Příprava IPRÚ

 

Proces přípravy a projednání IPRÚ

Příprava zpracování IPRÚ

- 02/2014 - schválení zpracování integrované strategie IPRÚ České Budějovice radou města

- 03-06/2014 – sběr dat, sběr projektových záměrů, vytipování klíčových stakeholderů, ustanovení pracovních skupin, ustanovení Výboru pro přípravu strategie

- 06-08/2014 – zahájení činnosti pracovních skupin, projednání analytické části a konceptu návrhové části IPRÚ na ustavujících jednáních pracovních skupin a Výboru pro přípravu strategie

Pracovní skupina PO 1 Rozvoj dopravy

- V období od 07/2014 do 06/2015 proběhlo celkem 6 jednání. Projektové záměry navržené k realizaci v rámci IPRÚ byly postupně zpřesňovány a aktualizovány v souladu se změnami podmínek operačních programů Doprava a IROP. V únoru 2015 došlo k vyřazení projektových záměrů zaměřených na veřejnou správu v důsledku nezařazení podporovaných aktivit na tyto projektové záměry v operačních programech. Po dobu celého procesu přípravy nedošlo k jiným zásadním změnám projektových záměrů zařazených v této prioritní oblasti.

Pracovní skupina PO 2 Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území

- V období od 07/2014 do 06/2015 proběhlo celkem 5 jednání. Projektové záměry navržené k realizaci v rámci IPRÚ byly postupně zpřesňovány a aktualizovány v souladu se změnami podmínek operačních programů IROP a OP Věda, výzkum a vzdělávání. V důsledku nejasného a nekonzistentního postoje řídícího orgánu OP VVV, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po celou dobu přípravy této prioritní oblasti bylo možné nastavit reálně finanční rozměr integrovaných projektů. Koncepce celé prioritní oblasti zůstala po celou dobu přípravy zachována s tím, že projekty zaměřené na zvýšení kapacity MŠ a rozvoj vzdělávání ZŠ a SŠ budou realizovány formou integrovaných projektů a projektové záměry VŠ, v důsledku konečného postoje MŠMT k územní dimenzi, formou individuálních projektů.

Pracovní skupina PO 3 Environmentální udržitelnost území

- V období od 07/2014 do 06/2015 proběhlo celkem 10 jednání pracovní skupiny. Pracovní skupina byla rozdělena na dvě expertní skupiny – řešení problematiky odpadů a protipovodňová opatření. Projektové záměry navržené k realizaci v rámci IPRÚ byly postupně zpřesňovány a aktualizovány. V důsledku postoje řídícího orgánu Ministerstva životního prostředí k územní dimenzi budou všechny záměry v rámci této prioritní oblasti IPRÚ realizovány formou individuálních projektů.

Výbor pro přípravu strategie

- Výbor pro přípravu strategie uskutečnil v rámci přípravy IPRÚ v období od 07/2014 do 10/2015 celkem 6 jednání. Na těchto jednání byly členové výboru seznamování s průběhem přípravy IPRÚ, s výstupy z pracovních skupin a s aktuálními verzemi dokumentu IPRÚ. Členům výboru byly průběžně předkládány informace o vývoji situace a postojů ze strany řídících orgánů k implementaci strategie, zejména se jednalo o tzv. stavy připravenosti jednotlivých projektů (viz kolovadlo). Členové výboru byli též garanti pracovních skupin a pravidelně se zúčastňovali jednání pracovních skupin v rámci své gesce. Tímto způsobem došlo k užšímu propojení činnosti pracovních skupin a výboru.

Vedení města České Budějovice - nositele strategie

-Informace o průběhu přípravy IPRÚ byla pravidelně předkládána vedení města na Kolegiích primátora města a v radě města. Celkem bylo v Kolegiu předloženo 6 materiálů a v radě města celkem 7 materiálů s informací o průběhu přípravy IPRÚ. Kompletní agenda, dokumentující proces přípravy IPRÚ, byla součástí přílohy ke schválení strategie v radě města a zastupitelstvu města.

Hlavní milníky realizace IPRÚ

-          Schválení realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice v radě města dne 12. 2. 2014;

-          Schválení konceptu IPRÚ dne 29. 8. 2014 ve Výboru pro přípravu strategie a v Radě města České Budějovice;

-          Zveřejnění konceptu IPRÚ dne 29. 8. 2014 na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj ČR;

-          Projednání IPRÚ v rámci 1. Oponentní skupiny expertů Ministerstva pro Místní rozvoj ČR, říjen 2014 až leden 2015. Stanoviska a připomínky oponentů zdůvodněny, nebo zapracovány do IPRÚ;

-          Schválení změny v rámci PO 1 – Rozvoj dopravy a správy území v radě města dne 18. 2. 2015;

-          Projednání IPRÚ v rámci 2. Oponentní skupiny expertů Ministerstva pro Místní rozvoj ČR, březen 2015 až červen 2015. Stanoviska a připomínky oponentů zdůvodněny, nebo zapracovány do IPRÚ;

-          Projednání a schválení finálních projektových záměrů, včetně finančních rozpočtů ve všech pracovních skupinách před předložením strategie IPRÚ ve Výboru pro přípravu strategie, 20. 6. až 10. 7. 2015

-          Schválení Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice ve Výboru pro přípravu strategie k veřejnému projednání strategie v rámci hodnocení SEA;

-          Veřejné projednání Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice v rámci SEA dne 16. 9. 2015;

-          Předložení a projednání Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice na Regionální stále konferenci na JčKÚ dne 6. 10. 2015;

-          Vydání souhlasného Stanoviska Ministerstva životního prostředí k Integrovanému plánu rozvoje území České Budějovice dne 12. 10. 2015;

-          Schválení Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice Výborem pro přípravu strategie dne 21. 10. 2015;

-          Předložení Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice k projednání a ke schválení radě města dne 2. 11. 2015;

-          Předložení Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice k projednání a ke schválení zastupitelstvu města dne 12. 11. 2015;

-          Předložení Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice Ministerstvu pro místní rozvoj ČR – po vyhlášení výzvy k předkládání integrovaných strategií pro města IPRÚ – 15. 01. 2016

-          Hodnotící a schvalovací proces řídícími orgány (MMR, OPD) – zahájen dne 16. 1. 2016. V červnu 2016 ukončena 1. fáze - hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. V červenci  2016 zahájena 2. fáze  - věcné hodnocení - výstupem bude akceptační dopis řídícího orgánu - Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Vyhlášení prvních výzev pro předkládání integrovaných projektů - 11/2016.