3308/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaném na LV 793 v k. ú. Záhořice u Vrábče  pdf 25.07.2018
Rozhodnutí o dělení pozemku ve vztahu k pozemku parc. č. 1180/5 v k. ú. Hradce u Homo pdf 30.07.2018
Výstavba pěší komunikace v lokalitě Branišovské ulice – U Hada

pdf

příloha

30.07.2018
Kopie vodoprávního rozhodnutí k odběru podzemní vody z vodního zdroje v k.ú. Sedlo u Komařic  pdf 01.08.2018
Demolice domu s č. p. 45 Šrámkova ulice v Českých Budějovicích, odstavné a parkovací plochy pdf 06.08.2018
Parkovací místa, zpomalovací polštáře, kolaudace Lannovy třídy  pdf 15.08.2018
Umístění značky zákazu vjezdu v ulici Kubatova (vedle školy) 

pdf

příloha

21.08.2018
Rozhodnutí v přestupkovém řízení  pdf 21.08.2018
Rozhodnutí o dělení pozemku v k.ú. Hradce u Homol 

pdf

příloha

22.08.2018

Informace týkající se zajišťování souladu s nařízením GDPR pdf 29.8.2018

Rozhodnutí silničního správního úřadu ve věci odstranění závory u pozemku parc. č. 959/1, k.ú. Srubec

pdf 19.9.2018

Stavba předzahrádky restaurace v Kijevské ulici na pozemku parc. č. 2061/2 v k.ú. České Budějovice 2

pdf 5.10.2018

Rekonstrukce chodníků v Nerudově ulici směr Pražská třída – ulice Jírovcova

pdf 2.10.2018

Dopravní značení – žlutý kříž na komunikaci v ulici Chelčického před domem č. p. 132/7

pdf 2.10.2018
Dotace od Ministertsva pro místní rozvoj pdf 1.10.2018

Poskytnutí kopie znaleckého posudku o ceně obvyklé pozemku parc. č. 2612 v k.ú. České Budějovice 6

 

pdf

příloha

10.10.2018
Řízení o přestupku pdf 10.10.2018

Dopravní značení v ulici Lipenské před domem č. p. 1410

 

pdf

příloha

17.10.2018

Poskytnutí listin v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy části dvorního objektu u rodinného domu č.p. 1824/14 v ulici Klavíkova v k.ú. České Budějovice 3

pdf

příloha

22.10.2018

Poskytnutí informací a listin týkajících se řízení vedených v posledních 10 letech – pozemky parc. č. 12/12, 12/13, 12/15, 12/16, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 13/16, 13/17, 13/18, 13/19, 14/5, 14/6, 14/7 v k.ú. České Budějovice 4

 

pdf 24.10.2018

Stavba předzahrádky - restaurace v Kijevské ulici v k.ú. České Budějovice 2 ve vlastnictví povinného subjektu

 

pdf 26.10.2018

Poskytnutí úředního záznamu - odtah vozidla z ulice Chelčického v Českých Budějovicích

 

pdf 29.10.2018

Jakým způsobem nakládá povinný subjekt s korespondencí zasílanou osobám s trvalým pobytem na adrese sídla zdejšího úřadu

pdf 29.10.2018
Přestupky proti občanskému soužití pdf 13.11.2018

Poskytnutí kopií určitých listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby vybraných bytových projektů

pdf 21.11.2018

Udělení souhlasu se změnou druhu pozemku parc. č. 210/46 v k.ú. Borek u Českých Budějovic

pdf

Sdělení

Příloha č.1

Příloha č.2

 

 

 

21.11.2018
Informace o 2. etapě rozšíření parkovacích zón

pdf

Příloha č.1

 

4.12.2018

 

Informace o pozemcích pdf 11.12.2018
Seznam členů jednotlivých komisí Rady města České Budějovice

pdf 

Příloha č.1

Příloha č.2

 

 

 

10.12.2018
Kastrační program ve městě pdf 12.12.2018
 

Příloha č.1

 

 

 

 

Zaslání přílohy k usnesení č. 1355/2018, zaslání nájemní smlouvy mezi městem České Budějovice a EuroAWK s.r.o., termín vyvěšení záměru o pronájmu pozemků za účelem umístění a provozování čekáren – přístřešků MHD a prodejních stánků na úřední desce, i elektronické desce

pdf

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

12.12.2018

 

Informace o postupu a výsledku šetření správního přestupku

pdf

14.12.2018

 

Informace o přestupku – zakrývání obličeje

pdf 17.12.2018