Přeložka silnice III/14539

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva města dne 21. června 2012

Statutární město České Budějovice připravuje společně s Jihočeským krajem rozsáhlou investiční akci – stavbu „Přeložka silnice III/14539 (přes ul. M. Horákové do ul. Strakonické)“ v kat. území České Budějovice 2, v lokalitě bývalého vojenského cvičiště Čtyři Dvory, mezi sídlišti Vltava a Máj. Stavba této přeložky má za cíl odlehčit stávající dopravní situaci a zejména propojit dvě největší sídliště ve městě – Máj a Vltava. Tato stavba je v ÚPnM označena jako veřejně prospěšná a má vydané pravomocné územní rozhodnutí.

Protože nově vybudovaná komunikace svých charakterem spadá do sítě komunikací spravovaných krajem (silnice III. třídy), realizoval by výstavbu přeložky silnice III/14539 Jihočeský kraj.

Pro realizaci stavby je zapotřebí zajistit majetkové vypořádání s manžely Třešňákovými a dále s Jihočeským krajem.

Budoucí odkoupení pozemků pod stavbou komunikace od manželů Třešňákových projednalo a usnesením č. 74/2012 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26.4.2012 s podmínkou, že kupní smlouva bude uzavřena po podpisu smlouvy s Jihočeským krajem o realizaci stavby „Přeložka silnice III/14539 (přes ul. M. Horákové do ul. Strakonické)“. Současně bylo schváleno budoucí darování těchto pozemků Jihočeskému kraji.

Stavbou přeložky jsou dále dotčené i pozemky v prostoru upravované křižovatky ulic Husova tř. a Strakonická. Vlastníkem těchto pozemků se stalo statutární město České Budějovice na základě privatizačního projektu v květnu 2012 (převedeno z vlastnictví ČR – ÚZSVM).

Majetkové vypořádání s Jihočeským krajem bude řešeno uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací, a to jak na pozemky pod stavbou přeložky, tak v souvislosti se změnou kategorizace pozemních komunikací i na části těchto komunikací.

Konkrétně dojde ke změně kategorizace u části ulice E. Rošického, O. Nedbala, Husova tř. a Strakonická, kdy část komunikací bude vyřazena z kategorie silnic III. třídy (III/14539) a bude zařazena do místních komunikací, část ul. Strakonická bude naopak vyřazena ze sítě místních komunikací a bude zařazena do kategorie silnic III. třídy.

Podle odhadu stavebních nákladů připadá v souvislosti s realizací této dopravní stavby na statutární město České Budějovice částka 63.730.577 Kč (včetně DPH) a na Jihočeský kraj částka 129.425.150,- Kč (včetně DPH).

Tabulka nákladů je přiložena jako samostatná příloha.

Návrh majetkového vypořádání s Jihočeským krajem pro stavbu „Přeložka silnice III/14539 (přes ul. M. Horákové do ul. Strakonické)“ projednala a schválila rada města na svém zasedání dne 13.6.2012.

Záměr této majetkové dispozice byl v zákonné lhůtě zveřejněn na úřední desce. V době zveřejnění záměru byl majetkovému odboru doručen protest proti darování pozemků Jihočeskému kraji. Tento protest byl dle informace ze strany protestujících elektronicky zaslán zastupitelům, není tedy přílohou tohoto materiálu. K dispozici je na majetkovém odboru.

Na uložení nově zřizovaných sítí (přeložka vodovodu, trakční vedení, veřejné osvětlení) v pozemcích převáděných Jihočeskému kraji bude zřízeno ve prospěch statutárního města České Budějovice bezúplatné věcné břemeno.