Pozemky - prodej, pronájem, směna, výpůjčka, věcná břemena

Zájemce o prodej, dlouhodobý pronájem, směnu nebo jinou dispozici s pozemky, které jsou ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice, musí svou žádost uplatnit písemnou formou, adresovanou majetkovému odboru.

Majetkový odbor po obdržení žádosti zajistí stanoviska příslušných odborů, provede místní šetření (fotodokumentace) a připraví materiál záměr majetkové dispozice pro jednání orgánů města.

Podání žádosti je vhodné spojit s osobní návštěvou majetkového odboru z důvodu upřesnění žádosti (např. vyhledání mapových podkladů, vysvětlení administrativního postupu, atd.).

Po projednání záměru příslušné majetkové dispozice v orgánech města je tato zveřejněna po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a na internetových stránkách města České Budějovice, popřípadě v denním tisku.

Podle typu majetkové dispozice zadá majetkový odbor vypracování znaleckého posudku případně geometrického plánu, a opět předloží majetkovou dispozici orgánů města k projednání.

Součástí písemné žádosti musí být:

- identifikace žadatele (jméno/obchodní jméno, adresa bydliště/sídlo firmy, datum narození/IČ, telefon, e-mail)

- identifikace pozemku – parcelní číslo, katastrální území, výměra v m2

- kopie katastrální mapy se zákresem požadovaného pozemku, či jeho požadované části

- účel využití pozemku (např. zahrádka, výstavba rodinného domu, sídla firmy atd.)

- požadovaný způsob převodu nebo užívání pozemku (prodej, pronájem, směna, výpůjčka, věcné břemeno atd.)

Žádost doplněná uvedenými doklady se zasílá poštou nebo předá v podatelně magistrátu.

Adresa:
Magistrát města České Budějovice
majetkový odbor
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Formuláře

Žádost o prodej/pronájem pozemku ve vlastnictví města

Kontaktní osoby na Magistrátu města České Budějovice

Majetkový odbor, oddělení dispozic s nemovitostmi, najdete v historické budově radnice na náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1 (vchod č. 3, 2. patro, č.dv 232 - 236).

Kompetence jednotlivých referentů podle příslušných katastrálních území, v nichž se pozemky nacházejí:

Jméno

Území v kompetenci

Číslo dveří

Telefon

E-mail

Stanislava Schönbauerová,
pověřená řízením odboru, ved. odd.

část ČB 2 – sídl. Máj, Šumava, Čtyři Dvory

233

386 802 403

Schonbaus@c-budejovice.cz

Stanislava Drdáková

ČB 5

233

386 802 404

Drdakovas@c-budejovice.cz

Eva Vachová, ved.odd.

ČB 1, 7 část ČB 2 – sídl. Vltava, Stromovka

236

386 802 409

VachovaE@c-budejovice.cz

Martina Bürgerová, DiS.

ČB 3, České Vrbné

235

386 802 410

BurgerovaM@c-budejovice.cz

Kateřina Křešničková

ČB 4, Třebotovice, Kaliště

235

386 802 407

KresnickovaK@c-budejovice.cz

Ing. Lucie Bártová ČB 6, Haklovy Dvory 236 386 802 408

BartovaL@c-budejovice.cz

Ing. Markéta Klímová část ČB 2 – sídl. Máj, Šumava, Čtyři Dvory 232a 386 802 401 KlimovaM@c-budejovice.cz

Úřední hodiny

 

Stránka byla upravena 1. 2. 2023.