Představení projektu

Lanový park Máj.: Úvod :.

.: Lokalizace projektu :.

.: Technické řešení :.

.: Inženýrské objekty a připojení na sítě :.

.: Provoz lanového parku :.

.: Vliv stavby a provozu na okolní pozemky, vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany :.

.: Ochrana proti hluku :.

.: Kontakt :.Úvod

Cílem projektu je vybudovat a otevřít lanový park v lese Bor, v rekreační lokalitě za sídlištěm Máj (mapka, zákres plochy v ortofotomapě).

Jde o vytvoření přírodního lanového parku postaveného v korunách stromů, který bude plnit funkci estetickou, poznávací i sportovní. Lanový park bude obsahovat několik tras dle úrovně obtížnosti a délky. Úvodní etapa projektu počítá s dvěma lanovými trasami.

Základem tras budou lanové překážky ve výšce od 3 až 12 metrů, průměrná výška bude 6 metrů. Jištění účastníků bude provedeno celotělovými postroji ukotvenými k jistícímu ocelovému lanu pomocí dvou záchytných karabin. Jednotlivé překážky nejsou v tuto fázi projektu rozvrženy, budou se měnit ještě při výstavbě parku dle konkrétních rozměrů stromů a jejich vzdálenosti od sebe.Lokalizace projektu

Jedná se o pozemek s parcelním číslem 2061/620 v katastru České Budějovice 2. Celý projekt bude provozován společností Progresiv, s.r.o. a to na základě podnájemní smlouvy se společností Lesy a rybníky města České Budějovice, která má pozemek v nájmu za účelem správy lesa.Technické řešení

Projekt obsahuje dvě trasy označené podle barev – červená a žlutá trasa. Obě trasy budou využívat společné nástupní místo.

Trasy budou postaveny ze syntetických a ocelových lan natažených mezi jednotlivými stromy. Vlastní uchycení lan bude provedeno pomocí obvodových dřevěných konstrukcí, tak aby nedocházelo k přímému kontaktu materiálu s kůrou stromu a poškození stromu bylo minimalizováno.

Stromy budou dále opatřeny nástupními místy (plošinami) ukotvenými ke kmeni stromu. Princip uchycení plošiny na strom je následující: na trámy, na místa, která budou přímo v kontaktu s kmenem, se umístí netkaná textilie tak, aby zabránila přímému kontaktu trámu s kůrou. Dále se umístí takto ošetřené dva trámy na kmen stromu a pomocí závitových tyčí se stahují tak dlouho, dokud trámy samy nedrží na kmeni. Následně se na tyto trámy umístí kolmo další dvojice trámů (opět ošetřená netkanou textilií) a stejným způsobem se stáhne závitovými tyčemi. Další dvojice trámů se umístí kolmo na konce spodních trámů, ke kterým se přichytí styčníkovými deskami. Nakonec se na celou horní část umístí prkna, přichycená k trámům pomocí vrutů. Z dendrologického hlediska, je tento způsob ke stromům šetrný a nebrání jim v růstu ani je jinak nepoškozuje. V případě potřeby lze takto sestavenou plošinu ze stromu demontovat.Inženýrské objekty a připojení na sítě

Stavba ani provoz nevyžadují zdroje energie a připojení na sítě. Projekt neovlivní odvodnění území, zásobování vodou, zásobování energiemi, povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav ani elektronickou komunikaci.Provoz lanového parku

Provozovatelem parku bude investor projektu, firma Progresiv s.r.o. Ta zajistí bezpečnost, úklid prostor a zázemí pro návštěvníky parku. Provoz budou zajišťovat vyškolení pracovníci provozovatele.

Prostor parku nebude oplocen, vstup na překážky bude zpoplatněn.

Odpady vzniklé při provozu parku budou separovány a na vlastní náklady likvidovány.

Prostor parku bude doplněn odpadkovými koši. Na pozemku budou umístěny mobilní WC zajišťovaná provozovatelem.

Maximální kapacita parku v jednom okamžiku je 30 návštěvníků. Odhadová průměrná návštěvnost za den je 25.

Provozní doba bude upravena sezónním podmínkám a počasí, v denní maximální době od 8 do 21 hodin. Park nebude otevřen za nepříznivého počasí.

Parkování za účelem návštěvy parku bude na dostupných parkovacích místech v přilehlé zástavbě. Docházková vzdálenost do 5 minut od parkovacích míst v ulici K.Chocholy, Ant. Barcala a ulici U lesa postačuje.

Do samotného areálu bude požádáno o výjimku vjezdu pouze pro vozidla provozovatele po dobu výstavby a zásobování.

Provozní řád dále upraví chování návštěvníků. Zakázáno bude zejména kouření, pokřikování a konzumace tvrdých alkoholických nápojů.Vliv stavby a provozu na okolní pozemky, vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Pozemek je umístěn vedle základní školy, resp. vedle hřiště, z druhé strany potom vedle zástavby. Při provádění prací nebude životní prostředí stavebními pracemi nijak zatíženo.

Prořezávky stromů a kácení budou dojednány s nájemcem a provedeny odbornou firmou. Pro jednotlivé stromy byl vyhotoven dendrologický průzkum a závazné stanovisko, které vydalodbor ochrany životního prostředí magistrátu města.

Při provádění prací budou dodrženy platné zákony, vyhlášky a normy upravující ochranu životního prostředí. Stavební odpady budou tříděny, uskladněny na skládce, ocelové a plastové prvky budou vytříděny a recyklovány.Ochrana proti hluku

Charakter stavby není zdrojem nadměrného hluku. Překážky jsou konstruovány ze syntetických lan a dřeva, stavba není poháněna žádným dodatečným zdrojem energie.

Emitentem hluku budou pouze návštěvníci, kdy maximální kapacita parku je 30 lidí. Provozní řád dále upraví chování návštěvníků, aby nedocházelo k rušení lesní zvěře a okolní zástavby.


Kompletní technická zpráva (pdf).Kontakt

Další informace k projektu získáte od pana Vojtěcha Prokeše na e-mailové adrese info@progresiv.cz nebo na telefonním čísle 777 575 168.