Povinné kontroly kotlů na pevná paliva

 

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva – seznam odborně způsobilých osob pro provádění kontrol

Kontroly technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva v souladu s § 17, odst. 1, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění:

Provozovatel (fyzická osoba, fyzická osoba s oprávněním k podnikání či právnická osoba) spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém  tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za 2 roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje (dále jen kontrola) odborně způsobilou osobou (tj. osobou, která byla proškolena výrobcem daného spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě), přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 12. 2016 /podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění/. Doklad o provedení takovéto kontroly má pak provozovatel povinnost předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 (dle výše uvedeného) si budou muset občané  nechat zkontrolovat technický stav např. kotle, s nímž vytápějí rodinný dům či rekreační objekt. Kontrola se týká nejen kotlů, ale i krbových vložek, krbových kamen, kachlových kamen, interiérových kotlů apod., pokud jsou tyto zdroje zapojeny do teplovodní soustavy ústředního vytápění (tedy  i např. krbová vložka s teplovodním výměníkem) a jejich celkový jmenovitý tepelný příkon (do vzduchu + do vody) je 10 kW a více. S ohledem na celkový jmenovitý tepelný výkon a účinnost spalování u např. krbových vložek či krbových kamen, od čehož  se pak odvíjí jejich celkový jmenovitý tepelný příkon, se předpokládá, že výše popisovaná kontrola se bude týkat  většiny krbových vložek s teplovodním výměníkem či krbových (kachlových) kamen s teplovodním výměníkem. Povinnost zabezpečit kontrolu se týká nejen občanů, ale i fyzických osob s oprávněním k podnikání a právnických osob.

Upozorňujeme, že kontrolu provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného spalovacího zdroje, která má od něj udělené oprávnění, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob je prováděno pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Všem provozovatelům proto doporučujeme pro zajištění kontroly využít seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů a je k dispozici na odkaze: www.aptt.cz, záložka Kontroly kotlů. Zde se může každý provozovatel kotlů informovat o příslušném odborníkovi – zvolí se kraj a výrobce (Agromechanika, Atmos, Dakon, Viadrus …) a následuje abecední seznam odborně způsobilých osob – abecedně řazeno dle jména,  s kontaktem (telefon, e-mail) včetně informace o uděleném Oprávnění (od jakého výrobce, pro jaké typy zdrojů, platnost oprávnění, …). V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího zdroje a stejný způsob spalování – kotel prohořívací, odhořívací, zplyňovací, automatický přestavěný, lokální topidlo s výměníkem apod.). O odborně způsobilých osobách je možno informovat se vždy i u příslušného výrobce daného spalovacího zdroje.

Za porušení výše uvedených povinností provozovatelů spalovacích zdrojů  lze udělit pokutu – u fyzických osob do 20 000 Kč, u fyzických osob s oprávněním k podnikání a právnických osob do 50 000 Kč.