Poskytnuté informace v roce 2020

2020

Předmět žádosti Odpověď Ze dne

V jakém jazyce zasílá správní orgán výzvu k podání vysvětlení

pdf 8.1.2020                                                                     
Poskytnutí rozhodnutí pdf 16.1.2020
Poskytnutí stavebního povolení v k.ú. České Budějovice 7 pdf 22.1.2020
Poskytnutí kolaudačního rozhodnutí v k.ú. České Budějovice 3   pdf 29.1.2020
Finanční investice statutárního města České Budějovice v letech 2017-2019 pdf 29.1.2020
Rozhodnutí - kácení dřevin rostoucích mimo les pdf 3.2.2020
Kontakty - příslušné myslivecké spolky v působnosti obce s rozšířenou působností

pdf

Příloha č. 1

3.2.2020
Informace s průběhem jednání pdf 6.2.2020

Informace o výši základního platu (mzdy)/odměny, pohyblivé složky mzdy/odměny, náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce a jakékoliv další vyplacené částky včetně důvodu vyplacení těchto částek vyplacených v roce 2019 primátora a náměstků primátora statutárního města České Budějovice

pdf 10.2.2020
Protokol o ústním jednání, úřední záznam, obsah spisu pdf 12.2.2020

Poskytnutí informací, která souvisí s poskytováním nájemního bydlení v cca 1800 bytech Statutárního města České Budějovice

pdf 13.2.2020

Neinvestiční dotace poskytnuté Statutárním městem České Budějovice

pdf 17.2.2020

Roční výnos z poplatků za psa, náklady na městský útulek, provozovatel městského útulku

pdf 17.2.2020
Zaslání dokumentů – terénní úpravy na pozemku parc. č. 820/1 v k.ú. Srubec

pdf

Příloha č.1

20.2.2020

Konání shromáždění v roce 2019

pdf 21.2.2020
Druh přestupkového řízení pdf 21.2.2020

Statistické informace – kolik bylo v letech 2018 a 2019 dopravních přestupků (parkování)

pdf 24.2.2020

Označení pozemků (parcelní číslo a katastrální území), metodika

 

 

pdf 26.2.2020
Porušení zabezpečení osobních údajů pdf 28.2.2020
OSPOD (mediace, mediační kurz, metodika) pdf 3.3.2020
Parkovací místa, rekonstrukce ul. Šumavská, ul. Jungmannova pdf 5.3.2020
Protokol o ústním jednání, úřední záznam, obsah spisu pdf 6.3.2020
Seznam projektů bytových domů pdf 9.3.2020
Dotace za strukturálních fondů EU v programovém období 2007-2013 pdf 11.3.2020
Plynulost dopravního provozu, přestupek v ul. E. Destinové pdf 12.3.2020

Přítomnost Městské policie České Budějovice (kontrola dodržování pravidel - parkování)

pdf 13.3.2020
Zásilky – osoby s trvalým pobytem na Magistrátu města České Budějovice pdf 16.3.2020

Nájemní bydlení v cca 1800 bytech Statutárního města České Budějovice

pdf 16.3.2020
Financování mládežnického hokeje pdf 25.3.2020
Územní plán - ochranná zóna Jihočeského letiště pdf 25.3.2020

Matriční knihy – předání místně příslušnému státnímu oblastnímu archivu

pdf 25.3.2020

Zápis z veřejného ústního jednání

pdf 31.3.2020
Protokol o ústním jednání, úřední záznam, obsah spisu pdf 1.4.2020
Zhotovitel montážního výtahu v podchodu ul. Pražská pdf 1.4.2020
Výjimka místní úpravy (výstražná světla) pdf 6.4.2020

Poskytnutí informací vyplývajících z rozhodnutí, která vycházejí z řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

pdf 7.4.2020
Informace - soudní znalec pdf 14.4.2020


Sdělení termínu - obnovení zničené městské zeleně

pdf 17.4.2020
Závazné stanovisko orgánu územního plánování pdf 20.4.2020
Pokácení dvou stromů ul. Purkyňova v Českých Budějovicích pdf 21.4.2020
Prodej části pozemku parc.č. 2528/1 v k.ú. České Budějovice 3 pdf 23.4.2020
Poskytnutí informací - přestupek pdf 22.4.2020

Stavební záměry - parc. č. 1896/1 v k.ú. České Budějovice 5

pdf 27.4.2020
Poskytnutí stavebního povolení

pdf

Příloha č.1

4.5.2020
Obnova zničené městské zeleně, ukončení staveb. prací, únik ropných látek pdf 11.5.2020
"Branišovský les" - kácení pdf 4.5.2020
Nedodržování zákonných lhůt pdf 6.5.2020

Rybník Světlík, Nemanický, parc. č. 599/22 v k.ú. České Budějovice 3 – ochrana přírody a zbylých živočichů

pdf 12.5.2020
Poskytnutí informací - přestupek pdf

11.5.2020

29.5.2020

Náhradní výsadba, údržba stromů

pdf 13.5.2020
Technická zařízení – dodržování dopravních předpisů pdf 13.5.2020
Seznam autoškol s platnou registrací, seznam neaktivních autoškol  pdf 28.5.2020
Výsledek závěru předmětného řízení pdf 1.6.2020
Výsledek závěru předmětného řízení pdf 1.6.2020

Poskytnutí kopií listin (výstavba vybraných bytových projektů)

pdf 10.6.2020
Vyjádření,rozhodnutí (par.č.1921/1 a 1920 v k.ú. České Budějovice 5) pdf 11.6.2020
Hodnocení projektů technické a dopravní infrastruktury pdf 12.6.2020
Elektronický podpis, dopravní značení pdf 12.6.2020
Kopie závazného stanoviska, vyjádření, posudek

pdf

Příloha č.1

16.6.2020
Doručení písemnosti pdf 16.6.2020
Sazebník úhrad za poskytování informací, Úpravy a revitalizace města pdf 16.6.2020
Nájemní bydlení v bytech ve vlastnictví statutárního města České Budějovice pdf 8.7.2020
Náklady povinného subjektu - právní služby pdf 9.7.2020
Kopie znaleckého posudku pdf 13.7.2020

Povolení stavby v k.ú. Lipanovice, obec Záboří    

pdf 14.7.2020
Výsledek řešení podnětu na pozemku   pdf 14.7.2020
Protokol o ústním jednání, úřední záznam, obsah spisu pdf 15.7.2020
Protokol o ústním jednání, úřední záznam, obsah spisu pdf 22.7.2020

Výše místních poplatků, investicí, programů a grantů města, projetků a programů, svoz a třídění komunálního odpadu

pdf

Příloha č.1

9.6.2020

Písemné vyjádření Obecního úřadu Boršov nad Vltavou

pdf

Příloha č.1

23.7.2020
Zastřešení prostoru před KD Slavia - mobilní stan pdf 3.8.2020
Interní, externí právní služby a obdobné právní služby (1.1.2016 do 31.3.2020) pdf 4.8.2020
Písemné rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 

pdf

Příloha č.1

4.8.2020
Informace týkající se události ze dne 16.11.2019 pdf 4.8.2020
Způsob projednání a řešení přestupkového jednání pdf 5.8.2020
Kompenzace hrazené dopravcům-poskytovatelům veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové (autobus.) dopravě  pdf 10.8.2020
Protokol o ústním jednání, úřední záznam, obsah spisu pdf 12.8.2020
Sběr tříděného odpadu za rok 2019 pdf 17.8.2020
Počet a sídla volebních okrsků na území statutárního města České Budějovice 

pdf

Příloha č.1

17.8.2020
Kopie rozhodnutí za období od 1.4.2020 do 30.6.2020 pdf 10.8.2020
Kopie dokumentů (stavební povolení, vyjádření, apod.)

pdf

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.4

Příloha č.5

19.8.2020

Změna dokončené stavby – stavební úpravy hlavní budovy biskupství českobudějovického

pdf 20.8.2020

Nájemní byty v majetku Statutárního města České Budějovice – zvýšení nájmu

pdf 26.8.2020
Závěr předmětného řízení pdf 27.8.2020
Závěr předmětného řízení pdf 27.8.2020
Azylové bydlení pdf 28.8.2020
Stavba zahradní pergoly pdf 3.9.2020
Informace týkající se členů rady města pdf 4.9.2020
Doklad o složení zkoušky z myslivosti pdf 7.9.2020
Informace týkající se voleb 2020 pdf 7.9.2020
Složení hlídky Městské policie pdf 22.9.2020
Stavba na pozemku parc. č. 2414/16 v k.ú. České Budějovice 6 pdf 22.9.2020
Odstranění stavby (vozidla) pro reklamu pdf 24.9.2020
Odstranění reklamních zařízení pdf 24.9.2020

 

Usnesení zastupitelstva města České Budějovice č. 233/2004 ze dne 18.11.2004, zveřejnění záměru prodeje pozemku

pdf

Příloha č.1

1.10.2020

Vyjádření k pozemku parc.č 3811/11 v k.ú. České Budějovice 3

pdf 2.10.2020
Odstranění stavby na pozemku parc.č.690/52 v k.ú. Boršov nad Vltavou pdf 8.10.2020
Závazné stanovisko obecného stavebního úřadu

pdf

Příloha č.1

12.10.2020

Výkres půdorysu ulice Rudolfovská v úseku Lipenská – Jeronýmova a v úseku U Sirkárny -Dobrovodská

pdf

Příloha č.1

Příloha č.2

15.10.2020
Protokol o ústním jednání, úřední záznam, obsah spisu pdf 13.10.2020
Informace týkající se pozemní komunikace umístěné na vymezených pozemcích pdf 23.10.2020
Počet stížností na zaměstnance - odbor sociálních věcí pdf 23.10.2020
Výběrové řízení - zabezpečení nemovitostí vlastněných Statutárním městem České Budějovice  pdf 26.10.2020
Informace z rohodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) od 1.7.2020 až 30.9.2020 pdf 2.11.2020
Informace z oblasti bytové politiky pdf 2.11.2020
Sdělení předmětu řízení, kopie územních rozhodnutí, územních souhlasů atd. pdf 9.11.2020
Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pdf 9.11.2020
Informace - pozemní komunikace umístěné na vymezených pozemcích pdf 10.11.2020
Financování SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. pdf 18.11.2020
Znalecký posudek pdf 25.11.2020
Vodní plocha "Lišovský rybník" pdf 25.11.2020
Studie na přístavbu tribuny pdf 26.11.2020
Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pdf 26.11.2020
Územní rozhodnutí, stavební povolení - výstavba bytových domů pdf 30.11.2020
Opatření k bezpečnosti veřejnosti - Budvar aréna pdf 2.12.2020

Zajištění poskytovatele dopravního spojení, dodavatelů energií, škol a domovů pro seniory zřizovaných

povinným  subjektem 

pdf 8.12.2020
Hlasování zastupitelů při 1. zasedání zastupitelstva města (volební období 2014-2018) pdf 10.12.2020
Rozhodnutí o odstranění stavby pdf 10.12.2020
Počet stížností na pracovnice OSPOD pdf 10.12.2020
Nouzový stav - informace - zaměstnanci Magistrátu města České Budějovice pdf 18.12.2020
Podklady předkládané na 30. schůzi Rady města České Budějovice pdf 14.12.2020
Protokol měření osvětlenosti přechodu ul. Pekárenská

pdf

Příloha č.1

16.12.2020
Dopravní situace, parkování pdf 22.12.2020
Výše schválených odměn za výkon funkce

pdf

Příloha č.1

21.12.2020
Výrobní a skladová hala - aktuální stav řízení pdf 22.12.2020
Protokol o ústním jednání, úřední záznam, obsah spisu pdf 30.12.2020
Oprava komunikace v ulici Jana Štursy pdf 30.12.2020
Počet žádostí o zaslání spisu poštou,DS, celková částka vybrána z pokut a výzev k úhradě pdf 30.12.2020
     

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 19. 1. 2021.