Povinné kontroly kotlů na pevná paliva

Povinné kontroly „kotlů“ na pevná paliva – nově jen 1x za 3 roky

Novelou (zákon č. 172/2018 Sb.) zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., s účinností od 1. 9. 2018 dochází mimo jiné i ke změně periody pro provádění povinných kontrol spalovacích zdrojů na pevná paliva /dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší/.

První kontrola těchto spalovacích zdrojů měla být provedena nejpozději do 31. 12. 2016 a následně pak vždy 1x za 2 roky. Novelou zákona dochází ke změně, kdy se kontrola  provádí pravidelně 1x za 3 roky.

Pro stávající spalovací zdroje provozované již před rokem 2016 to znamená, že provozovatel je povinen druhou kontrolu  spalovacího zdroje na pevná paliva zabezpečit nejpozději do konce roku 2019. U spalovacích zdrojů nově instalovaných, tzn. po roce 2016, pak má provozovatel povinnost tuto kontrolu  zabezpečit poprvé nejpozději do 3 let od uvedení do provozu (instalace).

Pro úplnost nutno dodat, že výše zmiňovaná povinná kontrola se vztahuje nejen na kotle na pevná paliva, ale i např. na teplovodní krbové vložky či krbová (kachlová) kamna s teplovodním výměníkem, tzn. spalovací zdroje na pevná paliva, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Dále upozorňujeme, že kontrolu provádí výhradně odborně způsobilá osoba, tj. fyzická osoba, která byla proškolena výrobcem daného spalovacího zdroje a která má od něj udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě spalovacího zdroje. Od 1. 1. 2020 bude dle zmiňované novely zákona o ochraně ovzduší k dispozici jednotný Seznam odborně způsobilých osob – správcem databáze bude Ministerstvo životního prostředí. V současné době lze seznamy jednotlivých autorizovaných osob najít především na webových stránkách jednotlivých výrobců spalovacích zdrojů a dále je částečně k dispozici rovněž i na odkaze www.aptt.cz, záložka Kontroly kotlů.

Novelizované znění § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší:

provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem; pokud byla provedena pravidelná kontrola provozovaného kotle podle zákona o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb.), považuje se tím kontrola technického stavu a provozu podle tohoto zákona za splněnou v témže kalendářním roce; v takovém případě má provozovatel povinnost předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávu o této pravidelné kontrole. V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje. Vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby podle předchozí věty vystaví výrobce provozovateli do 30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel jej připojí k dokladu o provedení kontroly předkládanému na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nevystaví-li výrobce své vyjádření ve stanovené lhůtě, má se za to, že není odborně způsobilou osobu v rámci stanoveného referenčního finančního limitu schopen zajistit. V takovém případě je provozovatel povinen na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností věrohodně prokázat, že výrobce o vyjádření požádal.