LEGISLATIVA

Ústavní zákony

č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky

č. 2/1993 Sb. – Listina základních práv a svobod

č. 110/1998 Sb. – O bezpečnosti České republiky

 

Zákony

č. 2/1969 Sb. – Kompetenční zákon

č. 128/2000 Sb. – Zákon o obcích

č. 129/2000 Sb. – Zákon o krajích

č. 239/2000 Sb. – Zákon o integrovaném záchranném systému

č. 240/2000 Sb. – Zákon o krizovém řízení (krizový zákon)

č. 241/2000 Sb. – Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

č. 97/1993 Sb.  -  Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv

č. 189/1999 Sb. - Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů

č. 133/1985 Sb. – Zákon o požární ochraně

č. 219/1999 Sb. – Zákon o ozbrojených silách ČR

č. 222/1999 Sb. – Zákon o zajišťování obrany ČR

č. 585/2004 Sb. – Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování

č. 374/2011 Sb. – Zákon o zdravotnické záchranné službě

č. 273/2008 Sb. – Zákon o Policii ČR

č. 320/2015 Sb. – Zákon o hasičském záchranném sboru

č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon

č. 224/2015 Sb. – Zákon o prevenci závažných havárií

č. 263/2016 Sb. – Atomový zákon

č. 412/2005 Sb. – Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

č. 101/2000 Sb. – Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 

Vyhláška

č. 246/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

č. 247/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

č. 328/2001 Sb. – Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

č. 380/2002 Sb. – Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

 

Nařízení

č. 139/2017 Sb. – Nařízení vlády o plánování obrany státu

č. 462/2000 Sb. - Nařízení vlády k provedení zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR)

 

Stránka byla upravena uživatelem Michaela Levá, 7. 6. 2018.