Představení projektu

 

Stejně jako mnoho srovnatelných měst se i České Budějovice potýkají s každodenními problémy v dopravě. Společnou příčinou jsou rostoucí nároky obyvatel a návštěvníků města na hybnost v protikladu k omezenému prostoru v kompaktní městské zástavbě nebo limitovaným investičním prostředkům, což vyžaduje hledání kompromisu pro všechny druhy dopravy. Zcela jiné nároky však mají veřejná doprava, individuální motoristé, pěší nebo cyklisté, přičemž různou měrou je lze prosazovat v historickém centru města, ve velkých obytných oblastech, v průmyslových zónách, na předměstích nebo v rekreačním zázemí města.

Naléhavý úkol zpracovat pro město komplexní Integrovaný plán organizace dopravy ( dále IPOD) vyplynul ze Strategického plánu města České Budějovice, který byl zastupitelstvem schválen v roce 2008. Hlavním záměrem IPOD se stalo hledání průřezového, tedy integrovaného řešení, zohledňujícího následující kritéria:

ROVNOVÁHA - vyvážený přístup pro všechny druhy dopravy do oblasti města podle jejich specifického charakteru;

EFEKTIVITA - rozvoj jednotlivých druhů dopravy ve směrech, kde bude jejich přínos nejvyšší pro město a vynaložené úsilí se odrazí ve zřetelném zlepšení situace;

SPOLUPRÁCE - lepší provázanost jednotlivých druhů dopravy s integrací nových technologií a postupů do stávajícího prostředí.

Projekt, který na základě výběrového řízení zpracovala odborná firma Mott MacDonald Praha, spol. s r.o., přináší kombinaci krátkodobých i dlouhodobých opatření, od úpravy dopravního značení až po hodnocení významu nových komunikací ve výhledu příštích dvaceti let.

Návrhová část projektu je založena na rozsáhlém sběru dat o intenzitách a směrování dopravy na území města, které vyústilo ve zpracování matematického modelu města pro automobilovou dopravu. Tento nástroj slouží pro vyhodnocení dopadů jakýchkoliv změn v komunikacích na celou dopravní síť a je využitelný i pro budoucí koncepční rozhodování města v oblasti dopravy.

Jako podklad pro IPOD byl poprvé v Českých Budějovicích zpracován i podrobný průzkum pěší dopravyna 138 profilech pěších tras. Z rozložení významných cílů ve městě, polohy obytných oblastí a jejich vzájemných vztahů vyplývají logické pěší koridory, které se stávají základem sítě pěších tras. Rozdělena je do čtyř kategorií podle intenzity a spektra využití, charakteru zástavby, dostupnosti významných cílů a vybavenosti trasy.

Jednotlivé části projektu byly zpracovány v samostatných dokumentacích dle harmonogramu projektu od srpna 2008 do listopadu 2009. Významnou součástí závěrečné zprávy projektu je plán opatření, přiřazující jednotlivým krokům konkrétní obsah, termíny, odpovědnost a návaznost na další témata.

Přehled klíčových aktivit zpracování IPOD

1.

Vytvoření nového dopravního modelu města

listopad 2008

Směrové průzkumy na příjezdech do města a u významných zdrojů dopravy

Sčítání odbočujících proudů na křižovatkách

Matematický dopravní model města – software VISUM

2.

Podrobná analýza pěší dopravy

listopad 2008

Výběrové sčítání na místech s intenzivním pěším provozem

Vytvoření kategorií pěších tras

3.

Souhrnné zpracování průzkumů a rozborů, SWOT analýza

leden 2009

Zhodnocení současného stavu jednotlivých druhů dopravy

Návrh cílů a priorit Integrovaného plánu organizace dopravy

4.

Návrh organizace dopravy ve variantách

duben 2009

Vyhledání a rozbor úseků postižených kongescemi

Vytvoření šesti variant organizace dopravy v širším centru města

Testování dopadu variant na dopravní síť v matematickém modelu

5.

Návrh priorit výstavby nových úseků pozemních komunikací

září 2009

Vytvoření prognózy přepravních vztahů na území města pro roky 2020 a 2030

Hodnocení nových staveb podle jejich vlivu na zlepšení dopravní situace ve městě

6.

Analýza hlukové zátěže území

září 2009

Výběr a terénní průzkum lokalit stávající nebo očekávané hlukové zátěže z dopravy

Hluková mapa lokalit pro stávající a výhledové intenzity dopravy

7.

Analýza kritických míst z hlediska bezpečnosti silničního provozu

září 2009

Bezpečnostní inspekce 19 nehodových lokalit na stávajících komunikacích

Bezpečnostní audity 11 investičních záměrů v projektové přípravě

8.

Souhrnný materiál projektu IPOD

listopad 2009

Souhrn preferovaných variant a hlavních výstupů projektu

Plán realizace opatření