Primátor odvolal tajemníka magistrátu

Primátor Juraj Thoma v úterý 27. dubna 2010 odvolal Zdeňka Řeřábka z funkce tajemníka magistrátu města. V souladu se zákonem o obcích se tak stalo s předchozím souhlasem ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Důvodem pro odvolání bylo několik pochybení a celkem dvacet porušení zákonem stanovených povinností, kterých se bývalý tajemník magistrátu dopustil v uplynulých šesti měsících. Ve velké zkratce se jedná o to, že:

-          nehospodařil řádně s prostředky svěřenými mu městem (situaci, kdy pochybením jím vedeného odboru byly neoprávněné vypláceny odměny členům výborů a komisí, se navíc ani nikterak nepokusil řešit - například prostřednictvím škodové komise magistrátu);

-          vydal vnitřní předpis magistrátu v rozporu se zákonnými předpisy České republiky (bez jakékoliv právní opory byli do okruhu osob oprávněných pobírat zvláštní příplatek zahrnuti i zaměstnanci odboru kanceláře tajemníka) a ponechával tento předpis v platnosti přes oficiální zjištění rozporu magistrátním odborem kontroly; uvedený předpis chtěl bývalý tajemník magistrátu podrobit revizi a „případně změnit“ až při nejbližší novelizaci předpisu);

-          neplnil úkoly uložené mu primátorem města;

-          hrubým způsobem narušil důvěryhodnost města a jeho představitelů obviněním z používání komunistických praktik 50. let; k šíření tohoto obvinění navíc zneužil elektronickou pracovní adresu zaměstnavatele.

„O těchto pochybeních jsem informoval ředitele krajského úřadu a požádal jej o souhlas s odvoláním Zdeňka Řeřábka z funkce tajemníka magistrátu. Pan ředitel se s mou žádostí seznámil, shledal v ní uvedené důvody za relevantní a dne 22. dubna 2010 vyslovil s odvoláním tajemníka magistrátu souhlas,“ konstatoval Thoma.

„Téměř každý ve své profesi občas udělá chybu. Zaměstnanci magistrátu si však musejí být vědomi nesrovnatelně větších nároků, které veřejnost na jejich práci i na jejich chování zcela po právu klade. Svým jednáním a dodržováním principů úřednické kultury by všichni zaměstnanci ve veřejné správě měli dávat dobrý příklad občanům. A v případě vrcholného představitele úřadu toto, podle mého názoru, platí dvojnásobně,“ dodal Thoma.

Nový tajemník magistrátu bude jmenován primátorem města poté, co se uskuteční řádné výběrové řízení a se jmenováním vysloví souhlas ředitel krajského úřadu. Výkonem funkce tajemníka magistrátu města primátor Thoma dočasně pověřil vedoucího správního odboru Václava Suchopára.