Přednádražní – návrh řešení

 

PŘEDNÁDRAŽNÍ – návrh řešení

Takzvaný přednádražní prostor, tedy oblast vymezenou ulicemi Nádražní, Žižkova a Průmyslová řeší Varianta Z (viz. Krátkodobá opatření), která prokazuje svou účelnost i jako výchozí varianta pro další návrhy.

Problematické přecházení přes Nádražní a Žižkovu ulici by mohlo být řešeno buď restriktivním opatřením (instalace zábran, pokutování chodců) nebo změnou uspořádání zastávek, aby pěší mohli využít bezpečné trasy pro chodce a krátké přestupové vzdálenosti. Navrženým řešením dochází ke zkrácení tras pro všechny druhy dopravy, mění přednádražní prostor ve prospěch veřejné dopravy a chodců při respektu ostatních uživatelů, zlepšuje dostupnost historického jádra a Lannovy třídy.

Zásadní úpravou je změna organizace veřejné dopravy v terminálu nádraží, spočívající v plnohodnotném otevření Žižkovy ulice do Nádražní a změnou polohy zastávek MHD „Nádraží“. Předložené řešení usiluje o komplexní zlepšení podmínek pro veřejnou dopravu a její uživatele v tomto mimořádně důležitém místě. Koncepce již reaguje na výhledové otevření tunelu pod nádražím do Suchého Vrbného (3. etapa tzv. Zanádražní komunikace) a je v souladu s uvažovanou přestavbou železniční stanice České Budějovice.

Popis navržených úprav

Křižovatka Žižkova × Nádražní: Žižkova ul. v úseku Chelčického – Nádražní bude obousměrně uzavřena pro všechna vozidla s výjimkou veřejné dopravy a IZS. Nově bude povoleno levé odbočení z Žižkovy ulice do Nádražní, což vyžaduje zřízení nového světelného signalizačního zařízení (SSZ) a drobnou stavební úpravu dopravních ostrůvků na Nádražní ulici. Nově zřízená světelná křižovatka nezhorší propustnost Nádražní ulice, neboť sousední křižovatky Rudolfovská × Nádražní a Průmyslová × Nádražní přenášejí větší objem dopravy. Naproti tomu zde vzniknou nové úrovňové přechody pro chodce, které umožní bezbariérové překonání Žižkovy i Nádražní ulice a významně zkrátí přestupní vazby v dopravním terminálu.

Průmyslová ulice: V úseku Dvořákova – Nádražní bude obousměrně zpřístupněna
pro všechna vozidla. Vznikne tak alternativní trasa pro uzavřenou Žižkovu ulici. Významný zdroj dopravy – MERCURY centrum – bude plnohodnotně napojen na Nádražní ulici (dosud nebyl umožněn výjezd z oblasti směrem ke křižovatce Nádražní × Rudolfovská). Stávající SSZ zůstává beze změn, řízení dopravy bude probíhat v koordinaci se sousedními křižovatkami. Vedení plánované cyklistické trasy do Suchého Vrbného nebude dotčeno.

Nová poloha zastávek MHD „Nádraží“: Stávající zastávky v Nádražní ulici před objekty ČD (poliklinika, spěšniny) jsou přemístěny do dvou lokalit: před odbavovací budovu železniční stanice (kde využije současný parkovací pruh) a před budovu MERCURY centra (kde se z výstupní zastávky stane zastávka nástupní). Stávající výstupní zastávka bude přemístěna o cca 50 m proti směru jízdy do stanoviště autobusového nádraží č. 33. Parkování dnes umístěné před železniční stanicí využije prostor zrušených zastávek MHD. V tomto místě je možné také odstavení výlukových autobusů ČD.

Řešení přináší tato zásadní zlepšení v organizaci dopravy přednádražního prostoru:

  •    -   Chodci   - všechny zastávky MHD jsou v blízkosti hlavních pěších tras (Lannova, Dvořákova); vznikají nové úrovňové přechody přes Žižkovu a Nádražní ulici v místech, kde jsou přirozeně požadovány; odpadá rizikové přecházení komunikací mimo zajištěná místa; Žižkova třída projde dopravním zklidněním;
  •        Veřejná doprava - zkracují se trasy linek MHD (významná provozní úspora); přestupní vzdálenosti v dopravním uzlu jsou minimální (MHD↔MHD, VLAK↔MHD,  AUTOBUS↔MHD, AUTOBUS↔VLAK); přestupy je možné realizovat bezbariérově;
  •         Automobilová doprava - MERCURY centrum je nově napojeno ve směru ke křižovatce Rudolfovská × Nádražní; v Nádražní ulici je zřízeno parkoviště; celkově dochází k nárůstu počtu parkovacích míst.

Za dílčí nevýhody řešení lze považovat zdržení vozidel na novém SSZ při průjezdu křižovatkou Nádražní × Žižkova a celkové zmenšení manipulačních ploch pro linky MHD.