Poskytnuté informace v roce 2019

2019

Předmět žádosti Odpověď Ze dne

Písemná komunikace společnosti CITY-TOOLS, s.r.o.

pdf

Příloha č.1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

 

 

3.1.2019

Užívání kamer detekujících jízdu na červenou

pdf 3.1.2019

Přestupkové/správní řízení – „Světadílny“

pdf 4.1.2019

Webová prezentace statutárního města České Budějovice

pdf 4.1.2019
Využítí služeb osoby, počet obyvatel statutárního města České Budějovice k 31.12.2018 pdf 18.1.2019
Tarif Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. (pojem: důchodce) pdf 18.1.2019
Informace týkající se radničního zpravodaje pdf 24.1.2019

Rekonstrukce ulic Krajinská, Šumavská, U Sirkárny, odstranění zpomalovacích polštářů

pdf 28.1.2019

Stavební záměr na pozemcích č. 1920, 1921/1, 1921/2 v k. ú. České Budějovice 5

pdf 29.1.2019

Vyvlastňovací řízení na základě konkrétních titulů v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018

pdf 30.1.2019
Přestupkové řízení pdf 30.1.2019
Zastupitelstvo města - volby pdf 5.2.2019
Bezpečnostní kamerový systém pdf 5.2.2019
Označení advokátní kanc., která podala podnět k šetření na Odboru ochrany životního prostředí pdf 6.2.2019
Metodický pokyn k projednávání přestupků pdf 6.2.2019
Kopie vyjádření Odboru ochrany životního prostředí pdf 6.2.2019

Předpokládaný termín převodu vlastnického práva k pozemkům parc. č. 354/65 a parc. č. 354/66 v k.ú. České Budějovice 4

pdf 11.2.2019

Tobogán, pořízení čerpadla

pdf 13.2.2019

Umístění dopravního značení v ulici Fr. Šrámka - rozhodnutí

pdf 21.2.2019
Informovanost orgánu státní správy lesů o provedené těžbě s vyjádřením lesního hospodáře pdf 25.2.2019

Utajené osvojení

pdf 25.2.2019

Povolení stavby v ulici Fr. Šrámka na parc. č. 3161 v k.ú. České Budějovice 3, ochrana městské zeleně, povolení - pokácení akátu

pdf

Příloha č. 1

Příloha č. 2

28.2.2019
Městský mobiliář a zeleň   pdf 5.3.2019

Stanovisko – povolení Odboru ochrany životního prostředí  

pdf 7.3.2019

  

Příloha  č. 1

 

 
 

Informace týkající se Městské policie  

pdf 11.3.2019

Stavební povolení – výměna výtahu   

pdf 12.3.2019

Stavební povolení – stavba na pozemku parc. č. 520/3 v k.ú. Roudné

pdf 14.3.2019

Pozemek parc. č. 2591/11 v k.ú. České Budějovice 6   

pdf

19.3.2019

 

Uložení pokuty v Alešově ul. pdf 20.3.2019
Seznam uživatelů honiteb v působnosti úřadu

pdf

Příloha č. 1

21.3.2019

 

Informace, zda došlo během uplynulých tří let ve třech částech areálu CENTES, spol. s r.o. k nějaké změně či rozhodnutí    

pdf 28.3.2019
Komunikace s vlastníkem budovy vlakového nádraží - fasáda pdf 2.4.2019

Informace o podaných žádostech k vybudování vrtů pro čerpání vody v k. ú. Kaliště od roku 2009 – 2019 včetně   

pdf

Příloha č. 1

2.4.2019

Charakter pozemku parc. č. 3154/11 v k.ú. České Budějovice 6    

pdf 3.4.2019
Správní spis, rozhodnutí pdf

12.4.2019

 

Způsob komunikace města s obyvateli pdf 17.4.2019
Projektant a zhotovitel stavby všesportovní haly v Českých Budějovicích pdf 18.4.2019
Strategický plán města České Budějovice 2017-2027 a informační webové zdroje města pdf 18.4.2019
Kontrola stavu vozovky - ul. Kostelní pdf 18.4.2019
Rušení nočního klidu (období od ledna 2018 do dubna 2019) 

pdf

Příloha č. 1

23.4.2019
Rušení nočního klidu - seznam petic, stížností a podnětů (období od ledna 2018 do dubna 2019)

pdf

Příloha č. 1

Příloha č. 2

23.4.2019
Stavební povolení ke stavbě parc. č. 2414/16 v k.ú. České Budějovice 6 pdf 24.4.2019
Poskytnutí kopie soudního rozhodnutí pdf 24.4.2019
Stavební práce na pozemcích parc. č. 3648/1, 3649, 3650/2, 3650/1 v k.ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic pdf 26.4.2019
Částečná uzavírka silniční komunikace a chodníku - ul. Rudolfovská tř. pdf 26.4.2019

Územní rozhodnutí a stavební povolení k vybraným projektům bytové výstavby v k.ú. České Budějovice 7

pdf

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

30.4.2019
Zrušení zadávacího řízení pdf 3.5.2019

Plynulost dopravy v ulici Krajinská

pdf 6.5.2019
Rekonstrukce vozovky v ulici Šumavská pdf 7.5.2019

Stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v roce 2018

pdf 7.5.2019
Podklady k rozhodnutí – povolení změny v užívání stavby pdf 9.5.2019

Dopravní značení – V12a „Žlutá klikatá čára“ v ulici Klavíkova

pdf 14.5.2019
Stavba na pozemku parc.č. 2612/9 v k.ú. Mokrý Lom pdf 20.5.2019

Kolik povinný subjekt hradí ročně firmě, která vyřizuje pojišťovací případy s Kooperativou

pdf 28.5.2019
Poskytnutí vnitřního řídícího aktu upravujícího zadávání veřejných zakázek pdf 28.5.2019
Počet podaných návrhů na upuštění výkonu zbytku trestu (zákaz řízení motorového vozidla) období 2016-2018 pdf 30.5.2019
Registr historických a sportovních vozidel - kategorie  pdf 31.5.2019

Zrušení zadávacího řízení ("potencionální dodavatelé") 

pdf 30.5.2019
Náhrady škod (zaplacené pokuty a obdobné sankce) pdf 3.6.2019
Systém automatické detekce hustoty silničního provozu pdf 11.6.2019

Přidělení dotací u opatření „Výchova občanů města Českých Budějovic k citlivému a uvážlivému přístupu k přírodě a k ochraně živočichů žijících v naší blízkosti“

pdf

Příloha č. 1

10.6.2019
Kolaudační rozhodnutí č.p. 728/94 v k.ú. České Budějovice 5

pdf

Příloha č. 1

10.6.2019
Územní rozhodnutí

pdf

Příloha č. 1

10.6.2019
Expertizní posouzení návrhu pdf 14.6.2019

Nepovolená stavba v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic

pdf 17.6.2019
Přestupky provozovatele pdf 18.6.2019
Poskytnutí rozhodnutí pdf 19.6.2019
Zábor - restaurační předzahrádka

pdf

Příloha č. 1

21.6.2019

Informace „o způsobu", kterým úřad zpracovává žádosti osob o vydání OP, ŘP, CP

pdf 3.7.2019

Dopravní značka B 28 – zákaz zastavení (ul. Dlouhá)

pdf 4.7.2019
Kontrola stavu vozovky (ul. Jírovcova) pdf 25.7.2019

Podpora sportovní aktivity tzv. znevýhodněných dětí

pdf 29.7.2019

Poskytnutí kopie protokolu, úředního záznamu a spisu

pdf 2.8.2019

Způsob využití (zastavění) pozemků v k.ú. České Budějovice 7

pdf

Příloha č. 1

8.8.2019

Stavební záměr na pozemku parc. č. 1896/1 v k.ú. České Budějovice 5 (za posledních 5 let)

pdf 12.8.2019

Vyjádření Stavebního úřadu – odstranění části zábradlí (Zátkovo nábřeží)

pdf

Příloha č. 1

15.8.2019
Personální a procesní audit pdf 15.8.2019

Poskytnutí kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu a obsahu spisu

pdf 16.8.2019

Kontroly stacionárních zdrojů v domácnostech FO nepodnikajících

pdf 22.8.2019
Poskytnutí sdělení (Stavební úřad) pdf 22.8.2019
Nevyhovění podaných návrhů na upuštění výkonu zbytku správního trestu pdf 23.8.2019
Kopie rozhodnutí o uznání honitby v k.ú. Branišovice, Dolní Stropnice a Mokrý Lom pdf 30.8.2019
Přestupky a případné řízení – únik zvířat v k.ú. Mazelov pdf 5.9.2019
Demontáž dopravního značení (cedulí) pdf 6.9.2019
Registrované partnerství pdf 9.9.2019

Usnesení - přestupkové řízení

pdf 11.9.2019

Radarové hodnocení dopravní situace v ulici J. Dietricha

pdf

Příloha č. 1

16.9.2019
Informace týkající se ZŠ Dukelská pdf 16.9.2019
Smlouva mezi městem a DPMČB pdf 18.9.2019

Poskytnutí územních rozhodnutí a stavebních povolení

pdf 19.9.2019

Rozhodnutí, závazná stanoviska – pozemky v k.ú. Lipí  

pdf 20.9.2019
Počet ulovené černé zvěře v honitbě Komařice

pdf

Příloha č. 1

8.10.2019

Protokol o ústním jednání, úřední záznam sepsaný policisty, obsah spisu

pdf 8.10.2019
Analýza rozboru odpadních vod na přítomnost nezákonných látek pdf 15.10.2019
Protokol o ústním jednání, úřední záznam sepsaný policisty, obsah spisu pdf 21.10.2019
Nálezová databáze ochrany přírody pdf 31.10.2019

Informace o společnostech – Teplárna České Budějovice, a.s., Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. a SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

pdf 22.11.2019
Výše průměrných platů pdf 28.11.2019
Seznam povolených veřejných shromáždění

pdf

Příloha č. 1

28.11.2019

 

Závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví, ze dne 16. 7. 2019

pdf

Příloha č. 1

2.12.2019

 

Stavební povolení, vč. příloh v k. ú. České Budějovice 6Stavební povolení, vč. příloh v k. ú. České Budějovice 6

pdf 6.12.2019

Odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem na území statutárního města České Budějovice

pdf

Příloha č. 1

9.12.2019
Informace týkající se ulice Šumavská pdf 11.12.2019

Náklady na geografický informační systém

pdf 11.12.2019
Protokol o ústním jednání, úřední záznam sepsaný policisty, obsah spisu pdf 17.12.2019

Poskytnutí rozhodnutí

pdf 17.12.2019

Správní řízení - pozemky v lokalitě "Švamberk"

pdf 20.12.2019
Počet přestupků v parkovacích zónách pdf 23.12.2019

Sdělení, dle jakých kritérií a jakým mechanismem jsou vybírání klienti do domova s pečovatelskou službou

pdf

Příloha č. 1

30.12.2019